Elaborat CEAC în ședința din 28 septembrie 2020
Avizat în ședința CA din 28 septembrie 2020
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII POSTLICEALE TEOLOGICO-SANITARE “SFÂNTUL IOSIF”, 2021-2027
CAPITOLUL I : SCURT ISTORIC
I.1. În vara anului anului 1991 un grup de medici, asistente medicale, farmaciste şi câteva eleve, alături de preotul Râtan Ionel, au pus bazele unei şcoli cu profil medical, din dorinţa de a oferi cursanților o meserie nobilă şi de a le insufla spiritul creştin prin care să-l descopere pe Cristos prezent în fiecare bolnav la căpătâiul căruia se vor afla.
I.2. Primul document de înfiinţare al şcolii.
Având în vedere cererea Dumneavoastră , a Asociaţiei Medicilor Catolici din municipiul Craiova şi acordul favorabil al Direcţiei Sanitare, considerând lipsa de asistente medicale din decanat, hotărâm deschiderea în municipiul Craiova, Calea Brestei nr.1, a unei filiale a Şcolii Sanitare Postliceale „Sfântul Iosif” din Bucureşti.
Prea Cucernicul Pr.decan RATAN IONEL este însărcinat cu organizarea acestei filiale şi a examenelor de admitere care vor avea loc pentru anul şcolar 1991-1992, în perioada 9 – 13 septembrie a.c…
I.3. Câteva date în timp
 În septembrie 1991 are loc deschiderea oficială a şcolii în cadrul Decanatului Romano-Catolic Craiova, ca filiala a Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Iosif” din Bucureşti.
 În septembrie 1992 şcoala devine independentă şi trece sub patronajul Filialei Medicilor Catolici Craiova, cu sediul în str.Unirii, nr.2.  Între anii 1991 – 2007, primul sediu, a fost în clădirea din str. Unirii,2 .  În august 1994 , prima promoţie, 36 de asistenţi medicali generalişti. Până în prezent sunt aproximativ 1300 de absovenţi.
 În anul 1999 şcoala obţine AUTORIZAŢIA DE ÎNCREDERE din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.
 Din anul 2003 şcoala derulează proiecte europene de tip Leonardo da Vinci, constând în stagii de pregătire practică în Austria la Graz şi Viena si in Germania la Munchen. Au fost aprobate şi derulate 10 proiecte, 60 de elevi au participat la astfel de acţiuni.
 În perioada 2007-2012 , sediul școlii a fost în clădirea din str.Mihai Viteazul,10, Craiova.  În anul 2008 şcoala obţine ACREDITAREA din partea Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Tineretului.  În august 2009 , prima promoţie de absolvente care susţine examenul de absolvire organizat de Şcoala Postliceală “Sfântul Iosif”, drept câştigat în urma obţinerii acreditării.  În decembrie 2010, Agentia Natională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Leonardo da Vinci- conferă şcolii Diploma de Excelenţă pentru calitatea proiectelor implementate.  In august 2013, cea de a 20 a promotie de asistenti medicali generalisti care a pornit, in aceasta nobila meserie, de pe bancile scolii noastre.  In septembrie 2013 Scoala obtine personalitate juridica.   In septembrie 2014 s-au implinit 20 ani de cand primii absolventi paraseau bancile scolii. 
 In anul scolar 2015-2016, Scoala Postliceala Teologico-Sanitara “Sfantul Iosif” aniverseaza 25 de ani de la infiintare (1991- 1992 — 2015 -2016).
 In 01.11.2016, Scoala obține CARTA ERASMUS+ de mobilitate VET nr.2016-1-RO01-KA109-025165, pentru perioada 01.11.2016 – 31.12.2020. Document de recunoaștere a capacității operaționale a instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicata
 In iunie 2017 școala este evaluată de către experții evaluatori ai ARACIP și obține calificative ale indicatorilor de calitate care să-I permit continuarea activității ca instituție de învățământ acreditată și care oferă servicii de calitate.
 In fiecare an, în ziua de 19 martie se sărbătorește ziua porților deschise, ziua Școlii “Sfantul Iosif”.
I.4. PRIORITATILE care stau la baza funcționării Școlii Sanitare “Sfântul Iosif”.
I.4.a. LA NIVEL NATIONAL
Școala Postliceală își orientează activitatea respectând prioritatile strategiei naționale de dezvoltare a invatamantului pana in anul 2027 prin:
1. Realizarea echitatii in educatie.
2. Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor cheie;
3. Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor din perspectiva dezvoltarii durabile si a asigurarii coeziunii economice si sociale.
4. Deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre mediul social, economic si cultural;
5. Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale:invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale;
6. Cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor educationale.
Directii strategice:
1. Asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la educatie.
2. Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamantr cu sistemul european de educatie si formare profesionala.
3. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie al sistemului scolar.
4. Stimularea educatiei permanente.
5. Reforma educatiei timpurii.
6. Cresterea capacitatii institutionale, pentru elaborarea si gestionarea proiectelor.
7. Sustinerea in maniera integrata a educatiei.
I.4.b. LA NIVEL EUROPEAN
Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic:
Sistemul ÎPT/IPT din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405.
În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta IPT1 atât pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională În Regiunea Sud Muntenia sunt cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 2004-20062 62 de şcoli.
Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare IPT:
– revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru“Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002,Maastricht 2004);
– dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE privind transparenţa calificărilor; corelarea cu Cadrul european al calificărilor.
– adoptarea metodologiei privind transerul şi acumularea de credite în IPT având în vedere învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
– asigurarea calităţii în IPT
– analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor specifice IPT, pe termen scurt, mediu şi lung.
CAPITOLUL II : VIZIUNEA DEVIZA ȘI MISIUNEA ȘCOLII
Viziunea școlii: Şcoala să funcționeze ca o unitate de învăţământ de referinţă în regiunea Sud-Vest Oltenia, remarcată pe plan internațional prin: calitatea serviciilor educaţionale; rezultatele învăţării; eforturile depuse în vederea internaționalizării activității didactice,manageriale și administrative.
Deviza şcolii: Competenţă, eficienţă, internaţíonalizare
Misiunea şcolii: Pentru realizarea viziunii formulate, şcoala îşi propune:
– să asigure accesul la educaţie a absolvenţilor de liceu cu diplomă/fără diplomă de bacalaureat, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.
– să promoveze identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să se adapteze şi să se integreze eficient în societatea în permanentă schimbare.
– să ofere tuturor elevilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, de a avea aptitudini și atitudini pentru a profesa ca asistenți medicali generaliști.
– să aplice programul educaţional medical care are la bază nevoile societăţii stabilite în funcţie de evoluţia stării de sănătate a populației, de evoluția economiei naţionale, și de nivelul ştiinţific şi tehnic.
– accesarea fondurilor europene prin Programul Erasmus+, absolut necesare derularii proiectelor de mobilitate pentru elevi, personal didactic, de conducere și administrativ, concretizate în stagii de pregatire practică în institutii medicale, de învățământ și culturale europene.
Ținte strategice :
1. Formarea continuă a personalului didactic, de conducere și administrativ.
2. Asigurarea calităţii educaţiei.
3. Extinderea parteneriatelor cu instituții medicale, din tară și străinătate,interesate în angajarea pe piața muncii a personalului medical specializat.
4. Crearea unui climat de modernitate, de siguranţă fizică, socială și culturală.
5. Inserţia socio-profesională a absolvenţilor pe piața muncii interne și externe.
Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” este prima școală particulară din Craiova, fiind înființată în septembrie 1991, de preotul decan Ratan Ionel, alături de un grup de medici, asistenți medicali și profesori din Craiova.
Necesitatea aparitiei unei asemenea școli a izvorât din lipsa, la nivelul anului 1990, a asistenților medicali în zona de Sud-Vest a țării. Se simțea nevoia unui altfel de învățământ, cu deschidere spre latura afectivă a meseriei de asistent medical, aplicând o nouă abordare a îngrijirii omului suferind, completând învățământul de stat prin implementarea modelului de învățământ european.
Prin înființarea școlii, fondatorul a dorit să răspundă pozitiv cererii de personal medical cu calități profesionale și morale superioare, capabil să acorde îngrijiri competente persoanelor suferinde, în vârstă sau cu nevoi speciale, capabil să se integreze pe piața muncii interne și internaționale. In fiecare an, în ziua de 19 martie se sărbătorește ziua Școlii “Sfantul Iosif”.
În anul școlar 2020-2021, școala împlinește 30 de ani de funcționare fără întrerupere.
In toți acești ani, cei care au trudit în aceasta instituție au avut o dorință comuna: de a oferi elevilor cele mai bune conditii de studiu si de practica, de a le insufla acestora dragostea si respectul față de omul bolnav, de a oferi pieței muncii, interne și internaționale,
asistenți medicali bine pregătiți și devotați meseriei pe care au ales-o. S-a preocupat, de asemenea să asigure cele mai bune condiții pentru desfășurarea activității cadrelor didactice, didactic-auxiliare, nedidactice și de conducere, să le motiveze în dezvoltarea personală și în eficeința muncii.
De-a lungul anilor, școala a obținut toate avizele necesare funcționarii, din partea Ministerelor Educatiei și Sănătații, respectând toate cerințele impuse de Legea Invățământului din România, iar în septembrie 2008 a obtinut Acreditarea pentru nivelul de învățământ ”postliceal”, domeniul ”sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională ”asistent medical generalist”, cursuri de zi, durata de trei ani, prin Ordinul de Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.5414/ 23.09.2008.
Scoala este cunoscuta in Craiova, in tara si in strainatate, datorita faptului ca, in cei 30 de ani de functionare, a dat dovada de seriozitate si profesionalism in pregatirea elevilor, concretizată în angajarea absolvenților în sistemele de sănătate naționale și europene.
In școală există un document elaborat de către membrii Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, document care stă la baza activității instituției și ale cărui obiective au în vedere necesitatile individuale si organizationale, necesare sa atraga elevii pentru studiu, practică și integrare pe piata muncii.
In structura anului scolar perioadele de teorie alterneaza cu cele de instruire practica si se desfasoara, pe baza programei scolare nationale, aprobata si revizuita de Ministerul Educatiei Nationale.
Orele de teorie. Se desfasoara in localul scolii, situat in centrul orasului Craiova. Acesta are sali de curs, cabinet de Anatomie/Biochimie, Sala de demonstratii practice, laborator de informatica, biblioteca, toate dotate corespunzator pentru a asigura elevilor conditii de studiu cat mai bune. Se pune un accent deosebit pe cursurile extrascolare de predarea/invatarea limbilor straine (germana, engleza).
În condițiile impuse de răspândirea virusului SarsCov2, parcurgerea orelor de teorie a suportat modificări, conducerea școlii a dispus reamenajarea spațiului de învățământ astfel încât să fie în concordanță cu normele impuse de prevenirea răspândirii virusului Sars Cov2. Începând cu martie 2020, orele de teorie au trecut de la sistemul față în față, la sistemele hibrid și on –line, modificări impuse de hotărârile Comitetelor Naționale, Județene și Locale pentru Situații de Urgență și de cele ale Ministerului Educației și Cercetării.
Conducerea școlii s-a mobilizat în accesarea platformei de studiu Google Classroom, în pregătirea cadrelor didactice și elevilor pentru utilizarea acesteia, de asemenea se preocupă pentru dotarea laboratorului de informatica cu laptopuri și sisteme IT de ultimă generație.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii își propune:
– utilizarea în continuare a materialelor provenite din mobilitățile elevilor, cadrelor didactice , auxiliare și de conducere, ca produse ale acestora (manuale, referate, cărți, suporturi de curs, reviste, lucrari de absolvire, C.D-uri).
– față de perioada anteriară, a crecut numărul de cursuri extracurriculare, desfășurate în școală, bazându-de pe învățarea limbilor străine (germană, engleză) și se dorește introducerea cursului extracurricular de Informatică cu predare la nivel european, pe platforme on line si pe baza manualelor editate în Uniunea Europeană, atât pentru elevi cât și pentru personalul didactic, didactic-auxiliar și de conducere.
– organizarea periodică a manifestărilor științifice, față în față și on line (seminarii, simpozioane, cercuri pedagogice, acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectelor europene), având ca invitați reprezentanții partenerilor europeni, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din țară și din străinătate..
Stagiile practice. Se desfasoara in instituții medicale de stat și private din Craiova si judetul Dolj, sub indrumarea instructorilor delegati de scoala si a personalului medical din sectiile unitatilor sanitare respective.
Din anul 2000, până în anul 2020, conducerea scolii a asigurat elevilor, absolvențiilor și cadrelor didactice stagii de pregătire în instituții medicale de renume din țări ca Germania,Austria, Italia. Un rol important l-a avut Programul Erasmus+ și Documentul Carta VET, care au asigurat finanțarea mobilităților și fără de care aceste acțiuni nu ar fi fost posibile.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii își propune:
– obținerea Acreditarii pentru proictele de mobilitate din domniul VET și intensificarea eforturilor cu scopul de a obține fonduri europene, prin Programul Erasmus+, necesare derulării a cel puțin o mobilitate în fiecare an școlar, care să cuprindă elevi, cadre didactice, personal auxuliar și de conducere.
– îmbunătățirea calității cunoștințelor, atitudinilor și aptitudinilor în ceea ce privește aplicarea noilor tehnici de îngrijire însușite de participanții la mobilitățile europene.
– îmbunătățirea calității cunoștințelor, atitudinilor și aptitudinilor cadrelor didactice, personalului auxiliar și de conducere în ceea ce privește activitatea fiecăruia la catedră sau în organizarea, și managementul instituției de învățământ
– mărirea progresivă a numărului de elevi și absolvenți potențiali participanți a stagii de mobilitate europene și creșterea numărului de lucrări de absolvire având teme parcurse în timpul mobilităților.
-creșterea interesului manifestat de cadrele didactice, didactic-auxiliare și de conducere în a participa la mobilități europene
– cooptarea unor noi parteneri europeni
Certificatele de Absolvire. Eliberate de școală, sunt recunoscute atat în țară cât și în străinătate, nefiind necesară echivalarea lor.
Pentru unii absolvenți, certificatele de absolvire sunt însoțite și de Documentele de Mobilitate Europas, obținute în timpul mobilităților pe care le-au urmat.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii iși propune:
– mărirea numărului de absolvenți, prin asigurarea unor facilități elevilor înscriși, inclusiv sprijin în participarea la mobilitățile europene, având în consecință reducerea abandonului școlar și implicit, mărirea numărului de posesori atât de Certificate de absolvire, cât și de Documente de Mobilitate Europas.
Resurse umane.
a. Elevii școlii. În primul an școlar, 1991 – 1992 au fost înscrise 36 de eleve, absolvente de liceu, dornice să devină asistente medicale.
În anii școlari următori, numărul elevilor înscriși a cresut progresiv, astfel că în anul scolar 2020 – 2021 sunt inscrisi 201 de elevi, repartizati in trei ani de studiu, calificarea “Asistent medical generalist”.
Din 1991 și până în prezent, au absolvit 26 de generații, aproximativ 1300 de asistenți medicali, majoritatea angajati in sistemele medicale din tara si din strainatate.
Elevii sunt adulți, absolvenți de liceu, unii au familii proprii și chiar locuri de muncă în unități medicale. Mulți dintre elevii Școlii „Sfântul Iosif” sunt absolvenți și ai altor instituții de învățământ (școli postliceale, învățământ universitar).Acest lucru determină creșterea seriozității și responsabilității în abordarea calității de elev a unei școli medicale.
Motivele pentru care aceștia optează a fi elevi ai Școlii Sfântul Iosif sunt multiple, amintim doar câteva :
– dorința de a deveni asistent medical,
– bunul renume al școlii între celelalte școli din Craiova,
– poziționarea localului școlii în centrul orașului Craiova,
– flexibilitatea programului de studiu teoretic,
– cadre didactice bine pregătite, comunicative în relațiile inter-umane
– atmosferă propice studiului și de respect reciproc
– cursuri intensive, gratuite, de limbi straine
– deschiderea europeană a școlii,
– preocuparea conducerii școlii pentru integrarea absolvenților pe piata muncii interne și internaționale.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii, prin planul managerial, iși propune, adaptarea planului de școlarizare mărind progresiv numărul de clase și, implicit numărul de elevi.
b. Absolvenții școlii. Prima promoție de absolvenți a fost in august 1994, 36 de eleve, repartizate în instituții medicale din Craiova și județul Dolj.
Din anul 1994 pana in august 2020 numarul absolvenților este de aproximativ 1300.
Dintre aceștia aproximativ 40% sunt încadrați în țară și aproximativ 60% în străinătate.
Se observă , în ultimii 3 – 4 ani , o creștere a cererii de asistenți medicali pe piața muncii europene, ceea ce determină ca procentul absolvenților angajați în țările europene să depășească procentul celor angajați în țară.
Astfel, 20 % din absolvenți promoțiilor 2015 – 2020 sunt angajați în țările vorbitoare de limbă germană (Austria, Germania, Elveția), 30 % sunt angajați în tările vorbitoare de limbă engleză (Marea Britanie), 10 % în țări vorbitoare de alte limbi (Italia, Spania, Franța, Belgia, etc).
Pentru a veni în sprijinul absolvenților care se orientează către piața muncii din Europa, conducerea școlii își propune ca în perioada 2021 – 2027 să obțină Acreditarea pentru proiectele de mobilitate, acreditare care i-ar asigura finanțarea din fonduri europene, prin Programul Erasmus+, a mobilitaților elevilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar și de conducere.
c. Cadrele didactice ale școlii. La catedra, sunt medici specialisti in Medicina Interna, Chirurgie, Anatomie, Neurologie, Epidemiologie si Boli infectioase, Boli de Nutritie, Dermatologie, unii având titlul de „Doctor in stiinte medicale”. Cadre didactice, specialisti in Biochimie, Biofizica, Pedagogie, Psihologie, Limbi straine, cu titul de „Doctor in stiinte”, grade didactice I. Asistenti medicali absolvenți de studii superioare cu grad profesional „asistent medical principal” ”asistent șef”, lucreaza in spitale, in secții ca: Urgente, Chirurgie, Neurologie, Ginecologie, Pediatrie, Urologie, Psihiatrie, ORL, Oftalmologie, Dermatologie, Medicina Interna, Terapie Intensiva, etc.
În anul școlar 2020-2021, corpul cadrelor didactice este format din 20 persoane, 2 dintre acestea activeaza in scoala inca de la infiintare.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii își propune păstrarea componenței actualului colectiv de cadre didactice și oferirea membrilor acestuia posibilitatea de a participa la experiențe profesionale europene, prin Programul Erasmus+, pentru a se adapta cu ușurință la cerințele europene de predare a materiei teoretice și practice și să beneficieze de experiența europeană a școlii.
Baza materiala a scolii.
Scoala isi desfasoara activitatea teoretica si organizatorică intr-un local, proprietate privata, situat in centrul orasului Craiova, pentru care scoala plateste lunar chirie.
Baza materiala pusa la dispozitia elevilor si cadrelor didactice este formata din : trei Sali de clasa, un cabinet de Anatomie/Biochimie, Sala de demonstratii practice, un Laborator de informatica; Biblioteca, Cancelaria profesorilor si Secretariatul si contabilitatea scolii. Dotarea acestora provine din taxele percepute de la elevi si din fonduri extrascolare, prin accesarea de catre conducerea scolii a unor proiecte de finantare. In linii mari, aceasta cuprinde mobilier de clasa (banci, scaune, catedre, table), mobilier specific salii de demonstratii practice (pat medical, manechine, trunchi uman, etc), mobilier si aparatura specifica laboratorului de informatica, etc.
Pentru pregatirea teoretica, baza materiala corespunde nevoilor de formare profesionala a asistentilor medicali.
Pentru pregatirea practica din scoala, baza materiala nu este suficienta si nici adaptata la cerintele actuale de formare profesionala a asistentilor medicali din Europa. Situația actuală provocată de răspândirea virusului SarsCov2 va impune dezvoltarea în viitor a bazei materiale a școlii în ceea ce privește aplicațiile practice și adaptarea acesteia nevoilor de pregătire profesională a sistenților medicali.
Scoala are in derulare un Proiect cofinantat din Fondul Social Euripean prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, POCU 633//6/14/132079, cu titlul „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”, care prevede investitii majore in baza materiala a scolii si care se desfasoara in anii scolari 2020-2021 si 2021 – 2022.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii iși propune procurarea de materiale didactice pentru dotării sălilor de aplicații practice, adaptate la condițiile actuale și viitoare.
Totuși, baza materială modernizată nu poate ține pasul cu noile apariții în domeniul medical, care se folosec în instituțiile medicale din străinătate.
Din acest motiv, este necesar ca elevii și absolvenții sa parcurga stagii de pregatire profesionala in strainatate.
Cerintele angajarii pe piata muncii a asistentilor medicali proveniti din Romania, impun acest lucru.
Totodată, este necesar ca personalul didactic, auxiliar și de conducere să participe la mobilități de formare profesională, astfel încît să dobândească competențele didactice, organizatorice și manageriale de predare, de utilizare a bazei materiale și a conceptelor manageriale cerute la nivel european.
Resurse financiare
Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Iosif” realizează venituri din taxa şcolară încasată de la elevi pe bază de contract-cadru pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă pentru pregătirea prin şcoala postliceală, curs de zi, în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/ianuarie 2011. Cuantumul anual al taxei de şcolarizare se stabileşte la un nivel accesibil şi elevilor/familiilor cu posibilităţi financiare modeste. Elevii pot plăti taxa anuală integral sau în rate. Bugetul realizat anual urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii. În bugetul de venituri și cheltuieli al școlii nu sunt prevăzute cheltuieli pentru realizarea de mobilități europene, acest lucru ar însemna creșterea semnificativă a taxelor școlare.
În perioada 2021 – 2027, conducerea scolii își propune accesare fondurilor europene necesare derularii de mobilități pentru elevi, absolvenți, cadre didactice, personal administratriv.
Contracte de parteneriat.
Pentru imbunatatirea procesului de invatamant, scoala a incheiat parteneriate cu diferite institutii din țară cum ar fi :Unitati medicale din Craiova, Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, Biblioteca Germana a Universitatii din Craiova, Crucea Roșie-Filiala Dolj, Grupul Școlar ”Charles Laugier”, Casa Corpului Didactic, S.C.Arrot, etc. În străinătate, școala a avut și are relații de colaborare cu Școala Sanitară și Spitalele de Neurologie si Geriatrie din Graz, Academia de Ingrijiri Medicale din Viena, Spitalul ”Antonio Cardarelli” din Monza, Clinica ”Zucchi”, Policlinica ”San Donato” din Milano, etc.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii, își propune menținerea partenerilor cu care are încheiate deja contracte de parteneriat, dar și atragerea unor parteneri noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare instituțională a școlii.
Acest lucru se bazează și pe interesul partenerilor străini de a colabora cu Școala ”Sfântul Iosif” prin ofertele de colaborare înaintate. Aceste oferte sunt rezultatul necontastabil al deținerii și utilizării documentului european Carta VET, 2016-2020.
Internaționalizarea europeana a școlii.
Încă de la înființare, conducerea scolii a acordat importantă dezvoltarii relatiilor de colaborare cu parteneri din tarile europene si, de asemenea internationalizarii scolii si a activitatii acesteia, prin proiectele de mobilitate.
In derularea stagiilor de pregatire practica ale elevilor români in clinici cu diferite specializari ale spitalelor din tari europene, Scoala “Sfantul Iosif” din Craiova, are experienta vasta, concretizata in colaborari cu parteneri din Italia, Austria si Germania, sub forma proiectelor europene, unele dintre proiecte s-au derulat sau sunt în curs de derulare având finanțarea asigurată prin deținerea de către școală a documentului Carta VET.
Evolutia si comportamentul elevilor Scolii “Sfantul Iosif” in timpul desfasurarii mobilitatilor, au determinat partenerii externi sa aprecieze pozitiv munca depusa de participantii români, sa laude rezultatele obtinute de acestia si sa accepte colaborarile viitoare cu Scoala “Sfantul Iosif”.
Proiectele derulate de școală cu finanțare europeană sunt de tip Leonardo da Vinci și Erasmus+, și s-au adresat și se adresează elevilor, absolvenților și cadrelor didactice și de conducere din școală.
1. “Formare profesională dupa standarde europene pentru elevii Scolii Sanitare “Sfantul Iosif”; RO/2003/PL1255/E; 7 elevi si un cadru didactic insotitor; grant : 13400 Euro; Spitalul Universitar din Graz- Austria
2. „Orientare catre Vest. Insusirea noilor teorii de ingrijire a bolnavilor”; RO/2004/PL93217/E; 5 elevi si un cadru didactic insotitor; grant : 9360 Euro; Spitalul Universitar din Graz- Austria
3. „Dobandirea noilor metode europene de ingrijire a bolnavilor in geriatrie si medicina paliativa”, RO/2005/PL95100/E; 5 elevi; grant : 9200 Euro; Spitalul de Geriatrie Graz – Austria;
4. „Aplicarea tehnicilor moderne de ingrijire si a prelucrarii electronice a datelor in ginecologie”; RO/2006/PL97138/E, 5 elevi, grant : 7555 Euro, Spitalul de Ginecologie din Viena – Austria;
5. „Tehnici de ingrijire pre – si post operatorii; LLP-LdV/IVT/2008/RO/031; 5 elevi; grant 11190 euro, Spitalul Universitar-Clinica de Chirurgie Graz-Austria.
6. „Concepte si tehnici de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”, LLP-LdV/IVT/2009/RO/110; 5 elevi; 15400 euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria.
7. „Concepte si tehnici de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”; LLP-LdV/IVT/2010/RO/083; 5 elevi; 16690 Euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria.
Cu certificat institutional LLP-LdV/CERC/2009/004.
8. „Aplicarea sistemelor moderne de ingrijire”;
LLP-LdV/IVT/2010/RO/082; 5 elevi; 16690 Euro; Spitalul Universitar din Viena.
9. „Formare profesionala in aplicarea tehnicilor de ingrijire a persoanelor cu nevoi speciale”; LLP-LdV/PLM/2011/RO/078, 6 absolventi; 31452 Euro; Spitalul de Geriatrie Graz – Austria.
10. „Nursing in Neurochirurgie/Neurologie-aplicat de viitoarele asistente medicale”; LLP-LdV/IVT/2013/RO/215; 5 elevi, 15380 Euro; Spitalul Universitar din Munchen-Germania;
11. „Perfectionarea profesionala in aplicarea conceptelor de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”; LLP-LdV/PLM//2013/RO/190; 6 absolventi, grant 19908 Euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria.
12. “Formare profesională de calitate prin aplicarea noilor concepte terapeutice si de reabilitare in domeniul Neurologiei”, 2016-1-RO01-KA102-023187, pentru 8 elevi, Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria.
13. “Nursing aplicat în recuperarea neurologică”, 2017-1-RO01-KA116-035862, Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria, 10 elevi, grant: 28.090 Euro
14. “Nursing aplicat de viitorii asistenți medicali în Chirugia modernă”, Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului “Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia, 2018-1-RO01-KA116-047729, 16 elevi, garnt : 49.648 Euro
15. “Noile abordari ale nursingului in spatiul European”, 2019-1-RO01-KA116-061837, Spitalele de Geriatrie din Graz, Austria si ”Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia, 38 elevi și 2 cadre didactice, grant : 121.404 Euro, proiect aflat în derulare.
16. ”Metode de îngrijire a pacienților aplicate în sistemele medicale europene”, 2020-1-RO01-KA116-078240, Spitalele de Geriatrie din Graz, Austria si ”Antonio Cardarelli” din Campobasso, Clinica Zucchi și Policlinica ”San Donato” din Monza, Italia, 58 elevi și 5 cadre didactice, grant : 188.699 Euro, proiect aflat în derulare.
Incununarea eforturilor:
– Certificatul institutional pentru proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci,
nr. LLP-LdV/CERT/2009/004.
– Diploma de Excelenta din 13.12.2010 acordată de ANPCDEFP București pentru calitatea implementării în România a politicilor VET europene și naționale.
– Carta de Mobilitate VET Erasmus+ , nr. 2016-1-RO01-KA109-025165
Pentru a face cunoscută activitatea școlii cu privire la eforturile depuse de cei implicați în accesarea fondurilor europene pentru proiecte de mobilitate au fost editate doua lucrări :
– „ Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif , la ceas aniversar , 20 ani de existenta, 10 ani de proiecte europene” Editura SITECH, Craiova, 2012. ISBN 978-606-11-2154-0, Autori : prof. dr. Adelheit Danet si ec.prof. Monica Wojcicki.
– Compendium – Proiecte europene 2000 – 2014, Autori: prof.dr. Danet Adelheit si ec.prof.Monica Wojcicki, Vol.I și 2014 – 2020, Vol.II.
La aceste lucrari se adauga articole publicate in Revista scolii, Ziarul sănătatea, publicație on-line, emisiuni de televiziune locala.
Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii își propune:
– obținerea Acreditării pentru proiectele de mobilitate VET
-creșterea numărului de proiecte derulate
– creșterea numărului de elevi/absolvenți participanți
– creșterea numărului de cadre didactice, didactic auxiliare și de conducere care să participe la stagii europene de perfecționare profesională, de schimb de experiență, stagii lingvistice
Cap. II. ANALIZA DE NEVOI
Din analiza SWOT, rezultă nevoile:
– creșterea calității procesului instructiv educativ, în scopul obținerii unor rezultate superioare din partea elevilor și cadrelor didactice, precum și adaptarea acestuia la cerințele actuale
– cunoasterea de către elevi, cadre didactice, personal auxiliar și de conducere a limbilor straine si a culturii altor tari
– absolventii scolii sa poată aplica în practica medicală tehnici moderne de ingrijire
– atragerea de noi parteneri externi in vederea dezvoltarii actiunilor de internationalizare a activitatilor medicale, a multiculturalismului si a multilingvismului.
Aceaste nevoi vor exista continuu în activitatea școlii și se datorează faptului că medicina este o știință în continuă evoluție și se practică ”în aceeași limbă” peste tot în lume. Acțiunea cadrelor medicale aflate în linia întâi în lupta cu salvarea vieților omenești puse în pericol de virusul SarsCoV, poate confirma acest lucru.
Pentru urmatorii 7 ani , conducerea scolii intentioneaza sa dezvolte mobilitati VET in domeniile: Pediatrie si Puericultura, Neurologie, Urgente medicale, Geriatrie si Gerontologie, Epidemiologie si Boli infectioase, Chirurgie, Urologie, Oncoligie, Îngrijiri paliative,etc.
În paralel, conducerea școlii se preocupă si pentru implementarea sistemelor de învățare on line, a mobilităților virtuale, a participarii elevilor și cadrelor didactice la activități teoretice și practice prin intermediul tehnologiei.
In Craiova exista clinici de stat sau private specializate in tratarea si recuperarea pacientilor din toate specialitatile, deschise catre aplicarea noilor tehnici ce au rezultate rapide si eficiente.
De aceea, participantii la proiecte au posibilitatea ca, dupa intoarcerea din mobilitate, sa difuzeze competentele dobandite si chiar sa implementeze tehnici noi de tratament la cat mai multi beneficiari, să aplice competențele în activitatea de predare la catedră sau on line și în activităatea de organizare și management.
Analiza SWOT
Puncte tari (S):
Calitatea resurselor umane :
– Cadre didactice calificate, autori de manuale pentru învăţământul postliceal sanitar;
– Capacitatea personalului de a asigura transparenta în actul decizional;
– Interesul elevilor pentru specializarea în care se pregătesc;
– Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la examenul de absolvire, 100% promovabilitate
– Inserţia socio-profesională a absolvenţilor pe piata muncii interne si internationale;
– Încadrarea curriculumului in grupa de specializări Sănătate şi asistenţă pedagogică la nivelul 5 de calificare;
– Calitatea resurselor materiale:
– Baza materială pentru pregătirea teoretică, corespunzătoare cerinţelor curriculare, capabilă să asigure un învăţământ teoretic eficient, formativ-performant;
Puncte slabe (W)
– Baza materiala pentru demonstratii practice din școala insuficienta si neadaptata la cerintele europene;
– Cerinte neadaptate la nou solicitate elevilor în cadrul stagiilor de pregatire practica din spitale.
– Utilizarea limbilor de circulație europeană (engleză, germană, italiană) la nivel conversațional și utilizând termeni de specialitate, de către un număr mic de cadre didactice și personal administrativ.
Oportunitati (O)
– Interes crescut acordat de tânăra generaţie pentru calificări medicale;
– Internaţionalizarea profesiei de asistent medical, dovedită prin cresterea cererilor de angajare a asistentilor medicali pe piata muncii europene, indiferent de țara în care a dobândit calificarea;
– Posibilitatea participării la programe naţionale, europene, internaţionale;
Constrangeri (T)
– Modificări rapide şi repetate în reglementările legale;
– Provenienţa elevilor şcolii din mediul social cu venituri modeste;
– Nivelul lingvistic scazut in utilizarea unei limbi straine.
Cap. III. PLANUL DE ȘCOLARIZARE
Scoala are specializarea Asistent medical generalist. Pe principiul ”puțin și bun” , conducerea școlii considera ca acesta specializare este suficienta functionarii optime a
instituției, fiind singura calificare care asigura insertie profesionala absolventilor in tara si pe piata muncii europene.
Pentru următorii 7 ani, școala își propune o dezvoltare anuală astfel:
– anul școlar 2020-2021, realizat: 200 elevi, 20 cadre didactice/conducere, 2 personal administrativ
– anul scolar 2021–2022, estimat: 210 elevi, 21 cadre didactice/conducere, 2 personal administrativ
– anul scolar 2022–2023, estimat: 220 elevi, 22 cadre didactice/conducere, 2 personal administrativ
– anul scolar 2023–2024, estimat: 230 elevi, 22 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ
– anul scolar 2024–2025,estimat: 240 elevi, 22 cadre didactice/conducere, 3 personal administrative
– anul scolar 2025–2026,estimat: 250 elevi, 23 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ
– anul școlar 2026-2027, estimat: 260 elevi, 23 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ
Participarea la proiecte de mobilitate prin Programul Erasmus+, se estimează :
– anul școlar 2020-2021, realizat 58 elevi, 5 cadre didactice, 0 personal administrativ
Procent:34,48 % elevi, 40% cadre didactice,0% personal administrativ
– anul scolar 2021–2022, estimat: 60 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:36,66 % elevi, 23,8% cadre didactice,50% personal administrativ
– anul scolar 2022–2023, estimat : 65 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:29,55 % elevi, 22,72% cadre didactice,50% personal administrativ
– anul scolar 2023–2024, estimat : 70 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:30,43 % elevi, 22,72% cadre didactice,33,33% personal administrativ
– anul scolar 2024–2025,estimat : 75 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:31,25 % elevi, 22,72% cadre didactice,33,33% personal administrativ
– anul scolar 2025–2026,estimat : 80 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:32,00 % elevi, 21,74% cadre didactice,33,33% personal administrativ
– anul școlar 2026-2027, estimat : 85 elevi, 5 cadre didactice, 1 personal administrativ
Procent:32,69 % elevi, 21,74% cadre didactice, 33,33% personal administrativ
Cap. IV. OBIECTIVELE PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII
In stabilirea Planului de actiune al Scolii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfantul Iosif”, s-a tinut cont de obiectivele, prioritatile si principiile Uniunii Europene și de directivele Planului European de Dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a unităţii şcolare vizează o perioadă de șapte ani şi cuprinde:
– Obiectivul general
– Obiectivele specifice
A. Obiectivul general al Planului de Actiune al Scolii este menținerea sistemului de educatie si formare a viitorilor asistenti medicali la nivelul cerințelor europene
Activitatile desfasurate de conducerea scolii pentru atingerea obiectivului general al Planului de Actiune al Scoliii, vizeaza ca, sa obtina Acreditarea pentru proiecte de mobilitate VET, care va asigura accesul școlii la finanțarea proiectelor de mobilitate pentru următorii 7 ani. Conducerea scolii va numi prin Decizie formarea unei echipe ai cărui membrii sa se preocupe in vederea documentarii, completarii si depunerii formularului de aplicatie in vederea obtinerii Acreditării, asigurand conditiile necesare (spatiu adecvat, materiale necesare, internet, telefon, fax,etc).
Promovarea Acreditării se va face, ca și până acum, prin prezentarea acesteia, pe pagina de web, la avizier, in revista scolii, dar mai ales va fi făcută public în mediul on line, pe pagini de socializare și platforme de învățare. Cadrele didactice vor promova Acreditarea prin participarile si prezentarea acesteia in cadrul cercurilor pedagogice, conferintelor, simpozioane, diverse materiale didactice si alte documente.
Rezultatul obținerii Acreditării pentru următorii 7 ani va determina cresterea vizibilitatii scolii atat in plan national cat si international.
Valorizarea Acreditării, va dermina cresterea calitativa a educatiei profesionale, culturale si lingvistice a viitorilor asistenti medicali, a cadrelor didactice din sistemul de învațamant medical, a personalului de conducere și administrativ, lucru de care vor beneficia în timp: elevi, absolventi, cadre didactice, cadre medicale, pacienti, membrii ai familiilor acestora, etc.
Beneficiile obtinerii acreditării sunt :
– determina depunerea formularelor de candidatura in format simplificat, ceea ce va usura munca membrilor echipelor de proiecte
-asigură finanțarea cererilor de finanțare depuse de instituție
– reprezinta un avantaj in procesul de autoevaluare institutionala
– confera o plusvaloare activitatii manageriale
– reprezenta o recunoastere a eforturilor depuse de toti cei implicati in obtinerea acesteia
– este o garantie a continuarii procesului de internationalizare a activitatii scolare,
– contribuie la cresterea calitativa a educatiei
Impactul Acreditării poate fi sesizat in mai multe planuri :
La nivel local:
– se formeaza o idee asupra necesitatii promovarii proiectelor de acest fel in randul institutiilor implicate
– creste vizibilitatea scolii si determina sporirea numarului de cereri de inscriere la scoala si a cifrei de scolarizare.
La nivel regional:
– existenta Acreditării deteremina cooperarea intre scoli similare, participante la proiecte europene
– prezentarea Acreditării in cadrul cercurilor pedagogice, a diferitelor intalniri intre membrii ai echipelor de proiecte, determina alti participanti la proiecte sa solicite acest document. Din aceasta rezulta o imbunatatire a calitatii proiectelor.
– sporirea increderii si a cooperarii intre institutiile implicate in formare profesionala de calitate si in angajarea pe piata muncii a absolventilor acestor institutii.
La nivel national:
– recunoasterea institutiei ca fiind preocupata de asigurarea unei pregatiri de calitate a elevilor proprii, respectiv asigurarea de asistenti medicali superior calificati pe piata muncii interne.
La nivel european:
– imbunatatirea imaginii invatamantului medical romanesc si asupra calitatii fortei de munca pe care o ofera aceasta pietei internationale a muncii.
– sporirea internationalizarii scolii
La nivelul participantilor:
– cresterea numarului de mobilitati si de participanti
– imbunatatirea rezultatelor invatarii,
– facilitarea insertiei asistentilor medicali pe piata muncii interne si internationale
– dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, personalului de conducere și auxiliar
La nivelul organizatiei de trimitere:
– obtinerea Acreditării are efect pozitiv in calitatea procesului de invatamant
– cresterea vizibilitatii Scolii Sanitare “Sfantul Iosif” intre scolile similare si unitatile medicale din Craiova, judetul Dolj si in tara.
– cresterea punctajului la autoevaluarea interna a activitatii didactice si manageriale a scolii
– deschiderea orizonturilor si a dimensiunilor europene in procesul de predare/invatare .
La nivelul organizatiilor de primire:
– adaugarea unei noi experiente profesionale si internationalizarea activitatilor proprii
– crearea unei viziuni pozitive asupra invatamantului romanesc, in general, si asupra Scolii Sanitare “Sfantul Iosif” din Craiova, in particular.
Promovarea Acreditarii se va face prin prezentarea acesteia, de catre conducerea scolii pe pagina de web, la avizier, in revista scolii, si a Agentiei Nationale pentru Proiecte Comunitare in Domeniul Edicatiei si Formarii Profesionale. Cadrele didactice vor promova Acreditarii prin participarile si prezentarea acesteia in cadrul cercurilor pedagogice, conferintelor, simpozioane, diverse materiale didactice si alte documente.
Rezultatul obținerii Acreditării va determina cresterea vizibilitatii scolii atat in plan national cat si international.
Valorizarea Acreditării, va dermina cresterea calitativa a educatiei profesionale, culturale si lingvistice a viitorilor asistenti medicali, lucru de care va beneficia un numar mare de elevi, absolventi, cadre didactice-medicale, pacienti.
B. Obiective specifice.
La stabilirea obiectivelor specifice, s-a tinut cont de importanta dezvoltarii la tinerii aflati in formare profesionala initiala a competentelor, prevazute in standardele de formare profesionala pentru calificarea profesionala “Asistent medical generalist”, nivelul 5, domeniul “Sanatate si asistenta pedagogica”,conform OMEN nr.3499/2018. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea dezvoltării pregătirii profesionale, lingvistice și culturale a personalului implicat în educarea tinerilor.
S-a urmarit masurabilitatea, accesibilitatea, relevanta si incadrarea lor in timp (SMART) si sunt prezentate mai jos:
B.1. Obiectivul specific nr. 1.
Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice, administrative si de conducere
In actualul Plan de Actiune, conducerea scolii isi propune, cresterea numarului de cadre didactice, administrative si de conducere participante la mobilitati europene, bazandu-se pe faptul că în prezent sunt angajate 20 de cadre didactice, din care 6 sunt membre in Consiliul de Administratie cu drept de vot in conducerea institutiei. In urma unui interviu, a rezultat ca 18 cadre didactice, administrative/conducere sunt interesate sa participe la experiente profesionale europene, in cadrul carora sa-si dezvolte competentele profesioanle. Obiectivul este important in evolutia europeana a scolii si poate fi indeplinit.
Rezultatele vor aparea o data cu incheierea mobilitatilor cadrelor didactice, cu aplicarea la materiile predate a competentelor dobandite in mobilitati si transmise elevilor.
In ceea ce priveste personalul de conducere, rezultatele se vor reflecta in activitatea de management european al scolii.
Pentru personalul administrativ rezultatele mobilitatilor se vor reflecta in organizarea si desfasurarea activitatilor zilnice.
Progresul va fi urmarit prin verificarea de catre director, a activitatii la catedra desfasurata de cadrele didactice participante la mobilitati, utilizand fise de asistenta, in care sunt consemnate noutatile continuturilor materiilor, modul de predare a noilor cunostinte, noutatea lucrului cu elevii, etc. Evaluarea se face prin fise de evaluare, in care sunt apreciate elementele de noutate introduse in materia predata elevilor, aplicarea competentelor dobandite, etc.
La nivel de managent institutional, urmarirea progresului inregistrat se va realiza prin studii la nivelul scolii referitoare la activitatea de aliniere europeana a scolii. Evaluarea progresului se va reflecta in calificativele anuale obtinute de director si membrii Consiliului de Administratie pe baza indicatorilor de calitate.
Pentru personalul administrativ progresul va fi urmarit si evaluat de catre director prin fisele de evaluare a activitatii si acordarea calificativelor anuale.
Managementul riscurilor:
– preocuparea continua si sprijinul acordat de conducerea scolii in gestionarea proiectelor europene.
– selectia riguroasa si foarte atenta a partenerilor externi si a participantilor la proiecte.
B.2. Obiectivul specific nr. 2.
Dezvoltarea competentelor lingvistice ale elevilor, cadrelor didactice/administrative/de conducere
Planul de actiune al scolii cuprinde activitati de cooperare intre institutia de invatamant si partenerii externi. Scoala “Sfantul Iosif” are colaborari cu parteneri din Austria si Italia, dar intentioneaza sa coopteze noi parteneri din tari ca Spania, Grecia, Cipru. De aceea, dezvoltarea continua a competentelor lingvistice ale elevilor , cadrelor didactice/administrative/de conducere in limbile Engleza, Germana, Italiana, Spaniola, reprezinta un obiectiv permanet al conducerii scolii.
In mod traditional, in scoala este predata elevilor Limba Germana, cu accent pe termenii si expresiile medicale. Conducerea scolii isi doreste extinderea studiului si exercitiului de comunicare si in limbile partenerilor de proiecte, stiindu-se bine faptul ca pentru pacientii internati este mult mai eficient tratamentul atunci cand le este explicat in limba materna. Pentru cadrele didactice/administrative/de conducere se va pune accent pe dezvoltarea comunicarii in limba engleza.
Rezultatele privind dezvoltarea competentelor lingvistice, la toate categoriile de participanti, nu vor intarzia sa apara o data cu parcurgerea cursurilor puse la dispozitie de platforma OLS si la sfarsitul mobilitatilor.
Progresul lingvistic, pentru fiecare participant in parte, poate fi urmarit prin observarea modului in care se exprima in limba straina studiata, gradul de utilizare a termenilor de specialitate, cat si corectitudinea scrierii. Evaluarea se va face pentru fiecare participant la inceputul si sfarsitul cursului pe platforma OLS, iar rezultatele trebuie sa arate un progres in utilizarea limbii studiate. In fisele de evaluare (initiala, intermediara, finala) ale activitatilor derulate de participantii la mobilitati, sunt cuprinse rubrici in care se consemneaza utilizarea limbii straine. Intentia de a se incadra pe piata muncii europene de catre elevii participanti la mobilitati , va fi un criteriu de aprofundare si utilizare corecta a limbii partenerului european.
Participarea cadrelor didactice/administrative/de conducere la conferinte, seminarii, dialoguri cu parteneri straini, va fi de asemenea, un criteriu de masurare a progresului lingvistic.
Managementul riscurilor:
– preocuparea continua si sprijinul acordat de conducerea scolii in organizarea cursurilor extrascolare de limbi straine si a activitatilor culturale.
– Atragerea si incurajarea participantilor la cursurile extrascolare de limbi straine si la activitatile culturale proiecte.
B.3. Obiectivul specific nr.3.
Dezvoltarea cooperarii internationale intre institutia de invatamant si parteneri europeni din domeniul medical.
Din activitatile desfasurate in anii anteriori, reiese tendinta conducerii Scolii Sfantul Iosif, de a largi parteneriatele de colaborare cu institutii medicale de renume. De exemplu, in anul 2020 sunt cuprinse 4 spitale : Antonio Cardarelli, Clinica Zicchi, Clinica San Donato din Italia si Spitalul Albert Schweizer din Austria.
Pentru urmatorii ani, conducerea scolii isi propune continuarea colaborarii cu partenerii traditionali, de exemplu cu spitale din Graz, Austria, Scoala Sfantul Iosif colaboreaza de peste 17 ani, dar si inceperea colaborarii cu institutii medicale din tari cu care pana acum nu a avut parteneriate de colaborare.
Acest lucru ar determina: cresterea vizibilitatii scolii in plan international, cunoasterea de catre partenerii externi a activitatii scolii si a sistemului de invatamant medical postliceal romanesc; posibilitatea oferita cadrelor didactice, personalului administrativ si de conducere, dar si elevilor de a participa la experiente profesionale in sisteme medicale internationale.
Inca de la primele mobilitati derulate, rezultatele vor fi vizibile, in sensul ca Scoala Sfantul Iosif va fi partenerul mai multor institutii medicale, iar prin activitatile de diseminare scoala va fi mai cunoscuta pe plan international.
Progresul in cadrul acestui obiectiv se poate masura prin numarul institutiilor medicale cu care Scoala Sfantul Iosiv va fi partener in proiectele europene derulate in perioadele urmatoare. Cu cat numarul de parteneri externi va fi mai mare, cu atat scoala va fi mai cunoscuta pe plan international.
De asemenea, cu cat cadrele didactice/administrative/de conducere si elevii Scolii Sfantul Iosif, participa la mobilitati in diferite locuri din Europa, cu atat gradul de cunoastere al organizarii si desfasurarii sistemelor medicale, culturilor, traditiilor si a limbilor vorbite in tarile respective, este mai mare. Consideram ca internationalizarea propusa ca obiectiv pentru urmatorii ani, poate fi urmarita, evaluata si atinsa.
Managementul riscurilor :
– preocuparea continuă și sprijinul acordat absolvenților în eliberarea documentelor necesare pentru integrarea pe piața muncii europene.
Persoanele implicate în definirea obiectivelor Planului de actiune al scolii sunt: directorul scolii, vechime in scoala 29 ani- presedintele Consiliului de Administratie; un cadru didactic de specialitate medicala, vechime in scoala 7 ani; contabilul sef al scolii, vechime 25 ani, membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din scoala.
Cele trei persoane au experienta la catedra, dar si in conducerea si administrarea unitatii de invatamant, in implementarea si derularea proiectelor europene, fiind membrii in Consiliul de administratie al scolii.
Pentru a definitiva obiectivele Planului, prin hotarare a Consiliului de Administratie si Decizie a directorului, a fost formata o comisie alcatuita din cele trei persoane prezentate anterior. Comisia s-a reunit si a efectuat o analiza de nevoi, pe baza analizei SWOT din
Planul de Actiune al Scolii 2021-2027, evidentiind punctele slabe si emiterea nevoilor derivate din acestea.
Membrii comisiei, tinand cont de contextul actual, in care bolile capata o raspandire mondiala, au considerat ca este necesara extinderea colaborarilor cu institutii medicale europene in vederea dobandirii de catre participanti a noilor tehnici de ingrijire a pacientilor, precum si a noilor metode de conducere si organizare a institutiilor medicale si de invatamant medical.
Utilizarea de catre participanti a limbii tarii partenere si cunoasterea termenilor medicali si de specialitate, sunt conditii absolut necesare pentru acumularea cunostintelor/competentelor si dezvoltarea aptitudinilor/atitudinilor profesionale, atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice/administrative si de conducere ale scolii. Membrii comisiei au subliniat faptul ca posibilitățile de finanțare prin Programul Erasmus+ reprezinta sprijinul important in indeplinirea obiectivelor propuse.
Rezultatele se vor concretiza in alinierea metodelor de management, invatare si tratament la cerintele europene.
Cap.V. EVALUAREA PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII
Activitațile de evaluare au ca scop măsurarea gradului de atingere a obiectivelor, a rezultatelor propuse, a gradului de satisfacere a parților implicate și calitatea activitaților desfășurate. Evaluarea se va face în mod continuu, pe toată durata planificată 2021 – 2027.
Evaluarea se va face periodic, la începutul fiecarui an școlar, o dată cu revizuirea Planului de acțiune al scolii.
Mijloacele de evaluare utilizate :
– rapoartele intocmite de directorul institutiei, de cadrele didactice, dirigintii claselor de elevi si instructorilor de stagii practice pentru anii scolari parcursi;
– datele inscrise in Registrul de insertie socio-profesionala;
– datele consemnate in Registrul activitatilor extrascolare;
– datele consemnate în Registrul de evidență al Bibliotecii școlii;
– datele consemnate in foile matricole ale elevilor si in documentele examenelor de absolvire;
– caietele statistice anuale ale școlii, documentele școlare ale elevilor,
– documente atașate la portofoliile cadrelor didactice
– calificativele anuale obținute de director, cadrele didactice și de personalul administrativ
Indicatori de evaluare :
– numărul și calitatea activităților teoretice extrașcolare;
– măsurarea procentului de creștere a stagiilor practice desfăsurate în străinătate, atingerea cifrei de 15 – 20% participanți direcți;
– verificarea numărului de Certificate de Absolvire însoțite de Documentele de Mobilitate Europass;
– măsurarea rezultatelor obtinute de resursele umane în perioada evaluată;
– determinarea procentului de îmbunătățire a bazei materiale;
– valoarea veniturilor și cheltuielilor în perioada evaluată;
– verificarea numărului de contracte de parteneriat;
– numărul de utilizatori al materialelor nou înregistrate în biblioteca școlii provenite din timpul mobilităților;
– gradul de satisfacere a nevoilor si de indeplinire a planului de școlarizare propus;
– determinarea calitații pregătirii profesionale prin procentul de absolvenți integrați pe piața muncii interne și internaționale.
CAPITOLUL IV : ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUTIILOR.
IV.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Dezvoltarea invatamantului sanitar in perspectiva pana in anul 2020 nu poate aduce schimbari semnificative in reteaua scolilor sanitare – avand in vedere aprobarea si recunoasterea europeana a curriculumului pentru scoli postliceale sanitare aprobat prin O.MECT nr. 2713 din 29.11.2007, O.MEN nr.3499/2018, dar si infiintarea Facultatii de asistenti medicali cu durata de 4 ani si a facultatilor cu durata de studii de 3 ani similara cu durata studiilor scolilor postliceale sanitare .
Studiile sociologice realizate pe un numar insemnat de subiecti au scos in evidenta unele competente ce se cer pe piata muncii in actual context european:
Comunicarea in limbi straine (fiecare persoana sa invete cel putin 2 limbi ale Uniunii Europene, pe langa limba materna), Competente privind asigurarea calitatii produselor si a serviciilor, Spirit antreprenorial, Capacitatea de a exploata schimbarile care au loc, Lucrul in echipa, Competente de cautare a unui loc de munca si de promovare proprie.
Din analiza pietei muncii si a evolutiei ratei somajului la nivel local si regional se constata o pondere de 12% a somerilor pe o perioada mai mare de un an si o pondere de aproximativ 50% a femeilor in numarul total al somerilor, aceste date conducand la concluzia ca exista o cerinta de recalificare pe piata muncii in meserii specific feminine.
Şomajul reprezintă un fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a ratei şomajului. De asemenea analizand datele statistice la nivel regional si local concluzionam ca pe domeniul sanatate si asistenta sociala exista o rata a locurilor de munca vacante de 7,61 ceea ce inseamna peste medie in comparatie cu alte ramuri si domenii economice.
Aceasta se datoreaza si migrarii fortei de munca calificate in domeniu catre statele europene, existand posibilitatea recunoasterii si echivalarii diplomelor obtinute in Romania prin recunoasterea competentelor certificate prin examenul de absolvire si planul de invatamant urmat.
Constatam totodata ca este un domeniu care nu inregistreaza disponibilizari si in care nici nu se preconizeaza concedieri colective .
PRORITATI SI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL
PRIORITATI REGIONALE (Conform PRAI 2014)
PRIORITATI LOCALE (CONFORM PLAI 2014)
1. Promovarea unei oferte educaţionale a învăţământului VET, cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea accesului la educaţie
Recomandări:
Continuarea activităţilor de cercetare a pieţei muncii şi anticiparea nevoilor de calificare in scopul adaptării ofertei de formare profesionala la cererea de pe piaţa muncii.
Monitorizarea situaţiei absolvenţilor IPT privind inserţia profesională pe piaţa muncii interne și europene.
Reorientarea profilului general al unor unităţi şcolare in scopul eficientizării utilizării resurselor.
Monitorizarea planurilor de şcolarizare ale şcolilor din PHARE TVET pentru a se asigura utilizarea optima a echipamentelor didactice cu care au fost dotate
Şcolarizarea la formele de învăţământ seral si fără frecventa pentru a facilita accesul la educaţie a absolvenţilor de 8 clase care au depăşit limita de vârsta
2. Îmbunătăţirea dotării şcolilor IPT cu echipamente didactice/şcolare, ITşi a infrastructurii educaţionale de bază
Recomandări :
Derularea activităţilor stabilite prin proiecte.
Derularea contractelor.
Continuarea activităţilor de informare si popularizare privind programele de reabilitare si dotare a şcolilor.
Accesarea fondurilor europene prin derulare de proiecte.
3. Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii.
Recomandări:
Autorizarea unui număr mai mare de scoli ca furnizori de formare continua
Implicarea unui număr mai mare de scoli in proiecte (Granturi, ERASMUS+)
Iniţierea şi derularea de proiecte în parteneriat de către şcolile IPT cuprinse în reţelele tematice
Derularea activităţilor prevăzute în programe
Reorientarea profilului general al unor unităţi şcolare
Creşterea numărului de agenţi economici cu care şcolile au relaţii de parteneriat
Îmbunătăţirea mijloacelor de informare şi comunicare cu factorii şi persoanele interesate
Participarea la licitaţiile pentru formarea continua a şomerilor.
4. Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT şi a specialiştilor atraşi.
Recomandări:
Creşterea numărului de scoli autorizate pentru formarea continua a adulţilor
Continuarea activităţilor de formare continua
Derularea activităţilor prevăzute în programele naţionale
5. Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare şcoală
Recomandari:
Creşterea numărului de consilieri şcolari pentru eficienta activităţilor de consiliere
Monitorizarea activităţii consilierilor şcolari de câtre ISJ in parteneriat cu CJAP
Crearea si dotarea cabinetelor de orientare si consiliere şcolara prin proiecte pentru accesarea fondurilor europene (POSDRU)
6. Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT
Recomandări:
Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe evidenţiate in rapoartele de autoevaluare
Reactualizarea anuală a PAS
Continuarea activităţilor de monitorizare a implementării instrumentelor de asigurare a calităţii in şcolile IPT
Iniţierea şi derularea de activităţi de consiliere a şcolilor IPT cuprinse în reţelele tematice
Elaborarea noilor planuri de şcolarizare si monitorizarea şcolilor care urmează sa fie autorizate provizoriu
Continuarea activităţilor de formare si diseminarea exemplelor de buna practica in implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii
CAPIROLUL V. ETAPIZAREA PROIECTULUI SI ESTIMAREA BUGETARA
CAPITOLUL VII. PRIORITĂȚI LA NIVELUL ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021
PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA SISTEMULUI SANITAR CU PIATA MUNCII INTERNE SI EUROPENE
PRIORITATEA 2 : DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SCOLII
PRIORITATEA 3: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA
PRIORITATEA 4: IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE PENTRU CARIERA
PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITATII IN INTREG POCESUL DE INVATAMANT DIN SCOALA
CAPITOLUL VIII. PLANUL OPERATIONAL
CAPITOLUL XI : CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE, ANALIZA PAS
Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS
Realizarea PAS necesită o programare a activităților și persoanelor responsabile.
Această activitate nu se poate face decât de o echipă în care membrii primesc sarcini specifice.
Principalele acțiuni derulate la elaborarea PAS sunt următoarele:
1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților;
2. Programarea întâlnirilor la nivelul întregii școlii și la nivelul echipei de lucru;
3. Identificarea factorilor interesați;
4. Contactarea, consultarea și cooptarea unora dintre factorii interesați în elaborarea PAS;
5. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin:
a. Chestionare aplicate elevilor, părinților, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri interesați în formarea profesională;
b. Discuții colective și individuale cu principalii ”actori” implicați în formarea profesională;
c. Interpretarea datelor statistice la nivel regional și local;
d. Colectarea datelor relevante pentru analiza mediului extern;
e. Colectarea datelor privind piața muncii.
6. Identificarea elementelor esențiale pentru formularea viziunii și pentru realizarea misiunii unității IPT prin discuții cu factorii implicați în formarea profesională;
7. Fundamentarea cifrei de școlarizare;
8. Înaintarea spre aprobare a cifrei de școlarizare;
9. Analizarea rapoartelor de autoevaluare;
10. Întâlniri de lucru cu partenerii de practică și firmele de recrutare a forței de muncă pentru a stabili nevoile de competențe la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
11. Stabilirea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare;
12. Prezentarea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare, spre consultare:
a) Personalul școlii ( în cadrul Consiliului Profesoral și în cadrul ședințelor de catedră);
b) Elevilor (în cadrul Consiliului Elevilor);
Partenerilor sociali cu care școala are relații de parteneriat.
13. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora, reformularea priorităților;
14. Elaborarea planului operational.
Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS-ului
Acestea trebuie să cuprindă autoevaluări individuale sau privind activitatea echipei, rapoarte ale persoanelor desemnate sa monitorizeze implementarea acțiunilor, evaluări de etapă sau finale ale rezultatelor obținute și a progresului înregistrat.
Personalul școlii va trebui: Să monitorizeze implementarea acțiunilor;
Să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul dorit/așteptat; Să revizuiască acțiunile în lumina progresului realizat; Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului și altor factori interesați; Să colecteze exemplele de bune practice și să invețe din greșeli; Să se bucure de reușită.
Se desemnează persoana responsabilă cu monitorizarea termenelor de realizare și modul în care vor fi înregistrate rezultatele. Activitatea de monitorizare este realizată de către manager, adică de presedintele Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare “Sfantul Iosif”Craiova.
AVANTAJE SI RISCURI
Avantajele vizate prin Planul de acţiune al scolii, pe termenul 2021 – 2027 sunt:
– Asigurarea unui Plan de școlarizare realist in concordanta cu nevoile scolii, cu nevoile comunitatii si ale sistemului de sanatate din zona Doljului (6 clase).
– Mentinerea si cresterea prestigiului scolii, prin ridicarea permanenta a calitatii pregatirii elevilor, prin dezvoltarea si modernizarea bazei didactice.
– Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii scolii.
– Eficientizarea procesului de invatamant , prin aplicarea curriculumului postaderare.
– Continuarea procesului de perfectionare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor de grup si a noilor metode de evaluare.
– Existenta sanselor de oferire a unor locuri de munca la nivelul judetului, in tara si in strainatate.
– Continuarea unor activitati la nivel competitiv cum ar fi: organizarea unor simpozioane (anuale) cu specialisti in domeniu.
– Buna colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Dolj , cu autoritatile administrative la nivel local.
– Punerea unui accent deosebit pe asimilarea limbii germane si cunostinte de informatica PC .
– O buna colaborare si un parteneriat consolidat intre scoala, institutiile de profil, comunitate.
Riscurile acestui Plan de actiune pe termenul 2021 – 2027 sunt:
– Nerealizarea in totalitate a planului de scolarizare propus datorita cresterii / scaderii populatiei de varsta scolara.
– Cresterea numarului de elevi care se retrag din diverse cauze.
– Neplata taxelor de catre elevi, la termenele stabilite de Consiliul de Administratie.
– Cresterea continua a costurilor cu chiria, energia electrica, termica si a celorlalte cheltuieli administrative.

Prof.ec. Wojcicki Monica, Director              Prof.ec. Andrei Minodora Laura, coordonator CEAC