REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ  Anul școlar 2020-2021
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Alin.1. Prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ este întocmit în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; Statutul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”; Ordinul nr. 5079 / 2016 din 31 august 2016 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; Ordonanței de Urgență nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificarile prin Legea nr.87/2006, cu modificările ulterioare; Ordinului MECT nr.5414 din 23.09.2008 privind Acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova; Ordinul nr.5545/2020 privind Metodologia-cadru de desfasurare a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru aplicarea prelucrarii datelor cu caracter personal.
Alin.2. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, acreditată, potrivit dispozițiilor art. 1 din Ordinul ministerial nr.5414/23.09.2008 este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif”, are următoarele elemente definitorii:
a) Act de înfiinţare – Ordin de Ministru
b) Patrimoniu în proprietate privată si închiriere
c) Cod de identitate fiscală (CIF)
d) Cont în Banca Comerciala Romana
e) Ștampila cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă a Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”.
Alin.3. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” funcţionează în conformitate cu prevederile art.60 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10 ianuarie 2011, prin care învăţământul particular se organizează conform principiului nonprofit, autonomă din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţia României.
Alin.4. Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a școlii sunt realizate de către Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare.
Art.2. Respectarea prezentului Regulament de Ordine Interioară este obligatorie pentru manager, director, personalul didactic, nedidactic și auxiliar, elevi şi părinţi, personalul care are relații de colaborare cu Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”din Craiova.
CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art.3. Alin.1. Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova a fost înfiinţată în data de 26.08.1991, de către preotul decan Ratan Ionel și funcționează neîntrerupt din anul şcolar 1991-1992.
Alin.2. Prin adresa nr.251 din 24.04.2013, preotul Ratan Ionel, fondatorul școlii, a transferat drepturile și obligațiile ce-i reveneau în calitatea de Manager al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”, doamnei Wojcicki Monica.
Art.4. Alin.1. În baza Hotărârii Consiliului Național de Acreditare a Invățământului Preuniversitar nr.10/15.07.1999, aprobată de Ministerul Educației Naționale, prin Ordinul nr.4146/27.07.1999, Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, a primit Autorizaţia de încredere pentru specializarea „Asistent medical generalist”.
Alin.2. Prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, nr.5414/23.09.2008 pentru specializarea „Asistent medical generalist”, Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, a primit Acreditarea începând cu anul şcolar 2008/2009.
Alin.3. In perioada 8-9 iunie 2017, școala fost evaluată extern de către o echipă de evaluatori din partea Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar București, conform cerințelor H.G.nr.22/2007 privind metodologia de evaluare instituțională. Toți indicatorii de calitate au fost îndepliniți.
Art.5. Alin.1. Învăţământul postliceal al școlii este organizat pe baza calificării profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului României.
Alin.2. Conţinuturile materiilor predate se realizează în conformitate cu Standardele de Pregătire Profesională şi a Curriculumului, aprobate prin Ordinul nr. 3499/29.03.2018 emis de Ministerul Educației Naționale.
Alin.3. Învăţământul postliceal din Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, pentru calificarea „asistent medical generalist”, are o durată de 3 ani, cursuri de zi, nivel de calificare 5.
Art. 6. Alin.1. Anul şcolar începe la 1 septembrie 2020 şi se încheie la 31 august 2021. Structura anului școlar este aprobată prin Ordinul MEN nr.3125/29.01.2020 și cuprinde ore de teorie în școală, ore de instruire practică în unități medicale și vacanțele respective.
La teorie, ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15-20 minute.
În cazul activităților practice și a laboratoarelor tehnologice, pauzele dintre ore pot fi decalate, la hotărârea cadrului didactic de la catedră, de comun acord cu elevii. Stagiu practic cuprinde 8 ore/zi.
Alin.2. În funcţie de opţiunile elevilor, pot fi incluse discipline opţionale care pot cuprinde cursuri din domeniul informaticii, religiei, limbi moderne, etc., toate aprobate în Consiliul de administrație al școlii și avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.
Alin.3. În funcție de evoluția pandemiei provocată de răspândirea virusului SarsCov2 și de hotărârile Comitetelor Situațiilor de Urgență, a Ministerului Educației și Cercetării, a Inspectoratului Școlar Județean Dolj, activitatea didactică se poate desfășura pe platforme de învățare (Google Classroom, Meet, Zoom, etc.)
CAPITOLUL III. STRUCTURI ORGANIZATORICE
Art.7. Alin.1. Structurile organizatorice și de conducere sunt reprezentate în Organigrama de funcționare în vigoare. (Vezi Anexa 1)
Alin.1. În școală funcţionează următoarele structuri organizatorice:
a) Consiliul de Administraţie (CA)
b) Consiliul Profesoral (CP)
c) Comisii cu caracter permanent: Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (Anexa 2); Comisia diriginților; Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; Comisia pentru situaţii de urgenţă; Comisia pentru întocmirea orarului; Comisia de gestionare SIIIR; Comisiile pentru organizarea examenelor; Consiliul elevilor; Comisia pentru activități extracurriculare.
d) Comisii cu caracter ocazional : Comisia de inventariere; Comisia de recepţie bunuri; Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate; Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; Comisia pentru concursuri şcolare; Comisia pentru ordine si disciplina.
Alin.2. Nominalizarea persoanelor care să facă parte din structurile organizatorice se realizează la începutul fiecărui an şcolar şi se completează ori de câte ori intervin modificări.
Art.8. Pentru activitatea de relaţii publice este numit, prin decizie, un responsabil care să asigure accesul la informaţie persoanelor şi instituţiilor interesate de programele de studiu, certificările oferite, alte informaţii privind activitatea unităţii şcolare.
CAPITOLUL IV. CONDUCEREA
Art.9. Alin.1. Managerul este presedintele Consiliului de administratie.
Art.10. Alin.1. Directorul este presedintele Consiliului profesoral.
Alin.2. Directorul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif” exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile (Anexa 3) conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară si a Statutului școlii.
Alin.3. Funcţia de director este ocupată prin concurs sau prin interviu.
Alin.4. Pentru a fi numit director, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie numit de managerul școlii
– să aibă avizul Consiliului de administraţie al şcolii
– să aibă experienţa managerială în învățământ de cel putin 5 ani
– să stăpânească legislaţia şcolară şi reglementările privind învăţământul preuniversitar
– calificative obtinute -Foarte bine – pentru activitatea didactică sau managerială desfasurată în ultimii 3 ani
– să stăpânească o limbă străină (engleză, germană, italiană) cel puțin de nivel mediu
– să aibă o calificare medicală sau să fie în curs de calificare medicală
Alin.5. În situația în care membrii Consiliului de Administratie hotărăsc, funcția de director poate fi exercitată, prin cumul, de către managerul școlii, pe durata nedeterminată.
Alin.6. Începând cu anul şcolar 2020-2021, în ședința Consiliul de Administratie din data de 01 septembrie 2020, s-a hotarat cumularea celor două funcții, manager și director, pentru o singură persoană – dna. prof. ec. Wojcicki Monica, pe termen nelimitat.
Alin.7. În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are obligațiile:
– încheie contract de management educațional și administrativ-financiar
– pe perioada exercitării mandatului, directorul, nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național
– poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu vot 2/3 din membrii săi.
Art.11.Alin.1. Consiliul de administraţie, este organ de conducere al unității de învățământ, se organizează și funcționează conform Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr.3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.619/2014.
Alin.2. Președintele Consiliului de Administrație este persoana desemnată de fondator.
Alin.3. Consiliul de administraţie al unităţii este format din 7 membrii, din scoala, la care se pot adauga 2 membrii delegati de Clonsiliul local.
Alin.4.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar 9 on line) sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membrii.
Alin. 5. Consiliul de administraţie are mai multe atribuții (Anexa 4).
Alin.6. Hotărârile Consiliului de administraţie se aprobă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
Alin.7. Managerul/directorul şcolii emite deciziile conform hotărârilor Consiliului de administraţie.
Art.12.Alin.1. Consiliul profesoral al scolii este format din totalitatea cadrelor didactice din şcoală, este prezidat de către director şi se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului, directorului sau la solicitarea a minim o treime dintre membrii personalului didactic.
CAPITOLUL V. PERSONALUL
Art.13. Alin.1. Personalul din unitate este format din:
– Personal didactic
– Personal didactic auxiliar
– Personal nedidactic
– Personal didactic asociat.
Alin.2. De la 1 septembrie 2013 Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova a obţinut personalitate juridică, având dreptul de a încheia contracte individuale de muncă pentru toate categoriile de personal.
Alin.3. Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și didactic asociat, se face de către managerul scolii.
Alin.4. Toate categoriile de personal sunt angajate pe baza calificărilor profesionale, calităţilor morale, să fie apte din punct de vedere medical, capabile să relaţioneze corespunzător cu elevii şi colegii din școală.
Alin.4. Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor din art.249 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 și este format din: secretar, contabil sef, bibliotecar, informatician.
Art.5. Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, este format din : femeia de serviciu.
Alin.6. Personalul didactic asociat este cel care lucrează la altă şcoală, personalul didactic pensionat sau specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculumului şcolar.
Art.14. Alin.1. La nivelul școlii se realizează anual evaluarea activităţii întregului personal, pe baza Metodologiei de evaluare se elaborată și aprobată de membrii Consiliul de administrație al școlii.
Alin.2. Rezultatele evaluării activității personalului, sunt stabilite și comunicate în baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual.
Art.15. Alin.1. Salarizarea tuturor categoriilor de personal, se stabileşte prin negociere între conducerea Scolii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfantul Iosif” şi persoana în cauză.
Alin.2. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic, didactic-auxiliar, nedidactic și didactic asociat se iau, la nivelul unităţii de învăţământ, de către Consiliul de administraţie, cu votul a două treimi din totalul membrilor.
Art.16. Alin.1. Toate categoriile de personal din școală au obligaţia:
a) să participe la programe de formare continuă
b) să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmit elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil
c) șă dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu conducerea școlii, elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora
d) să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea, viaţa intimă şi familială a conducerii școlii, colegilor, elevilor; să nu aplice pedepse corporale, sau să agreseze verbal sau fizic a vreunei persoane din școală.
e) să nu condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora;
f) să prezinte rezultatele analizelor medicale solicitate de conducerea școlii.
Art.17. Alin.1. Cadrele didactice pensionate pot fi numite cu norma de bază/suplinitor cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau plata cu ora, dacă corespund din punct de vedere profesional, medical şi psihologic, dovedit prin examinări înainte de începutul fiecărui an şcolar.
Alin.2. Avizarea cererilor de prelungire a activităţii cadrelor didactice pensionare se face cu acordul Consiliului de administraţie în conformitate cu Legea nr.160/06.06.2007.
Art.18.Alin.1. Metodologia privind realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic este conform prevederilor Legii nr.296/14.11.2008 actualizată cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
CAPITOLUL VI. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI
Art.19. Alin.1. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, nedidactic și didactic asociat, precum şi cel de conducere din unitate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului școlii.
Alin.2. Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 se aplică întregului personalul din Școala “Sfântul Iosif”.
CAPITOLUL VII. ELEVII
Art.20.Alin.1. ADMITEREA în Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif’ se face, în limita locurilor stabilite de Consiliul de administraţie al școlii, pe baza dosarului personal care trebuie să cuprindă toate documentele solicitate, conform Metodologiei de admitere elaborate de conducerea școlii.
Alin.2. Au dreptul să se înscrie la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Alin.3. Clasele de elevi sunt structurate pentru 28 elevi, conform planului de scolarizare aprobat de Inspectoratului Școlar Județean Dolj, pentru anul școlar 2020-2021.
Alin.4. Conducerea scolii poate să accepte înscrierea a 5-10 elevi/clasă în plus față de numărul maxim acceptat, avându-se în vedere că pe parcusul anului școlar, unii elevi se retrag.
Alin.5. Elevii din Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfantul Iosif” se pot transfera la și de la alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul unităţii primitoare, la sfârșitul semestrului I sau la sfârșitul anului școlar.
Art.21. Alin.1.Elevii Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif”din Craiova, care pe parcursul școlarizării se pot afla în situații deosebite (căsătorie, naşterea unui copil, întreținerea unui membru de familie bolnav, persoană cu dizabilităţi, loc de munca stabil, etc.), și care sunt în imposibilitatea frecventării zilnice a cursurilor școlare sau a stagiilor practice, vor fi sprijiniți de cadrele didactice și de colegii de clasă în recuperarea materiei predate sau a stagiilor practice, astfel încât să poată încheia cu succes anul școlar.
Alin.2. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
Alin.3. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) Regulamentul de ordine interioară (ROI) al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif din Craiova.
b) Normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
c) Normele de protecţie civilă;
Art.22. Alin.1. În Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se constituie anual Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la clase.
Alin.2. Consiliul elevilor sprijină şcoala pentru ca elevilor să le fie garantate drepturile regulamentare:
a) Participarea la activităţile școlare și extraşcolare;
b) Utilizarea bazei didactico-materiale a şcolii;
c) Garantarea libertăţii, conform legii, de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, etc;
d) Va semnala conducerii şcolii elevii aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, întreținerea unui membru de familie bolnav, persoană cu dizabilităţi, loc de munca stabil, etc.) pentru a fi sprijiniţi să finalizeze cursurile;
e) Exercitarea calităţii de elev prin frecventarea cursurilor şi pentru participarea la toate activităţile existente în programul şcolii;
Alin.3. Consiliul elevilor îi va recomanda şi sprijini pe elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pentru a participa la sesiuni de comunicări, simpozioane desfăşurate în localitate sau la unităţi similare din ţară, cu care colaborează Școala Sfântul Iosif.
Alin.4. Consiliul elevilor va populariza în rândul elevilor drepturile şi îndatoririle ce le revin acestora în exercitarea calităţii de elev.
Alin.5. Consiliul elevilor va contribui la determinarea elevilor:
a) Să frecventeze regulat cursurile şi stagiile de instruire clinică;
b) Să se pregătească la fiecare disciplină/modul, însuşindu-şi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
Alin.6. Consiliul elevilor trebuie să conştientizeze permanent elevii că le este interzis:
a) Să distrugă documente şcolare precum cataloage, legitimaţii elev, foi matricole;
b) Să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
c) Să aibă şi să difuzeze în şcoală materiale care contravin legii;
d) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ;
e) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) Să deţină şi să consume în perimetrul școlii şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc;
g) Să introducă în perimetrul şcolii orice armă sau alte instrumente precum muniţie, petarde, pocnitori;
h) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) Să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs;
j) Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi personalul şcolii.
k) Să facă propagandă religioasă.
Alin.7. Consiliul elevilor va sprijini şcoala pentru recompensarea elevilor conform prevederilor regulamentului, când obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară.
Alin.8. Consiliul elevilor va informa conducerea şcolii şi va lua atitudine faţă de elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, pentru ca acestora să li se aplice sancţiunile regulamentare.
CAPITOLUL VIII. TRANSFERUL ELEVILOR
Art.23. Alin.1. Beneficiarii primari ai educaţiei (elevii) au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Alin.2. Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se transferă.
Alin.3. In Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
Alin.4. Elevii din Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif” se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.
Alin.5. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sântul Iosif”, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.
CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ
Art.24. Alin.1. Activitatea educativă extraşcolară din Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se desfăşoară în afara orelor de curs.
Alin.2. Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura, fie în incinta Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif’, fie în afara acesteia.
CAPITOLUL X. TAXELE ȘCOLARE
Art.25. Alin.1. Taxele de înscriere şi de şcolarizare se stabilesc prin hotărârea Consiliului de administraţie al şcolii, la sfârşitul fiecărui an şcolar pentru anul şcolar următor, o dată cu stabilirea ofertei școlare și pe baza planului de învățământ aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.
Alin.2. Pentru anul şcolar 2020-2021, taxa de înscriere este de 150 lei, iar taxa anuală de şcolarizare este de 2500 lei, cu plata în 3 – 8 rate, la termenele prevazute în contractul de şcolarizare încheiat, la începutul anului şcolar, cu fiecare elev.
Alin.3. Taxa şcolară se poate modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, de regulă la sfărșitul sem.I pentru sem.II. Plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar. In cazul întârzierilor la plata taxei,
pentru fiecare zi de întârziere se aplică penalizări la suma restantă, conform contractelor de școlarizare. În unele cazuri, la cererea elevilor sau aparținătorilor acestora, conducerea poate aproba plata lunar a taxei școlare, prin stabilirea unor rate fixe plătibile la date fixe.
Alin.4. În cazul retragerii sau transferului la altă şcoală pe parcursul anului şcolar, elevul va fi obligat să achite taxa de şcolarizare integral pentru anul școlar din care se transferă. Dacă retragerea sau transferul se realizează după înscriere şi încheierea contractului de şcolarizare, plata oricărei rate nu se restituie.
Alin.5. Pentru corigenţe şi situaţii şcolare neîncheiate la sfârşit de an şcolar se plăteşte o taxă pentru fiecare corigenţă şi/sau situaţie neîncheiată, stabilită de Consiliul de administrație și stipulată în contractul de școlarizare.
Art.26. Școala poate primi donaţii sau sponsorizări din ţară şi din străinătate, dacă acestea servesc politicii educaţionale a sistemului de învăţământ şi nu sunt contrare interesului statului român.
CAPITOLUL XI. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII.
ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE.
Art.27. Alin.1. În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului – pe componentele teorie/laborator tehnologie/instruire practică, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore.
Alin.2. Media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
Alin.3. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin.2. Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.
Alin.4. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline.
Mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul.
Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.
Alin.5. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.
Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.
Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.
Alin.6. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu:
Alin.7. În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei şcolare, la cel mult două module.
Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.
Alin.8. Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă.
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/modul;
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.
Pentru elevii declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.
Elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori.
Anul de studiu se poate repeta de cel mult două ori.
După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ sau un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.
Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea.
Alin.9. Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţă de încheiere a cursurilor anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
Alin.10. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.
Alin.11. Pentru elevii amânaţi sau corigenţi profesorul diriginte comunică în scris programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
CAPITOLUL XII. EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art.28. Alin.1. Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:
a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţă după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene.
Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă şi proba orală.
Alin.2. Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.
Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.
Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un preşedinte şi câte
două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.
Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte.
Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori, între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.
Elevul corigent este promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00.
Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin media 5,00.
Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de de un an şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.
La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.
Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a două zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinte a consiliului profesoral.
CAPITOLUL XIII. FINALIZAREA STUDIILOR
Art.29. Alin.1. Studiile la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se finalizează, începând cu sesiunea din august 2009, urmare a acreditării, cu Examen de certificare a competenţelor profesionale, organizat de şcoala noastră în baza prevederilor OMECT nr.5414/2008 şi aprobării Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.
Alin.2. Şcoala poate gestiona şi elibera acte de studii, editate de Inprimeria Națională, vizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj si recunoscute de Ministerul Educaţiei Nationale.
CAPITOLUL XIV. EVALUAREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.30. Alin.1. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:
a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.
Alin.2. Evaluarea internă a calităţii educaţiei. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).
Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii.
Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.
Alin.3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei. O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” a fost supusă, în anul școlar 2016-2017, evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
Art.31. Alin.1. Contractul educaţional se încheie între furnizorul și beneficiarul de educație pentru un an școlar. Înscrierea în anul școlar următor se face la solicitarea elevului și prin încheierea unui nou contract educațional.
Modificările se pot realiza printr-un Act adiţional acceptat de ambele părţi, ataşat contractului.
Alin.2. Şcoala şi comunitatea. Pot fi încheiate parteneriate-protocoale între unitatea de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali
Alin.3. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitims religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
Alin.4. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu agenţii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
Alin.5. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin Planul de Acţiune al Școlii.
CAPITOLUL XV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.32. Alin.1. Prezentul regulament a intrat în vigoare la data aprobării acestuia de către membrii Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif” şi se modifică ori de câte ori prevederile legislative, reglementările şi realităţile o impun.
Alin.2. În Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi nu este permisă nici o formă de discriminare a elevilor şi a personalului angajat.
Director
Prof.ec. Wojcicki Monica