METODOLOGIA DE ADMITERE   ANUL ŞCOLAR 2021-2022

 Aprobat în CA din 05.04.2021

       CAPITOLUL I .     DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Prezenta metodologie a fost elaborată pa  baza documentelor legislative:

 • Legea Educaţiei  Naţionale,  1/2011, art.44.alin.(8) : „Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborată de unitatea de învăţământ prin consultarea factorilor interesaţi”;

 • Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011, privind Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal;

 • Ordinul ministrului educației și cercetării, nr. 3309.21.02.2020, privind modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal;

 • Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 5079/2016, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Metodologia de admitere este elaborată, conform cu specificul școlii, ținând cont de dreptul privat al instituției, de situațiile întâlnite de-a lungul funcționării școlii, punând pe primul loc seriozitatea, integritatea și motivația celor care doresc să devină elevi ai Școlii ”Sfântul Iosif”, precum și de cerințele pieței muncii interne și externe.

 Art.3. Informarea publicului referitor la admiterea în școală, va cuprinde: nivelul şi forma de învăţământ, calificarea oferită, resursele educaţionale (umane şi materiale), programul şcolii, datele de contact,etc.

Vor fi efectuate campanii de publicitate care vor cuprinde: spoturi publicitare prin Google cu aplicatii direct de pe telefonul mobil; anunturi pe pag de web a școlii si pe Facebook, bannere publicitare afisate la loc vizibil în oraș, spoturi, interviuri la televiziunile locale, anunțuri în ziarele locale.

Art.4. Admiterea în Școala „Sfântul Iosif”, unitate de învăţământ postliceal particular, se organizează pentru calificarea „Asistent medical generalist”, calificare acreditată şi cuprinsă în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale şi aprobate prin Hotărâre a Guvernului.

Art.5. Planul de şcolarizare, pentru anul școlar 2021-2022, propus de conducerea școlii și aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, este de 3 clase (84 elevi) pentru anul I calificarea „Asistent medical generalist”. Acest plan de școlarizare a fost stabilit avându-se în vedere  Planul de Acțiune al Școlii pe perioada 2021 -2027, document în care sunt prezentate evoluția demografică a populației județului Dolj și cerințele pe piața muncii interne și europene, regăsite în același document.

Art.6. Admiterea se va face până la 90 locuri, ținând seama de faptul că în primele luni se înregistrează retrageri ale celor înscriși în anul I de studiu.

        CAPITOLUL II.  ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN ȘCOALA ”SFÂNTUL IOSIF”

            Art.7. Au dreptul să se înscrie pentru admiterea în Școala „Sfântul Iosif” absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat  sau echivalentă,   fără antecedente penale, clinic sănătoși.

            Art.8. Solicitarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor se face, utilizând mijloacele de comunicare on-line : adresa de mail, pagina web, telefon fix/mobil, whatsApp, Messenger, Facebook, sau fizic la sediul școlii din str.Calea Unirii, nr.86.

            Art.9. Candidații vor aduce dosarul de înscriere complet, conform cerințelor.

            Art.10. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere;

 • Certificat de naştere, cartea de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în original, vor fi copiate și certificate „conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;

 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz sau dovada recunoașterii  sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ din străinătate, original;

 • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unitățile de învățământ din România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitățile de învățământ din străinătate, original;

 • Certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească.”

 • 2 fotografii tip buletin, color;

 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere, eliberată de şcoală.

            In situatia în care candidatul prezintă o adeverință medicală din care reiese că suferă de boli cronice, acesta va putea fi primit în școală pe baza Declarației pe proprie răspundere, completată la sediul și în fața reprezentanților școlii.

            CAPITOLUL III.   ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII   

            Art.11. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova, se constituie, prin Hotărârea Consiliului de Administrație, Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Metodologiei de admitere.

            Admiterea se realizează prin :

a) depunerea dosarelor celor interesați, începând cu data de 1 mai 2021 până la ocuparea locurilor disponibile sau până la începerea noului an școlar

b) verificarea documentelor din dosar de către membrii Comisiei de Admitere.

c) în situația în care oricare din membrii Comisiei de admitere observă neconcordanțe în dosar, situații neclare sau are suspiciuni în ceea ce îl privește pe posesorul dosarului, poate solicita documente suplimentare, cum ar fi: cazierul, adeverințe medicale suplimentare, referințe de la ultimul loc de muncă sau ultima instituție de învățământ la care a fost înscris, discuții cu părinții, familia, aparținătorii, medicul de familie,etc.

d) în funcție de rezultatele obținute în urma verificării documentelor solicitate în plus, oricare membru al Comisiei de admitere poate solicita președintelui Comisiei de admitere respingerea dosarului persoanei în cauză.

e) în situația în care unul dintre membrii Comisiei de admitere observă, la persoanele care se prezintă la sediul școlii pentru a solicita informații despre înscrierea în anul școlar 2021-2022, comportament și ținută neadecvată, limbaj necorespunzător sau adresează jigniri persoanelor și instituției, va sesiza președintele Comisiei de admitere cu privire la situația creată, acesta putând întrerupe furnizarea oricăror informații cu privire la instituția de învățământ și la metodologia de admitere.

f) în situația în care posesorii dosarelor de înscriere declarate respinse se consideră nedreptățiți, se formează o Comisie de contestații, prin Hotărârea Consiliului de administrație, comisie care va analiza documentele din dosar și care va da un răspuns contestației depuse, în timp de 15 zile.

Art.12. Admiterea în școală se va face în limita locurilor prevăzute în planul de şcolarizare, pe baza aprobării din partea președintelui Comisiei de admitere.

Art.13.  În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi pentru calificarea „Asistent medical generalist” este  mai mare decât  numărul de locuri disponibile, se suspendă înscrierile sau se solicită aprobarea ISJ Dolj de a suplimenta numărul de clase.

         CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.14.  Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif”, în limita locurilor disponibile,  poate recunoaşte rezultatul concursului de admitere organizat de o altă unitate de învăţământ pentru calificarea profesională „Asistent medical generalist”, dând dreptul candidaţilor declarați admişi de a continua cursurile ca elevi ai Școlii „Sfântul Iosif”. Aceștia trebuie să depună o cerere în acest sens, alături de documentele solicitate la Cap.II, art.10.

Art.15. Alin (1). În momentul înscrierii, elevii încheie cu școala,  un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

            Alin.(2) Candidații admiși încheie cu unitatea de învățământ un contract pentru școlarizare prin învățământ postliceal cu taxă, conform modelului prevăzut în anexă.

Art. 16. Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Școlii