METODOLOGIA DE ADMITERE IN SCOALA, 2019-2020

 CAPITOLUL I  : DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Având în vedere prevederile art.44.alin.(8) din Legea Educaţiei  Naţionale Nr.1/2011 care prevede că: „Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborată de unitatea de învăţământ prin consultarea factorilor interesaţi”, reprezentanții Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif”din Craiova, formată din prof.ec.Wojcicki Monica, directorul școlii și prof.ec.Andrei Minodora Laura, coordonator al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, au elaborat prezenta metodologie de admitere pentru anul școlar 2019-2020.

Art.2. Metodologia de admitere este elaborată, conform cu specificul școlii, ținând cont de dreptul privat al instituției, de situațiile întâlnite de-a lungul funcționării școlii, punând pe primul loc seriozitatea, integritatea și motivația celor care doresc să devină elevii Școlii Sfântul Iosif, precum și de cerințele pieței muncii interne și externe.

Art.3. Informarea publicului referitor la admiterea în școală, va cuprinde: nivelul şi forma de învăţământ, calificarea oferită, resursele educaţionale (umane şi materiale), programul şcolii, datele de contact,etc.

Vor fi, de asemenea, efectuate campanii de publicitate care vor cuprinde: spoturi publicitare prin Google cu aplicatii direct de pe telefonul mobil; anunturi pe pag de web a ;colii si pe Facebook, bannere publicitare afisate la loc vizibil în oraș, spoturi, interviuri la televiziunile locale, anunțuri în ziarele locale.

Art.4. Admiterea în Școala „Sfântul Iosif”, unitate de învăţământ postliceal particular, se organizează pentru calificarea „Asistent medical generalist”, calificare acreditată şi cuprinsă în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Nationale şi aprobate prin Hotărâre a Guvernului.

Art.5. Planul de şcolarizare, pentru anul școlar 2019-2020, propus de conducerea școlii si aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, este de 3 clase (84 elevi) pentru anul I calificarea „Asistent medical generalist”. Acest plan de școlarizare a fost stabilit avându-se în vedere  Planul de Acțiune al Școlii pe perioada 2015 -2020, document în care sunt prezentate evolutia demografică a populației judetului Dolj și cerintele pe piata muncii interne si europene, regăsite în același document.

Art.6. Admiterea se va face până la 100 locuri, ținând seama de faptul că în primele luni se înregistrează retrageri ale celor înscriși în anul I de studiu.

CAPITOLUL II: ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN ȘCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ SFÂNTUL IOSIF.

Art.7.alin.(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea în Școala „Sfântul Iosif” absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, fără antecedente penale, clinic sănătoși, apți pentru meseria de asistenți medicali.

alin.(2)  Înscrierea candidaţilor pentru admitere se face la secretariatul școlii, pe baza următoarelor documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Certificat de naştere, cartea de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
 • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XII;
 • Adeverinţă medicală eliberată candidatului de către medicul de familie din care să rezultate că acesta este clinic sănătos;
 • 2 fotografii tip buletin, color;
 • Chitanţa de achitarea taxei de înscriere, eliberată de casieria şcolii.

alin.(3)  Dosarul de înscriere se depune la sediul școlii din str. Calea Unirii, nr.86, de luni până vineri, între orele 900-1700, odată cu o taxă de înscriere de 150 lei.

            CAPITOLUL III:  ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Art.8. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova, se constituie, prin decizia directorului, Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Metodologiei de admitere.

Admiterea se realizează prin :

 1. a) depunerea dosarelor celor interesați, începând cu data de 1 aprilie 2019,
 2. b) verificarea documentelor din dosar de către membrii Comisiei de Admitere.
 3. c) în situația în care oricare din membrii Comisiei de admitere observă neconcordanțe în dosar, situații neclare sau are suspiciuni în ceea ce îl privește pe posesorul dosarului, poate solicita documente suplimentare, cum ar fi: cazierul, adeverințe medicale suplimentare, referințe de la ultimul loc de muncă sau ultima instituție de învățământ la care a fost înscris, discuții cu părinții, familia, aparținătorii, etc.
 4. d) în funcție de rezultatele obținute în urma verificării documentelor solicitate în plus, oricare membru al Comisiei de admitere poate solicita președintelui Comisiei de admitere respingerea dosarului persoanei în cauză.
 5. e) în situația în care unul dintre membrii Comisiei de admitere observă, la persoanele care se prezintă la sediul școlii pentru a solicita informații despre înscrierea în anul școlar 2019-2020, comportament și ținută neadecvată, limbaj necorespunzător sau adresează jigniri persoanelor și instituției, va sesiza președintele Comisiei de admitere cu privire la situația creată, acesta putând întrerupe furnizarea oricăror informații cu privire la instituția de învățământ și la metodologia de admitere.
 6. f) în situația în care posesorii dosarelor de înscriere declarate respinse se consideră nedreptățiți, se formează o Comisie de contestații, prin Decizia directorului, comisie care va analiza documentele din dosar și care va da un răspuns contestației depuse, în timp de 15 zile.

Art.9.alin.(1) Admiterea în școală se va face în limita locurilor prevăzute în planul de şcolarizare, pe baza aprobării din partea președintelui Comisiei de admitere.

          alin.(2).  Pentru anul şcolar 2019-2020, taxa anuală de şcolarizare pentru anii I,II,III este de 2500 lei, plătibilă în trei rate, astfel:

 • Rata I = 900 lei pana la 01.10.2019
 • Rata a II-a = 800 lei pana la 01.02.2020
 • Rata a III-a = 800 lei pana la 01.05.2020
 • In unele cazuri, la cerere, taxele școlare pot fi achitate în cel mult 8 rate lunare, conform cu solicitarea aprobată de contabilul șef al școlii.
 • Taxele școlare pot fi achitate atât la casieria școlii, numerar, cât și în contul școlii (lei sau euro).

alin.(3) În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi pentru calificarea „Asistent medical generalist” este  mai mare decât  numărul de locuri disponibile, se suspendă înscrierile sau se solicită aprobarea ISJ Dolj de a suplimenta numărul de clase.

CAPITOLUL IV  :   DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.10.  Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif”, în limita locurilor disponibile,  poate recunoaşte rezultatul concursului de admitere organizat de o altă unitate de învăţământ pentru calificarea profesională „Asistent medical generalist”, dând dreptul candidaţilor declarați admişi de a continua cursurile ca elevi ai Școlii „Sfântul Iosif”. Aceștia trebuie să depună o cerere în acest sens, alături de documentele solicitate la art.7, alin(2).

Art.11. Candidaţii admişi pe locurile finanţate integral de solicitanţi, persoane fizice/elevi, încheie anual cu Școala „Sfântul Iosif”  un contract de şcolarizare.

Art.12. Prezenta metodologie intră în vigoare la data aprobării prin Decizie a directorului şcolii şi se aplică începând cu sesiunea de admitere pentru anul şcolar 2019-2020.

 

NOTĂ: Metodologia de admitere în anul şcolar 2019-2020 s-a discutat și aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al școlii din 27.03.2019.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

   Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară                                       MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

                 „Sfântul Iosif”

Craiova, str.    Calea Unirii, nr.86, 200345, Dolj

C.F.31781106; tel.fax.0251-411227; www.sf-iosif.ro

sfiosif@rdslink.ro; sanitarasfiosif@gmail.com

 

 

 

DECIZIA

 

Nr. 42 din 28.03.2019

 

de constituire a Comisiei de Admitere și a Comisiei de contestații

pentru anul școlar 2019-2020

 

Având în vedere prevederile art.44.alin(8) din Legea Educației Naționale nr.1/2011,  privind  admiterea în învățământul postliceal și hotărârea Consiliului de administrație al Școlii „Sfântul Iosif”, reunit in data de 27.03.2019, prof.ec. Wojcicki Monica în calitate de director,

 

D E C I D E :

 

Comisia de admitere în anul școlar 2019-2020, va avea componența :

 • ec. Wojcicki Monica, președinte
 • ec. Andrei Minodora Laura, secretar
 • farm. Morcov Eliza, membru

 

Comisia de contestații , va avea componența:

 • as.med.Stoiculescu Daniela, președinte
 • as.med.Vasilescu Alina Gigi, secretar
 • dr. Vlădulescu Carmen, membru.

 

 

Director,

 

Prof.ec. Wojcicki Monica

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

   Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară                                       MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

                 „Sfântul Iosif”

Craiova, str.    Calea Unirii, nr.86, 200345, Dolj

C.F.31781106; tel.fax.0251-411227; www.sf-iosif.ro

sfiosif@rdslink.ro; sanitarasfiosif@gmail.com

 

 

 

DECIZIA

 

Nr.43 din 27.03.2019

 

privind aprobarea Metodologiei de admitere în Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

 

 

 

Având în vedere prevederile art.44.alin(8) din Legea Educației Naționale nr.1/2011,  privind  admiterea în învățământul postliceal și hotărârea consiliului de administrație al Școlii „Sfântul Iosif”, reunit în data de 27.03.2019, prof.ec. Wojcicki Monica, în calitate de director,

 

 

D E C I D E :

 

 

Se aprobă Metodologia de admitere în Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

 

 

 

 

 

Director,

 

Prof.ec. Wojcicki Monica