Revizuit in CEAC in 6.03.2019; Prezentat in CP din 8.03. 2019;  Avizat în CA din 27.03.201
PLANUL DE ACȚIUNE
AL ȘCOLII POSTLICEALE TEOLOGICO-SANITARE “SFÂNTUL IOSIF”
2015-2020
CAPITOLUL I : SCURT ISTORIC
         I.1.       În vara anului anului 1991 un grup de medici, asistente medicale, farmaciste şi câteva eleve, alături de preotul Râtan Ionel, au pus bazele unei şcoli cu profil medical, din dorinţa de a oferi cursanților o meserie nobilă şi de a le insufla spiritul creştin prin care să-l descopere pe Cristos prezent în fiecare bolnav la căpătâiul căruia se vor afla.
            I.3.       Câteva date în timp
 • În septembrie 1991 are loc deschiderea oficială a şcolii ca filiala a Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Iosif” din Bucureşti
 • În septembrie 1992 şcoala devine independentă şi trece sub patronajul Filialei Medicilor Catolici Craiova, cu sediul în str.Unirii, nr.2.
 • Între anii 1991 – 2007, primul sediu, a fost în clădirea din str. Unirii,2 .
 • În august 1994 , prima promoţie, 36 de asistenţi medicali generalişti. Până în prezent sunt aproximativ 1300  de absovenţi.
 • În anul 1999 şcoala obţine  AUTORIZAŢIA DE ÎNCREDERE din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • Din anul 2003 şcoala derulează proiecte europene de tip Leonardo da Vinci, constând în stagii de pregătire practică în Austria la Graz şi Viena si in Germania la Munchen. Au fost aprobate şi derulate 10 proiecte, 60 de elevi au participat la astfel de acţiuni.
 • În perioada 2007-2012 , sediul școlii a fost în clădirea din Mihai Viteazul,10, Craiova.
 • În anul 2008 şcoala obţine ACREDITAREA din partea Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Tineretului.
 • În august 2009 , prima promoţie de absolvente care  susţine examenul de absolvire organizat de Şcoala Postliceală “Sfântul Iosif”, drept câştigat în urma obţinerii acreditării.
 • În decembrie 2010, Agentia Natională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Leonardo da Vinci- conferă şcolii Diploma de Excelenţă pentru calitatea proiectelor implementate.
 • In august 2013, cea de a 20 a promotie  de asistenti medicali generalisti care a pornit, in aceasta nobila meserie, de pe bancile scolii noastre.
 • In septembrie 2013Scoala obtine personalitate juridica
 • In septembrie 2014 s-au implinit 20 ani de cand primii absolventi paraseau bancile scolii.
 • In anul scolar 2015-2016, Scoala Postliceala Teologico-Sanitara “Sfantul Iosif” aniverseaza 25 de ani de la infiintare (1991- 1992 — 2015 -2016).
 • In 11.2016, Scoala obține CARTA ERASMUS+ de mobilitate VET nr.2016-1-RO01-KA109-025165, pentru perioada 01.11.2016 – 31.12.2020. Document de recunoaștere a capacității operaționale a instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicata.
 • In iunie 2017 școala este evaluată de către experții evaluatori ai ARACIP și obține calificative ale indicatorilor de calitate care să-I permit continuarea activității ca instituție de învățământ acreditată și care oferă servicii de calitate.
 • In fiecare an, în ziua de 19 martie se sărbătorește ziua porților deschise, ziua Școlii “Sfantul Iosif”.
       I.4.  PRIORITATILE care stau la baza funcționării Școlii Sanitare “Sfântul Iosif”.
I.4.a. LA NIVEL NATIONAL: Școala Postliceală își orientează activitatea respectând prioritatile strategiei naționale  de dezvoltare a invatamantului pana in anul 2020 prin:
 1. Realizarea echitatii in educatie.
 2. Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor cheie;
 3. Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor din perspectiva dezvoltarii durabile si a asigurarii coeziunii economice si sociale.
 4. Deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre mediul social, economic si cultural;
 5. Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale:invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale;
 6. Cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor educationale.
            Directii strategice:
 1. Asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la educatie.
 2. Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamantr cu sistemul european de educatie si formare profesionala.
 3. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie al sistemului scolar.
 4. Stimularea educatiei permanente.
 5. Reforma educatiei timpurii.
 6. Cresterea capacitatii institutionale, pentru elaborarea si gestionarea proiectelor.
 7. Sustinerea in maniera integrata a educatiei.
I.4.b. LA NIVEL EUROPEAN : Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic:
Sistemul ÎPT/IPT din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405.
În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta IPT[1] atât pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională În Regiunea Sud Muntenia sunt cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 2004-2006[2] 62 de şcoli.
Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare IPT:
– revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru“Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002,Maastricht 2004);
– dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE privind transparenţa calificărilor;  corelarea cu Cadrul european al calificărilor.
– adoptarea metodologiei privind transerul şi acumularea de credite în IPT având în vedere învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
– asigurarea calităţii în IPT
– analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor specifice IPT, pe termen scurt, mediu şi lung.
CAPITOLUL II : VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII
II.1.Viziunea Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif”.
            Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu nivel de învățământ postliceal, domeniul “sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, nivel de calificare 5, cursuri de zi.
            Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova este acreditată potrivit dispozițiilor Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, nr.5414 din 23.09.2008, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
            Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova dispune de patrimoniu propriu, utilizat numai în interesul învățământului, oferind calitate serviciilor educaţionale, obține rezultate bune ale  învăţării şi se preocupă de inserţia profesională a absolvenţilor.
II.2. Misiunea Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif”
În contextul socio-economic și cultural actual, unitatea noastă școlară îşi asumă misiunea de a forma specialişti, în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică – calificarea asistent medical generalist, competitivi în sistemul sanitar din ţară şi străinătate.
            Conducerea școalii se angajează să le ofere elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică stimulativ, creat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, creându-le, pentru tot restul vieţii, dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona.
            Prin întreaga sa activitate,Școala Sfantul Iosif,  în contextul parteneriatului educaţional, urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele elevilor, alături de o motivaţie reală a acestora pentru a profesa ca asistent medical.
            Pentru realizarea viziunii formulate, școala își propune să:
 • asigure accesul la educație a absolvenților de liceu (cu/fără examen de bacalaureat), indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă.
 • promoveze identificarea și dezvoltarea calitaților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze și să se integreze în societatea în permanentă schimbare.
 • ofere elevilor posibilități de a dobandi cunostințele, competențele necesare profesiei.
 • aplice Programul educațional sanitar care are la bază nevoile societății stabilite  în funcție de evoluția stării de sănătate, a economiei naționale, nivelului științific.
 • pregătească elevi capabili să ajute indivizii, familiile și grupurile sociale.
 • realizeze potențialul fizic, mental sau social, să facă toate acestea într-un context plin de provocări ale mediului în care trăiește și muncește .
 • dezvolte interesul pentru educație și emancipare permanentă printr-un învățământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei calificări ci si pentru disponibilitatea continuă pentru cunoaștere și acțiune.
            Școala să beneficieze de parteneriatul unităţilor spitaliceşti în dezvoltarea instruirii clinice, în condiţii similare cu cele de la viitorul loc de muncă.
CAPITOLUL III :  PROFILUL SCOLII
 1. In structura anului scolar perioadele de teorie alterneaza cu cele de instruire practica si se desfasoara, pe baza programei scolare nationale, aprobată si revizuită de Ministerul Educatiei Nationale
  Structura anilor școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 a fost:
Anul I ,    Semestrul I  : 15 săptămâni teorie și 6 săptămâni instruire clinică;
                Semestrul al II-lea :  15 săptămâni teorie și 6 săptămâni instruire clinică
Anul II  ,   Semestrul I  : 12 săptămâni teorie și 9 săptămâni instruire clinică;
                Semestrul al II-lea :  12 săptămâni teorie și 9 săptămâni instruire clinică
Anul III ,   Semestrul I  : 12 săptămâni teorie și 9 săptămâni instruire clinică;
                Semestrul al II-lea :  12 săptămâni teorie și 9 săptămâni instruire clinica
 1. Orele de teorie.
Se desfasoara in localul scolii, situat in centrul orasului Craiova, pentru folosinta caruia scoala plateste lunar chirie.
Interiorul cladirii a fost amenajat si dotat cu mobilier si baza materiala pentru sali de clasă si laboratoare necesare procesului de învățământ. Sunt amenajate si dotate corespunzător biblioteca, cabinet medical, secretariat, arhiva, cancelaria profesorilor, anexe.
Pentru învățarea limbilor străine și pentru desfasurarea activităților extrașcolare /culturale Școala Sfântul Iosif are acces în sediul Forumului Democrat German din Craiova, str. Mihai Viteazul ,nr.10, unde a contribuit la amenajarea unei săli.
Pentru perioada 2015 – 2020, conducerea școlii își propune, modernizarea metodelor de prezentare a orelor de teorie, prin utilizarea materialelor provenite din perioadele mobilităților, ca produse ale acestora (manuale, referate, cărți, suporturi de curs, reviste, lucrari de absolvire, C.D-uri).
Totodata, se dorește creșterea numărului de cursuri extracurriculare, atît de specialitate medicală, cât și de limbă străină, cu predare la nivel european, pe baza manualelor editate în Uniunea Europeană ;  organizarea periodică a manifestărilor științifice (seminarii, simpozioane, cercuri, acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectelor europene).
 1. Stagiile practice. Se desfasoara in spitalele  din Craiova si judetul Dolj, sub
indrumarea instructorilor  delegati de scoala si a personalului medical din sectiile unitatilor sanitare respective. Școala are încheiate parteneriate în acest sens cu Spitalul Județean de Urgențănr.1 Craiova, Spitalul de Boli infectocontagioase Victor Babes , nr.3 Craiova, Spitalul orasenesc Segarcea Dolj.
Stagiile practice se desfășoară sub îndrumarea coordonatorilor de stagii desemnați de către școală și sub îndrumarea asistenților medicali și ai asistenților medicali șefi din secțiile unde elevii sunt repartizați.
Pe lângă stagiile efectuate în unitățile medicale din țară, conducerea școlii se preocupă de asigurarea efectuării stagiilor practice de către elevii școlii în unități medicale din țările Uniunii Europene.
Din anul 2003, până în anul 2018, scoala  a asigurat elevilor și absolvențiilor, stagii de pregătire practică și în instituții medicale de renume din țări europene, în cadrul Programelor Leonardo da Vinci si Erasmus+, cu finanțare din partea Comunității Europene.
Pentru perioada 2015 – 2020, conducerea școlii își propune intensificarea eforturilor cu scopul de a obține fonduri europene, prin programul Erasmus+, necesare derulării a cel puțin o mobilitate în fiecare an școlar.
Creșterea calității competențelor, cunoștințelor și abilităților în ceea ce privește aplicarea noilor tehnici de îngrijire însușite în timpul mobilităților europene.
 De asemenea, se dorește mărirea numărului de elevi și absolvenți potențiali participanți și cooptarea unor noi parteneri europeni;  creșterea numărului de lucrări de absolvire având teme parcurse în timpul mobilităților.
 1. Programul de lucru al unităţii de învăţământ/număr schimburi este :
Durată oră curs:50 min.
Durată pauză:10 min.
Repartizarea nivelurilor de învăţământ/formelor de învăţământ pe schimburi: 2 schimburiVariabil intre una si cinci formatiuniNumăr formaţiuni de studiu/schimb:
 1. Activitățile extrașcolare.
Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sântul Iosif” din Craiova dezvoltă aptitudinile și abilitățile elevilor săi, pe lângă activitățile teoretice și practice din programa școlară, prin încurajarea acestora să participe la activități extrașcolare cu caracter științific și cultural.
Astfel, de-a lungul anilor școlari, sunt organizate activități cu caracter extrașcolar, atractive pentru elevi  care stimulează competitivitatea, creativitatea și abilitățile cultural.
            În anul școlar 2017 – 2018 PROGRAMUL  activităților  extrașcolare  a fost :
Nr.
Crt
Data de desfășurare
Denumirea activității
Anul de studiu
Nume , prenume cadru didactic
Observații
1
Octombrie 2017
Ziua germanilor din Craiova
I, II, III
Prof.dr. Danet Adelheit
Actiune prin FDG Craiova
2
An școlar 2017-2018
Curs de limba germana
II, III
Prof.dr. Danet Adelheit
Curs intensiv
3
Octombrie 2017
Balcaniada de Atletism
III
Marian Ilie
4
An școlar 2017-2018
Proiecte de mobilitate elevi prin programul Erasmus+
I, II, III
Wojcicki Monica
Danet Adelheit
Stagiu practic,Graz Austria
5
Octombrie 2017
Consult oftalmologic
II
Danet Adelheit
Fugaru Laura
Opti Med
6.
Octombrie 2017
Zi aniversară Sfântul Dumitru
I,II,III
Voinea Daniela
7
Decembrie 2017
Manifestare culturală – Serbare de Craciun
I
Stoiculescu Daniela
8
Martie 2018
Ziua Școlii ;
1991 -2017
I,II,III
Wojcicki Monica
Voinea Daniela
Sfântul Iosif
9
Martie 2018
Colaborare Firma AUXILA
I,II,III
Danet Adelheit
10
Aprilie 2018
Curs de acordare a primului ajutor
I,II,III
Vasilescu Alina
Voinea Daniela
Crucea Rosie
11
Aprilie 2018
Acțiune Poliție proximitate
I,II,III
Wojcicki Monica
12
Mai 2018
Concurs interjudețean “Mioara Mincu”
I,II,III
Vasilescu Alina
Parteneriat cu Scoala Carol Davila Slatina
13
Iunie 2018
Simularea examenului de certificare
III
Racoceanu Mirela
StoiculescuDaniela
Proba scrisă
 1. Resurse umane.
 B.1. Elevii școlii. În primul an școlar, 1991 – 1992 au fost înscrise 36 de eleve, absolvente de liceu.
            În anii școlari următori, numărul elevilor înscriși a cresut, astfel că în anul scolar 2017 – 2018  au fost inscrisi 161 de elevi, repartizati in trei ani de studiu, calificarea “Asistent medical generalist”.
Pentru anul școlar 2018-2019 , s-au înscris 103  candidați și s-au prezentat la cursuri 88.
Elevii sunt adulți, absolvenți de liceu, unii au familii proprii și chiar locuri de muncă în unități medicale.
Mulți dintre elevii Școlii „Sfântul Iosif” sunt absolvenți și ai altor instituții de învățământ (școli postliceale sau de învățământ universitar).
 Acest lucru determină creșterea seriozității și responsabilității  în abordarea calității de elev al unei școli medicale.
Motivele pentru care aceștia optează a fi elevi ai Școlii “Sfântul Iosif” sunt multiple, amintim doar câteva:
 • dorința de a deveni asistent medical;
 • bunul renume al școlii;
 • flexibilitatea programului de studiu theoretic și practic;
 • cadre didactice bine pregătite,
 • comunicative în relațiile inter-umane;
 • cursuri intensive și gratuite de limbi straine;
 • preocuparea conducerii școlii pentru integrarea absolvenților pe piata muncii interne și internaționale.
            În anul școlar 2017-2018: Numărul total de elevi înmatriculaţi în unitate, incluzând toate structurile subordonate  161 elevi
Număr formaţiuni de studiu/Nivel:
Anul I  – doua clase; Anul II – doua clase; Anul III o clasa
Număr mediu de elevi / formaţiune de studiu: 32
B.3.  PERSONALUL
 1. a) de conducere:
Director
(numele şi prenumele)
Calificarea
 
Gradul didactic
Vechime la catedră
Documentul de numire
în funcţie
Modalitatea numirii pe funcţie
Unitatea de învăţământ la care are norma de bază
Wojcicki Monica
Economica
Teologie didactica
15
Numire persoană fizică fondatoare.
Decizie C.A.
Scoala Postliceala Teologico-Sanitara Sfantul Iosif Craiova
 1. b) didactic:
Număr total de cadre didactice
Număr de norme întregi/posturi
Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane/norme întregi, după caz
Număr de titulari/
procent din număr de norme întregi/posturi
Număr de cadre  calificate/procent din număr de cadre didactice
Modalitatea angajării pe post
(concurs, detaşare, suplinire, transfer-exprimare numerică şi procentuală)
16
–        / 16
5 / 36,36% / –
16
Cerere/Interviu/dosar personal/ 100%
 1. c) didactic auxiliar– număr pe categorii:
Categorie de personal
Număr  de persoane încadrate
Număr de norme pentru fiecare categorie de personal
Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal
peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
Secretar
1
1
1
Contabil
1
1
1
 1. d) nedidactic (număr pe categorii):
Categorie de personal
Număr de persoane încadrate
Număr de norme pentru fiecare categorie de personal
Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal
peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
Femeie de servici
1
1/4
1
La sfârșitul anului școlar 2017-2018, componența comisiilor a fost următoarea :
 1. MANAGERUL ŞCOLII : Prof.ec.Wojcicki Monica
 2. CONSILIUL PROFESORAL: 16 membrii.
 3. ec. Wojcicki Monica : Director – Management si legislatie sanitara;  Managementul proiectelor de sănătate;
 4. dr. Daneţ Adelheit : Biochimie; Limba germană; Biofizică
 5. dr. Vladulescu Carmen : Anatomie; Embriologie şi genetic
 6. Dumitraşcu Felicia : Pneumologie; Epidemiologie şi sănătate publică; Boli infecto- contagioase; Hematologie; Endocrinologie
 7. Uidilescu Stefanita :Dermato-venerologie,
 8. Tudosie Amelia, Farmacologie generală
 9. Psiholog Ududoi Camelia : Psihologie generală; Psihologie medicală
 10. Fugaru Laura : Utilizarea calculatorului
 11. Voinea Daniela : Sociologie; Pedagogie
 12. Grecu Anca Ștefania : Semiologie medicală;Calitatea serviciilor de nursing; Cercetare în nursing; Gerontologie; Boli metabolice , Nutriție și Dietetică; Cardiologie; Reumatologie; Conduita în urgenţe; Puericultură şi pediatrie; Oncologie, Anestezie-Terapie;
 13. Purcaru Emil-Ionuţ : Chirurgie toracică; ORL; Oftalmologie; Ortopedie; Ginecologie; Obstetrică; Chirurgie generală; Nefrologie; Gastroenterologie;
 14. Biolog Popa Madalina Simona : Virusologie, bacteriologie, parazitologie;
 15. med. Stoiculescu Daniela : Ginecologie; Obstetrică; Cardiologie; Puericultură şi pediatrie; Gastroenterologie; Nefrologie; Administrarea medicamentelor; Comunicare profesională; Reumatologie; Fiinta umana si nursingul; Tehnici de Nursing
 16. med.princ Racoceanu Mirela: Fiinţa umană şi nursing; Educaţie pentru sănătate; Protecţia şi securitatea în muncă; Mediu şi sănătate; Pneumologie; Boli infecto-contagioase; Ortopedie; Hematologie; Deontologie; Îngrijiril a domiciliu; Nursing comunitar
 17. med.princ Iuţalim Florica: ORL; Oftalmologie; Boli metabolice; Chirurgie generală; Chirurgie toracică; Nutriţie şi dietetică; Gerontologie; Oncologie;
 18. med. Vasilescu Gigi Alina : Psihiatrie; Neurologie; Anestezie-terapie; Îngrijiri paliative; Conduita în urgenţe, Coordonator invatamant clinic; Bazele Nursingului, Dermato-venerologie, Endocrinologie
IIICONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 1. Prof.ec. Wojcicki Monica, preşedinte
 2. Prof.dr. Daneţ Adelheit, reprezentant ONG, membru
 3. Ec. Fugaru Laura, contabil șef, membru
 4. Dr. Dumitraşcu Felicia, reprezentant agent economic, membru
 5. Dr. Purcaru Emil-Ionuţ, reprezentant agent economic, membru
 6. As.med. Stoiculescu Daniela, asistent medical, membru
 7. Breciuga Mirela, reprezentantul elevilor, membru
 8. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
 9. Ec. Fugaru Laura, coordonator
 10. Psiholog Ududoi Camelia, membru
 11. As.med.princ Vasilescu Alina Gigi, membru, reprezentant al agentului economic
 12. Prof.Voinea Daniela, membru
 13. Elev Breciuga Mirela, membru
 14. COMISIA DIRIGINŢILOR
 15. As.med. Stoiculescu Daniela: presedinte, diriginte anul II B
 16. Prof. Voinea Daniela: membru, diriginte anul I B
 17. Prof.dr. Daneţ Adelheit : membru, diriginte anul II A
2.As.med.pr. Racoceanu Mirela membru, diriginte  anul I A
 1. Psih. Ududoi Camelia Alexandrina : membru, diriginte anul III
 2. COMISIA METODICĂ NR.1, Comisia de cultura generala ( 6 profesori)
 3. Prof.dr. Daneţ Adelheit : şef comisie
 4. Psiholog Ududoi Camelia : membru
 5. Prof. Wojcicki Monica : membru
 6. Prof. Voinea Daniela : membru
 7. Prof. Fugaru Laura : membru
 8. Prof. Popa Madalina Simona : membru
VII.  COMISIA METODICĂ NR.2 , Comisia de specialitate  (6 medici , 1 farmacist)
 1. Dr. Purcaru Emil-Ionuţ : şef comisie
 2. Dr. Dumitraşcu Felicia : membru
 3. Dr. Uidilescu Stefanita : membru
 4. Dr.Grecu Anca Ștefania: membru
 5. Dr. Lupșoiu Anca Ștefania: membru
 6. Farm. Tudosie Amelia : membru
VIII. COMISIA METODICĂ NR.3 , Comisia Nursing (5 asistenţi medicali)
 1. As.med.princ. Racoceanu Mirela : şef comisie
 2. As.med.princ. Stoiculescu Daniela : membru
 3. As.med.princ. Iuţalim Florica : membru
 4. As.med. Vasilescu Gigi Alina: membru
REPARTIZAREA orelor cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018
 
                   REPARTIZAREA ORELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele
 
Semestrul I
Total
ore
 
Semestrul II
Total
ore
Total
ore
an.şc.
1.
VLADULESCU
CARMEN
Profesor biolog
Norma : 0,57
Anatomia si fiziologia omului
Anii IA, B: 60 ore+60 ore =120 ore
120
Anatomia si fiziologia omului  Anii IA, B: 60ore+60ore =120ore
Embriologie şi genetic
Anii  IA, B: 60ore +60ore=120ore
240
360
2
DANEŢ ADELHEIT
Profesor Biochimie
Norma : 0,67
Biochimie IAB: 60+60=120
Germană IIAB: 60+60=120
Germană (opţional) IAB:15+15=30
270
Biofizică IAB: 60+60=120
Germană(opţion.) IAB:15+15=30
150
420
3
POPA
MADALINA SIMONA
Assist.medical/Biolog
Norma : 0,38
Virusologie,bacteriologie, parazitologie
IAB: 60 + 60
 
120
Virusologie,bacteriologie, parazitologie IAB: 60+60
120
240
4
WOJCICKI MONICA
Profesor
Norma : 0,29
Management .şi  legislatie sanitară IIAB :
60+60=120
120
Managementul proiectelor
III= 60
60
180
5
DUMITRAŞCU
FELICIA
Medic specialist Boli infectocontagioase
Norma : 0,27
Pneumologie IIAB: 24+24=48
48
Hematologie IIAB:12+12=24
Endocrinologie IIAB: 12+12=24
Epidemiologie şi sănătate publică IIAB:24+24=48
(60+25Î.C.-5ore/săpt.) IIA,B
Boli infecto-contag.IIAB: 12+12=24
120+
170Î.C
168+
170Î.C
6
UDUDOI CAMELIA
Psiholog
Norma : 0,48
Psihologie gen. IAB:60+60=120
Psihologie med. III:60
180
Psihologie gen.IAB:60+60=120
120
300
7
UIDILESCU
STEFANITA
Medic specialist
Boli dermatologice
Norma : 0,04
Dermato-vener .IIAB: 12+12=24
24
24
8
LUPSOIU
ANCA-ŞTEFANIA
Medic specialist
 Boli neurologice
Norma : 0,04
Psihiatrie III: 12
Neurologie III: 12
24
24
9
FUGARU LAURA
Profesor
Norma : 0,19
Utilizarea calculatorului IAB:
45+45=90
90
Utilizarea calculatorului I A.B = 15+15
30
120
10
VOINEA
DANIELA
Profesor st. socio-umane
Norma : 0,48
Sociologie IAB: 60+60=120
Pedagogie III: 60
180
Sociologie IAB: 60+60=120
120
300
11
PURCARU
EMIL – IONUŢ
Medic specialist chirurgie pediatrica
Norma : 0,61
Chirurgie toracică IIAB:
12+12=24
ORL IIAB: 12+12=24
Oftalmologie IIAB: 12+12=24
Ortopedie IIAB:12+12=24
Ginecologie III: 12
Obstetrică III: 24
Semiologie med.IAB:30+30=60
192
Chirurgie gen.IIAB:24+24=48
Nefrologie IIAB: 24+24=48
Gastroenterologie IIAB: 24+24=48
Principii cercetare IIAB: 24+24=48
192
384
12
DUMITRASCU CRISTINA
Medic specialist puericultura si pediatrie
Norma : 0,04
Puericultură şi pediatrie
III: 24
24
24
13
STOICULESCU
DANIELA
As.med./ Profesor
Norma : 0,59
Ginecologie III: 12
Obstetrică III: 24
Cardiologie IIAB: 24+24=48
Reumatologie IIAB: 12+12=24
Fiinţa umană şi nursingul IB: 60
Tehnici de nursing IB: 30
 Bazele nurs. IB:60
258
Comunicare profesională IAB: 30+30=60
Puericultură şi pediatrie III: 24
Gastroenterologie IIAB:
24+24=48
Administrarea medicamentelor
IAB: 30+30=60
Gerontologie III:24
Oncologie III: 24
240
498
14
RACOCEANU
MIRELA
As.medical principal
Norma : 0,49
Pneumologie IIAB:24+24=48
Ortopedie IIAB: 12+12=24
Îngrijiri la domiciliu III: 24
Deontologie III=60
156
Protec.şi sec.IAB: 30+30=60
Mediu şi sănăt. IAB:30+30=60
Hematologie IIAB: 12+12=24
Boli infecto-contagioase IIAB: 12+12=24
Educ.pt.sănăt. IAB:30+30=60
Nursing comunitar III=24
252
408
15
IUŢALIM  FLORICA
As.medical principal
Norma : 0,26
ORL şi nursing IIAB:12+12=24
Oftalmologie IIAB:12+12=24
Boli metabolice IIAB:12+12=24
Chirur.toracica.IIAB:12+12=24
 Nutriţie şi dietetică IIAB: 12+12=24
120
Chirur.generala IIAB: 24+24=48
Nefrologie IIAB: 24+24=48
96
216
16
 VASILESCU
ALINA
As.medical principal
Norma : 0,36
Psihiatrie III: 24
Neurologie III: 24
Anestezie-terapie III:12
Fiinţa umană şi nursingul IA: 60
Tehnici de nursing IA: 30
Bazele nurs. IA : 60
Coordonator instruire clinică:
Anul I = 240
Anul II= 504; Anul III= 240
210
Îngrijiri paleative: III=24
Conduita în urgenţe III:24
Dermato-venerologie IIAB:
12+12=24
Endocrinologie IIAB=12+12=24
Coordonator  instruire clinic:
Anul I= 210
Anul II= 504 (+8orex12săpt=96)
Anul III= 282
96
306
17
TUDOSIE  AMELIA
Farmacist specialist
Norma : 0,27
Cercetare în nursing III:24
24
Farmac.gen.IAB=60+60 ore
Calitatea serviciilor de nursing III: 24
144
168
18
GRECU  STEFANIA
Medic resident ORL
Norma : 0,20
Cardiologie IIAB:24+24=48
Reumatologie IIAB:12+12=24
Boli metabolice IIAB:12+12=24
Nutriţie şi dietetică II AB:12+12=24
Anestezie-terapie III=12
132
Conduită în urgenţe III:24
Oncologie III:12
Gerontologie III: 12
48
180
TOTAL NORME :
6, 32
6  norme teorie
2 norme stagiu practic
 
 
TOTAL ORE TEORIE
2017 – 2018  :
 
4320 ore
 
 
 
SITUAȚIA privind  punctajul  și  calificativele obținute  de  cadrele didactice  pentru  activitatea  desfășurată în  anul școlar 2017 – 2018.
Nr.
Crt.
Nume și prenumle
Punctaj obținut
Calificativ
1.
Dr. Uidilescu Ștefăniță
86
Foarte Bine
2.
As.med.Vasilescu Alina Gigi
100
Foarte Bine
3.
Farm.Tudosie Amelia
87
Foarte Bine
4.
As.med.Iuțalim Florica
88
Foarte Bine
5.
Dr.Dumitrașcu Felicia
92
Foarte Bine
6.
Dr.Lupșoiu Anca Ștefania
95
Foarte Bine
7.
Prof.Voinea Daniela
98
Foarte Bine
8.
Prof.dr.Vlădulescu Carmen
100
Foarte Bine
9.
Dr. Purcaru Emil Ionuț
95
Foarte Bine
10.
Prof.as.med.Stoiculescu Daniela
100
Foarte Bine
11.
As.med.Racoceanu Mirela
95
Foarte Bine
12.
Biolog Popa Mădălina Simona
89
Foarte Bine
13.
Prof.Fugaru Laura
90
Foarte Bine
14.
Prof.dr. Daneț Adelheit
100
Foarte Bine
15.
Psiholog Ududoi Camelia Alexandrina
87
Foarte Bine
16.
Dr. Grecu Anca Ștefania
88
Foarte Bine
                       SITUAȚIA  privind  punctajul  și  calificativele obținute  de  cadrele didactice   pentru  activitatea  desfășurată în  anul școlar 2016 – 2017
Nr.
Crt.
Numele și prenumele cadrului didactic
Punctaj autoevaluare
Evaluare C.A.
Punctaj final și calificativ
1.
Dr. Dumitrașcu Felicia
92
92
92 / FB
2.
Dr.Slujitoru Anca Ștefania
96
96
96 / FB
3.
Prof. Voinea Daniela
98
98
98 / FB
4.
As.med. Camen Sorina
92
92
92 / FB
5.
As.med. Racoceanu Mirela
98
98
98 / FB
6.
As.med. Iuțalim Florica
88
88
88 / FB
7.
As.med. Stoiculescu Daniela
98
98
98 / FB
8.
Dr. Nistor Ion
92
92
92 / FB
9.
Dr. Purcaru Emil Ionuț
88
88
88 / FB
10.
Biolog Goga Liliana
90
90
90 / FB
11.
Dr. Antonie Antonie
88
88
88 / FB
12.
Prof.Fugaru Laura
88
88
88 / FB
13.
Prof. Danet Adelheit
88
88
88 / FB
14.
Dr. Avrămoiu Ioan
93
93
93 / FB
15.
Psiholog Ududoi Camelia
92
92
92 / FB
 SITUAȚIA privind  punctajul  și  calificativele obținute  de  cadrele didactice  pentru  activitatea  desfășuratăîn  anul școlar  2015 – 2016
Nr.
Crt.
Numele și prenumele cadrului didactic
Punctaj autoevaluare
Evaluare C.A.
Punctaj final și calificativ
1.
Dr. Dumitrașcu Felicia
95
95
95 / FB
2.
Dr.Slujitoru Anca Ștefania
96
96
96 / FB
3.
Prof. Voinea Daniela
95
95
95 / FB
4.
As.med. Camen Sorina
95
95
95 / FB
5.
As.med. Racoceanu Mirela
94
94
94 / FB
6.
As.med. Iuțalim Florica
86
86
86 / FB
7.
As.med. Stoiculescu Daniela
93
93
93 / FB
8.
Dr. Purcaru Emil Ionuț
87
87
87 / FB
9.
Biolog Goga Liliana
90
90
90 / FB
10.
Dr. Antonie Antonie
88
88
88 / FB
11.
Prof. Danet Adelheit
98
98
98 / FB
12.
Dr. Avrămoiu Ioan
93
93
93 / FB
13.
Psiholog Ududoi Camelia
86
86
86 / FB
14.
As.med. Dinca Maria
86
86
86 / FB
15.
Dr. Iacob Marin
90
90
90 /FB
16.
Dr. Giurcă Claudia
86
86
86 / FB
17.
Wojcicki Monica
95
95
95 / FB
18.
Dr. Clenciu Diana
71
71
71 / B
19.
Ing. Voinea Gabriel
87
87
87 / FB

Baza materială. Scoala isi desfasoara activitatea teoretica intr-un local,proprietate privata, pentru folosirea  caruia plateste lunar chirie. Localul este avizat de catre Directia de Sănătate Publică Dolj, de către Institutul Teritorial de Muncă Dolj, iar pentru obținerea autorizației de Prevenire si Stingere a Incendiilor, este în curs de realizare.

Pentru pregatirea teoretica de bază, dotarea cu materiale de studiu este completă și corespunde nevoilor de formare profesională a asistenților medicali.
Pentru pregatirea practica din scoala, baza materiala nu  este suficienta si  nici adaptata la cerintele actuale de formare profesionala a asistentilor medicali din Europa.
Pentru perioada 2015 – 2020, conducerea școlii iși propune  procurarea de materiale didactice pentru demonstrațiile practice la nivel European (manechin unman cu diferite funcții, mulaje, trunchiuri, etc).
Totuși, baza materială modernizată nu poate ține pasul cu noile apariții în domeniul medical, care se folosec în instituțiile medicale din străinătate. Din acest motiv, este necesar ca elevii și absolvenții sa parcurga stagii de pregatire profesionala in strainatate.
Cerintele angajarii pe piata muncii a asistentilor medicali proveniti din Romania, impun acest lucru.
 1. a) În anii școlar 2015 – 2016;  2016-2017;  2017-2018 spaţiile  şcolare  cuprind:
Săli de clasă
·         3 Sali de clasă , 26 locuri / clasă
 Laboratoare
·         3 Laboratoare : Cabinetul de Anatomie/Biochimie; Laboratorul de Informatica; Sala de demonstratii practice.
·         Bibliotecă
·         Cabinet medical
In colaborare cu Forumul Democrat German , Scoala Sfantul Iosif are drept de folosire a unei
·         sali amenajate, pentru activitati culturale si lingvistice, in sediul FDG.
Autorizaţii sanitare
Nr. 2032 / 12.11.2018
Aviz / autorizaţie de securitate la incendiu
În curs de obținere
 1. Resurse financiare.
Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Iosif” realizează venituri din taxa şcolară încasată de la elevi pe bază de contract-cadru pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă pentru pregătirea prin şcoala postliceală, curs de zi, în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/ianuarie 2011.
Cuantumul anual al taxei de şcolarizare se stabileşte la un nivel accesibil şi elevilor/familiilor cu posibilităţi financiare modeste (2100 lei/an școlar, taxa nemodificată din anul școlar 2014-2015.
Bugetul realizat anual urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii (onorarea contractului de închiriere a spațiului de învățământ, salarii, cheltuieli administrative, diverse cheltuieli).
Conducerea școlii, în special compartimentul financiar-contabil face eforturi pentru alocarea din buget a cuantumului impus de lege de 25 % din veniturile realizate.
            În bugetul de venituri și cheltuieli al școlii nu sunt prevăzute cheltuieli pentru realizarea de mobilități europene, acest lucru ar însemna creșterea semnificativă a taxelor școlare.
În perioada 2015 – 2020, conducerea scolii își propune accesarea fondurilor europene necesare derularii de mobilități pentru elevi și absolvenți.
          Contracte de parteneriat.
Pentru imbunatatirea procesului de invatamant, scoala a incheiat  cu diferite institutii din țară cum ar fi : Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, Biblioteca Germana a Universitatii din Craiova, cu S.C. Artigum SRL, cu scoli similare din Craiova, Judetul Dolj si din tara.
           Din anul 2003, școala a avut contracte de parteneriat cu instituții medicale din Austria, Germania, Italia, pe baza cărora s-au derulat proiectele de mobilitate europeana.
 Experienta in derularea de proiecte,  parteneriate si activitati de cooperare europeana:
Nr.
Crt
Partener
Obiectul parteneriatului
Resurse umane
1
M.Ed.C.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Exerciţiul 2004,
Titlul proiectului:“Orientarea către Vest. Însuşirea noilor teorii de îngrijire a bolnavilor.”
Partener extern : Şcoala Sanitară a Landului Steiermark din Graz – Austria
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
2
M.Ed.C.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
-Leonardo da Vinci
Exerciţiul 2005,
Titlul proiectului: “Dobândirea noilor metode europene de îngrijire a bolnavilor în geriatrie şi medicina paleativă.”
Partener extern : Şcoala Sanitară a Landului Steiermark din Graz – Austria
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
3
M.Ed.C.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
-Leonardo da Vinci
Exerciţiul 2006,
Titlul proiectului: “Aplicarea tehnicilor odern de îngrijire şi a prelucrării electronice a datelor în ginecologie.”
Partener extern: Şcoala Sanitară a Academiei de Îngrijire Medicală“Fraţii Milostivi” Viena, Austria.
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
4
M.E.C.T.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale-Ld V
Exerciţiul 2008,
Titlul proiectului:
„Tehnici de îngrijire pre-şi postoperatorii”
Partener extern : Şcoala Sanitară a Landului Steiermark din Graz – Austria
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
5
M.E.C.T.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Exerciţiul 2009,
Titlul proiectului:
„Concepte şi tehnici de îngrijire a pacienţilor cu afecţiuni neurologice”
Efectuat la Spitalul de Neurologie din GRAZ , Austria, în perioada
12.04.-09.05.2010.
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
6
 M.E.C.T.S.Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Exerciţiul 2010,
Titlul proiectului:  „Concepte şi tehnici de îngrijire a pacienţilor cu afecţiuni neurologice”
A fost efectuat la Spitalul din GRAZ Austria în perioada 21.03.2011 – 17.04.2011
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
7
M.E.C.T.S.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Exerciţiul 2010,
Titlul proiectului:
„Aplicarea sistemelor odern de îngrijire”.
 A fost efectuat la Spitalul Universitar din VIENA în perioada 27.02.2012-25.03.2012
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
8
M.E.C.T.S.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ
Şcoala are o colaborare foarte susţinută şi fructuoasă cu A.N.P.C.D.E.F.P. încă de la lansarea Programului Leonardo da Vinci în Europa.
Urmare a colaborării, Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” a primit
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ,
în data de   13 .12.2010.
Conducerea
Echipa de gestiune proiecte
9
M.E.N.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Exerciţiul 2011, realizat în 2012
Titlul proiectului:
“Formare profesională în aplicarea tehnicilor de îngrijire a persoanelor cu nevoi special.
A fost efectuat la GRAZ/AUSTRIA în perioada 24.09.2012 – 16.12.2012.
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
10
M.E.N.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
-Leonardo da Vinci
Exerciţiul 2013
Titlul proiectului:
“Nursing în neurochirurgie/ neurologie”
Aplicat de viitoare asistente medicale
Efectuat la Spitalul Universitar din Munchen, GERMANIA,  în perioada: 05.11.2013-02.12.2013.
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
11
M.E.N.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale LdV
Exerciţiul 2013
Titlul proiectului: “Perfecţionarea profesionalăîn aplicarea conceptelor de îngrijire a pacienţilor cu afecţiuni neurologice” Efectuat la Spitalul de Neurologie din GRAZ, AUSTRIA, martie 2014
Echipa de gestiune proiecte,
elevi
12
M.E.NC.Ș
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Erasmus +
Proiect aprobat, apreciat cu 92,50 puncte, Nr. Proiect : 2016-1-RO01-KA102-023187
Titlul proiectului : Formare profesională de calitate prin aplicarea noilor concept terapeutice și de reabilitare în domeniul Neurologiei. Perioada :
14.03.2017 – 10.04.2017  Graz / Austria
Echipa de gestiune
13
M.E.NC.Ș
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Erasmus +
CARTA ERASMUS+ DE MOBILITATE VET”
 numarul 2016-1-RO01-KA109-025165 se acorda de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale pentru Scoala Postliceala Teologico-Sanitara “Sfantul Iosif”,   perioada : 01/11/2016 – 31/12/2020.
Echipa de gestiune proiecte
14.
M.E.N.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Erasmus +
Proiect aprobat, pe baza deținerii Cartei VET, Nr. Proiect : 2017-1-RO01-KA116-035862
Titlul proiectului : Nursing aplicat în recuperarea neurologică. Perioada : Aprilie 2018 – mai 2018  Spitalul de Neurologie din Graz / Austria
Echipa de gestiune proiecte
15.
M.E.N.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în  Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Erasmus +
Proiect aprobat, pe baza deținerii Cartei VET, Nr. Proiect : 2018 – 1-RO01-Ka116-047729
Titlul proiectului : Nursing aplicat aplicat de viitori asistenți medicali în chirurgia modernă.
Perioada : martie  2019 – aprilie 2019  Spitalul Antonio Cardarelli din campobasso, Italia
PROTOCOALE , ACORDURI DE COLABORAE  si  PARTENERIATE
Anul școlar 2016-2017
 1. PROTOCOL încheiat în data de 19.02.2014 cu ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GHEORGHE ȚIȚEICA”, Dr.tr. Severin, Mehedinți.
Obiectul protocolului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada :  Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 21.02.2014, cu ȘCOALA POSTLICEALĂ „VASILE ALECSANDRI”, Buzău.
Obiectul protocolului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada :  Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 25.02.2014, cu ȘCOALA POSTLICEALĂ „F.E.G”, Brașov.
Obiectul protocolului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada :  Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 26.02.2014, cu Asociația Filantropică Medicală Creștină „CHRISTIANA”, Școala Postliceală Sanitară  „CHRISTIANA”, Zalău
Obiectul protocolului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada :  Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 17.03.2014, cu Liceul „CHARLES LAUGIER” Craiova.
Obiectul contractului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada : Nedeterminată.
 1. CONTRACT încheiat în data de 17.03.2014, cu Liceul „CHARLES LAUGIER” Craiova.
Obiectul contractului : împrumut interbibliotecar. Perioada : Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 26.03.2014, cu Școala Postliceală sanitară „CHRISTIANA” Craiova.
Obiectul contractului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada : Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 09.05.2014, cu Școala Postliceală Sanitară „Regina Maria de România” Ploiești.
Obiectul contractului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare.  Perioada : Nedeterminată.
 1. PROTOCOL încheiat în data de 25.11.2014, cu Școala Postliceală Ecologică „Sfântul Ștefan” Craiova.
Obiectul contractului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare.  Perioada : Nedeterminată.
10.PROTOCOL DE PARTENERIAT încheiat în data de 23.04.2015, cu Școala Postliceală Sanitară  „GHEORGHE ȚIȚEICA” Calafat, Dolj.
Obiectul contractului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare.  Perioada : Nedeterminată.
11.CONTRACT DE COLABORARE, Spitalul de Neurologie din Graz, Austria, Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H., LKH – Graz Austria, Sud / West, Standorf Sud Tel.0043-3162191-2426, Website : www.lkh-graz- sw.at, persoana de contact Monica Wassertheurer, MSc
Obiectrul contractului de colaborare : efectuarea  de stagii practice de către elevii Școlii “Sfântul Iosif” Craiova în Secțiile de Neurologie/Recuperare Neurologică a Spitalului din Graz, Austria.  Perioada : 01.09.2016 – 31.08.2018.
 1. CONTRACT DE FINANȚARE, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formaării Profesionale București, programul Erasmus+. Contract nr.2016-1-RO01-Ka102-023187.
Obiectul colaborării : finanțarea unui proiect în cadrul programului ERASMUS+ Acțiunea cheie 1 – Formare profesională (VET).   Perioada : 01.09.2016 – 31.08.2018.
 1. CONTRACT DE COLABORARE, Societatea Comercială ARTIGUM
MANAGEMENT SRL, Sinaia, persoana de contact: Laur Hulpe
Obiectul contractului : Cursuri de limba germană și burse de studiu pentru elevi, locuri de muncă în Germania pentru absolvenți.  Perioada : 04.10.2013 – 04.10.2017.
 1. PROTOCOL, ASOCIAȚIA EDUNET,  Școala Postliceală  ”EDUNET” Craiova , persoana de contact prof. Pasăre Cornelia, director.
Obiectul protocolului : schimb de informații, schimb de experiențe, reciprocitate în participarea la activități extracurriculare. Perioada : Nedeterminată.
 1. CONTRACT DE COLABORARE, încheiat în data de 14.12.2015 cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Craiova, Dolj.
Obiectul contractului : împrumut interbibliotecar fonduri de carte.
Perioada : 14.12.2015 – 01.09.2020.
 1. CONTRACT DE COLABORARE , încheiat la data de 26.12.2016 cu Biblioteca
Germană a Universității din Craiova.
Obiectul contractului : împrumut interbibliotecar fonduri de carte.
Perioada : 26.01.2016 – 01.09.2020.
 1. CONTRACT DE COLABORARE, încheiat la data de 10.12.2015 cu Biblioteca Forumului Democrat al Germanilor   din Craiova, Dolj.
Obiectul contractului : împrumut interbibliotecar fonduri de carte.
Perioada : 10.12.2015 – 01.09.2020.
 1. ACORD DE PARTENERIAT încheiat  la data de 06.01.2014 cu Forumul
Democrat al Germanilor din Craiova, Dolj.
Obiectul acordului de parteneriat : promovarea tradițiilor, culturii și limbii germane în rândul elevilor și cadrelor didactice ale Școlii Sfântul Iosif Craiova.
Perioada : Nedeterminată.
 1. CONVENȚIE CADRU, încheiată la data de 12.09.2017 cu Spitalul Clinic de Urgență nr.1 Craiova , Dolj, privind efectuarea stagiului de pregătire parctică în instituțiile publice de către elevii din învățământul postliceal sanitar.
Obiectul convenției cadru :  efectuarea stagiilor practice de către elevii Școlii Sfântul Iosif  în secțiile Spitalului Clinic de Urgentă Craiova.  Perioada : Anul școlar 2017-2018.
 1. ACORD DE PARTENERIAT  cu Organizația SALVAȚI COPII Dolj.
Obiectul acordului de parteneriat: participarea elevilor și cadrelor didactice la campania de donare de sânge “O picătură de viață pentru cei mici”.
Perioada : Anul școlar 2016 – 2017.
 1. CONVENȚIE CADRU, încheiată în data de 15.12.2015 cu Spitalul Orășenesc Segarcea, Dolj, privind efectuarea stagiului de pregătire parctică în  instituțiile publice de către elevii din învățământul postliceal sanitar.
Obiectul convenției cadru :  efectuarea stagiilor practice de către elevii Școlii “Sfântul Iosif „ în secțiile Spitalului Orășenesc Segarcea, Dolj.
Perioada : Anul școlar 2016-2017.
 1. ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE . 221/09.06.2017, Scoala Postliceală Sanitară CAROL DAVILA, Slatina , Olt.
Obiectul convenției cadru :  colaborarea dintre parteneri  în vederea organizării și desfășurării Concursului interjudețean de Nursing Mioara Mincu si a altor activități specifice.
Perioada : Anul școlar 2016-2017.
CONTRACTE cu FURNIZORII perioada 2013-2018
 1. CONTRACT PENTRU  FURNIZAREA  DE  SERVICII  ROMTELECOM, încheiat cu nr. SO_11503635, în data de 17.09.2013,  cu C. ROMTELECOM S.A.
Perioada : 17.09.2013 – nedeterminată
 1. CONTRACT PENTRU  FURNIZAREA  DE  SERVICII  ROMTELECOM, încheiat cu nr. SO_12378127  în data de  01.2014,  cu S.C. ROMTELECOM S.A.
Perioada : 31.01.2014 – nedeterminată
 1. CONTRACT PENTRU  ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE ROMTELECOM, încheiat cu nr. SO_12378128  în data de  01.2014 cu  S.C. ROMTELECOM S.A.
Perioada : 31.01.2014 – nedeterminată
 1. CONTRACT PENTRU  FURNIZAREA  PACHETULUI DE  SERVICII  ȘI/SAU A ECHIPAMENTELOR TELEKOM ROMANIA, încheiat cu nr. SO_17760906, în data de 13.11.2015, cu C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (TELEKOM ROMANIA).  Perioada contractului : 13.11.2015 – 13.11.2017
 2. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, 45 / 15.10.2012, cu SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE P.F.A. Sorescu Nicolae, Craiova.
Obiectul contractului : servicii de asistență tehnică de specialitate în scopul organizării activităților în domeniul APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
Perioada contractului : 15.10.2012 -15.10.2013.
 1. CONTRACT pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici încheiet cu C.GDF SUEZ Energy România S.A., nr.3006261346 / 08.10.2013.
Obiectul contractului : furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.
Perioada contractului : 08.10.2013 – nedeterminat.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, nr. 659 din 07.10.2014, cu PFA POPESCU T. NICOLETA CARMEN.
Obiectul contractului : consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă. Perioada contractului :  01.10.2014 – 01.10.2015.
 1. CONTRACT DE PROIECTARE, 48 / 01.10.2015, încheiat cu SC SOFTPROIECT SRL CRAIOVA.
Obiectul contractului :  întocmirea proiectului  “SCHIMBARE DE DESTINAȚIE IMOBIL LOCUINȚĂ C1 –cu regim de înălțime D+P, ÎN ȘCOALĂ POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ ”
 1. CONTRACT PENTRU VÂNZARE – CUMPĂRARE DE ENERGIE ELECTRICĂ LA CLIENȚII ELIGIBILI NON CASNICI  91586407 din  2014 ianuarie 01, încheiat cu SC CEZ Vânzare S.A.
Obiectul contractului :  furnizarea energiei electrice la locul de consum.
Perioada contractului : 01.01.2014 – 01.09.2015.
 1. ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL PENTRU VÂNZARE – CUMPĂRARE DE ENERGIE ELECTRIC LA CLIENȚII ELIGIBILI NON CASNICI 91586407, încheiat în 28.10.2015 cu SC CEZ Vânzare S.A.
Obiectul contractului:  prelungirea perioadei de valabilitate până la data de 31.08.2016.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 355 din 05.06.2014 încheiat cu SC INFO CD SRL Craiova.
Obiectul contractului : închiriere spațiu publicitar pentru difuzarea în mijloacele de transport a spoturilor ce contin Oferta școlară pentru anul 2014-2015.
Perioada contractului : 20.06.2014 – 25.08.2014.
 1. CONTRACT – CADRU , nr. 5252 din data 17.03.2014, privind pachetul de beneficii retail acordat salariaților ȘCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ SFÂNTUL IOSIF, încheiat cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Obiectul contractului :  Banca acordă salariaților Școlii Sfantul Iosif  condiții diferențiate de costuri, reduceri de comisioane la produse și servicii bancare, etc.
Perioada : 17.03.2014 – 17.03.2015 , cu prelungire automată.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 22 din 20.05.2015, încheiat cu S.C. AMIRAL MEDIA ADVERTISING SRL – D.
Obiectul contractului : închirierea de spațiu publicitar pe suporturile tip TV Screen , reprezentând oferta educațională a Școlii pentru anul școlar 2015 -2016.
Perioada contractului :  20.05.2015 – 20.06.2015.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 17 din  07.07.2016, încheiat cu S.C. AMIRAL MEDIA ADVERTISING SRL – D.
Obiectul contractului : închirierea de spațiu publicitar pe suporturile tip TV Screen , reprezentând oferta educațională a Școlii pentru anul școlar 2016 -2017.
Perioada contractului :  07.07.2016 – 22.09.2016.
 1. CONTRACT DE SPONSORIZARE, încheiat în data de 15.03.2015, cu SC POPECI UTILAJ GREU SA.
Obiectul contractului :  sponsorizarea prin mijloace financiarede către SC POPECI UTILAJ GREU SA. a Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif”, cu suma de 6000 lei.
Perioada contractului: aprilie – mai 2015
 1. CONTRACT 351 din 17.07.2015 de prestare a serviciilor de salubritate în Municipiul Craiova, încheiat cu S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL.
Obiectul contractului :  prestarea activității de colectare a deșeurilor municipal
Perioada contractului :  21.04.2015 – nedeterminat.
 1. CONTRACT DE COMANDĂ , nr.509 din 30.06.2015 cu Compania Națională “IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” S.A.
Obiectul contractului :  furnizarea formularelor de studii (Certificate de competențe profesionale) precazute în Anexă.
Perioada contractului :  30.06.2015 – 15.08.2015.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, 53 din 15.10.2015, cu PFA POPESCU VIERU SAMUEL.
Obiectul contractului : Întocmirea Planului de intervenții în caz de incendiu, avizarea acestuia de către ISU Oltenia Dolj.
Perioada contractului: 15.10.2015 – 15.12.2015.
 1. ACT ADIȚIONAL1 din data de 15.03.2016 la Contractul-Cadru nr.5252 din 17.03.2014 privind pechetul de beneficii retail acordat salariaților SCOALA POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA SFANTUL IOSIF, încheiat cu B.C.R. S.A.
Obiectul contractului : BANCA acordă salariaților condiții diferențiate de costuri , reduceri de comisioane, etc. Perioada contractului : 15.03.2016 – 15.03.2017.
 1. CONTRACT DE ABONAMENT ,nr.02052 / 22.10.2015, încheiat cu LA FÂNTÂNA S.A
Obiectul contractului : furnizarea purificatorului de apă  LA FÂNTÂNA, necesar consumului de apă potabilă din rețeaua de furnizare a apei potabile.
Perioada contractului :  22.10.2015 – 22.10.2016.
 1. ACT ADIȚIONAL la CONTRACT DE ABONAMENT , nr.1 din 08.11.2016, încheiat cu LA FÂNTÂNA SA.
Obiectul contractului : furnizarea purificatorului de apă  LA FÂNTÂNA, necesar consumului de apă potabilă din rețeaua de furnizare a apei potabile.
Perioada contractului :  22.10.2016 – 22.10.2017.
 1. PROCES VERBAL DE RECEPȚIE la CONTRACTUL 1 din 16.11.2015, încheiat cu SC Supervending SRL.
Obiectul contractului : remiterea spre folosință a AUTOMATULUI DE CAFEA.
Perioada contractului : 16.11.2015 –
 1. CONTRACT de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 6479 din 07.04.2016 , cu S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA.
Obiectul contractului : furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă  și/sau industrială și de canalizare la adresa de consum.
Perioada contractului : 07.04.2016 –
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU TICHETE DE MASĂ, nr. TMC 2015 PS, încheiat cu SC CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL, în data de 03.2016. Obiectul contractului :  furnizarea tichetelor de masă.
Perioada contractului : 01.03.2016 – 01.03.2017.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU TICHETE CADOU, nr. TCHC 2016 PS3245 încheiat cu SC CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL, în data de 10.2016. Obiectul contractului :  furnizarea tichetelor cadou.
Perioada contractului : 01.03.2016 – 01.03.2017.
 1. CONTRACT DE FURNIZARE din 01.04.2016, încheiat cu CASA NOASTRĂ S.A.
Obiectul contractului : executare , transportul și montarea produselor de tâmplărie PVC.
Perioada contractului : 01.04.2016 – 21.04.2016.
 1. CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII, nr.1 din 15.07.2016, încheiat cu SC YARDIE BROTHERS SRL CRAIOVA.
Obiectul contractului : realizare Layot Web Site responsiv, adaptabil la diferite medii de vizionare – GOOGLE . Promovare site prin campanii de publicitate în mediul online. Perioada contractului : 15.07.2016 – 15.09.2016.
 1. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII, 07 din 18.01.2017, incheiat cu PFE POPESCU NICOLETA CARMEN.
Obiectul contractului: servicii in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca.
Perioada contractului :  18.01.2017 – 18.01.2018.
 • PLANUL DE  ȘCOLARIZARE
Scoala are specializarea  Asistent medical generalist. Acesta specializare este suficienta functionarii scolii si este o calificare care asigura insertie profesionala absolventilor in tara si in strainatate.
 • Prin planul de scolarizare pentru următorii 5 ani scolari , școala își propune o dezvoltare anuală astfel:
 • 2017 – 2018, este aprobat  un numar de 3 clase anul I de studiu, 2 clase anul II de studiu si 1 clasa anul III de studiu. Total : 168
 • 2017 – 2018 , aprobat de către ISJ Dolj, pentru 3 clase anul I (84 elevi), 2 clase anul II, 2 clase anul III. Total: 190 elevi.
 • 2018 – 2019 : 3 clase anul I, 2 clase anul II, 2 clase anul III. Total: 196 elevi.
 • 2019 – 2020: 3 clase anul I, 3 clase anul II, 2 clase anul III. Total: 224 elevi.
 • 2020 – 2021: 3 clase anul I, 3 clase anul II, 3 clase anul III. Total: 252 elevi.
Din acestia in:
2017-2018 , din 168 elevi au participat la mobilitati  18 elevi, in proportie de  6 %
   Total : 18 % elevi si absolventi.
2018 – 2019, din 196 elevi vor participa la mobilitati 35 elevi, in proportie de 10%;  din 112 absolventi, vor participa la mobilitati 20 absolventi, in proportie  de 18%.
  Total : 28 % elevi si absolventi.
2019 – 2020, din 224 elevi , vor participa la mobilitati 45 elevi, in proportie de 13%;   din 112  absolventi , vor participa la mobilitati 20 absolventi, in proportie de 22%.
  Total : 35 % elevi si abosolventi.
2020- 2021, din 252 elevi vor participa la mobilitati  50 elevi, in proportie de 15%;   din 112  absolventi, vor participa la mobilitati 20 absolventi, in proportie de 22%.
 Total : 37 % elevi si absolventi.
 1. G) OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 
ȘCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ “SFÂNTUL IOSIF” din CRAIOVA
 OFERĂ ELEVILOR SĂI:
 Seriozitate, profesionalism și experiență în învățământul medical
 • Localul școlii este situat în centrul orașului Craiova, la km. 0 , are săli și laboratoare dotate corespunzător studiului de specialitate medicală. Are Autorizație Sanitară de Funcționare
 • Cadre didactice competente (medici, asistenți medicali, profesori), atmosferă destudiu placută
 • Stagii de pregatire practică în Spitalul de Urgență nr.1 Craiova, Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babes”Craiova , sub supravegherea instructorului de stagii și în diferite instituții medicale din județul Dolj,
 • Cursuri intensive de Limba germană, gratuite.
 • Burse școlare și stagii de pregătire practică în Austria și Germania.
 • Examenul de absolvire se susține în localul scolii, cu comisie proprie de examen
 • Secretariatul școlii eliberează Certificatele de Competențe profesionale pentru absolvenții școlii
 • Certificatele de Competențe profesionale sunt recunoscute în țară și străinătate
 • Sprijin în ocuparea unui loc pe piața muncii interne și europene
 • Taxa școlară este de 2100 lei/an de studiu, cu posibilitatea plătii acesteia în 3 RATE sau, la cerere,
ÎNSCRIERILE SE FAC FĂRĂ RESTRICȚII DE VÂRSTĂ, NAȚIONALITATE, SEX, STATUT SOCIAL, APARTENENȚĂ POLITICĂ, ETC.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  a proiectului Planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2017-2018
Prin proiectul planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2017-2018, școala se încadrează  în fondurile alocate pentru finanţarea de bază calculată pe baza costului standard pe elev şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate de către inspectoratul şcolar, corelat cu numărul de elevi, datorită faptului că Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova funcţionează pe bază de autofinanţare, din contribuţiile elevilor şi nu solicită fonduri de la bugetul de stat.
Prin O.MECT nr.5414/23.09.2008 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” este persoană juridică de drept privat şi de interes public.
Calificarea: Asistent Medical Generalist, nivelul 5, domeniul – Sănătate şi asistenţă pedagogică – este acreditată prin O.MECT nr.5414/23.09.2008, respectându-se, astfel, prevederile O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006.
Planul de şcolarizare a fost aprobat de catre Consiliul de administraţie al scolii si de catre conducerea ISJ Dolj.
ACTE NECESARE :
 • COPII : CERTIFICAT DE NAȘTERE; CARTE DE IDENTITATE; CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (daca e cazul);
 • ORIGINAL : DIPLOMA DE BACALAUREAT (daca există)/ ADEVERINȚĂ DE ABSOLVIRE A LICEULUI; FOAIA MATRICOLĂ A  ANILOR  DE LICEU;ADEVERINTĂ MEDICALĂ CU MENȚIUNEA “CLINIC SĂNĂTOS”.
 • TAXA DE ÎNSCRIERE 100 LEI;
 • 2 FOTOGRAFII 3/4 .
ACȚIUNI DESFĂȘURATE :
 • Editarea a 10.000 de pliante cu Oferta școlară. Acestea au fost împărțite în Craiova prin distribuitorii voluntari ai școlii. Grupul țintă : elevi de liceu sau angajați în sistemul sanitari (infirmieri, brancardieri, ambulanțieri, etc.)
 • Editarea a 50 Calendare, dirtribuite participanților la Cercul Pedagogic din data de 10.12.2017.
 • Publicarea Ofertei școlare în Revista școlii “Bolta vieții –Sănătate și Credință”, semestru al II-lea , anul școlar 2017-2018.
 • Interviu la TELEU Craiova,dat de dna. Wojcicki Monica, 07 iulie 2017
 • Ofertă școlară publicata pe pagina de WEB a școlii începând cu 01.iunie 2017
 • Ofertă școlară publicata pe pagina de FACEBOOK a școlii începând cu 01.iunie 2017
 • Crearea posibilitatii de înscriere online, de pe telefonul mobil, de pe PC etc (PROMOVARE GOOGLE, perioada 1 -28 August 2017, 29 August – 15 septembrie 2017). Școala a încheiat un contract cu un specialist IT în acest sens.
 • Prezentarea unui spot publicitar pe liniile de transport în comun din Craiova (Autobuze). Perioada : 07 iulie – 22 septembrie 2017. Școala a încheiat un contract cu o firmă specializată în spoturi publicitare.
 • BANNER afișat în interiorul Librăriei Cyberia din Craiova, pentru care Scoala a plătit execuția acestuia și chirie pentru expunere în perioada 01.06.2017 – 01.06 2018.
 • Acțiuni de prezentare a Școlii în acțiunile de diseminare ale proiectului derulat în cadrul Programului Erasmus+.
Pentru perioada 2015 – 2020, conducerea școlii, își propune extrinderea ofertei școlare prin atragerea de parteneri noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare instituțională a școlii și care să aducă o plusvaloare activității didactice și practice, alinierea acesteia la cerințele eiropene, facilitând inserția absolvenților pe pieța muncii europene.
Pentru a-si pune în aplicare cât mai bine activitatea, Scoala „Sfântul Iosif” din Craiova a fost mereu atentă la Noile tehnologii de informare și comunicare, la cele mai avansate resurse pentru învățare, cercetare și dezvoltare a transferului de tehnologie, ceea ce face fezabil procesul de internaționalizare a formării elevilor, cu metodologiile de predare multilingve și o politică de mobilitate viguroasă.
CAPITOLUL IV :  ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUTIILOR.
IV.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
 Dezvoltarea invatamantului sanitar in perspectiva pana in anul 2020 nu poate aduce schimbari semnificative in reteaua scolilor sanitare – avand in vedere aprobarea si recunoasterea europeana a curriculumului pentru scoli postliceale sanitare aprobat prin O.MECT nr. 2713 din 29.11.2007 dar si infiintarea Facultatii de asistenti medicali cu durata de 4 ani si a facultatilor cu durata de studii de 3 ani similara cu durata studiilor scolilor postliceale sanitare .
Studiile sociologice realizate pe un numar insemnat de subiecti au scos in evidenta unele competente ce se cer pe piata muncii in actual context european:
            Comunicarea in limbi straine (fiecare persoana sa invete cel putin 2 limbi ale Uniunii Europene, pe langa limba materna), Competente privind asigurarea calitatii produselor si a serviciilor, Spirit antreprenorial, Capacitatea de a exploata schimbarile care au loc, Lucrul in echipa, Competente de cautare a unui loc de munca si de promovare proprie.
Din analiza pietei muncii si a evolutiei ratei somajului la nivel local si regional se constata o pondere de 12% a somerilor pe o perioada mai mare de un an si o pondere de aproximativ 50% a femeilor in numarul total al somerilor, aceste date conducand la concluzia ca exista o cerinta de recalificare pe piata muncii in meserii specific feminine.
Şomajul reprezintă un fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii, rezultat direct  al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a ratei şomajului. De asemenea analizand datele statistice la nivel regional si local  concluzionam ca pe domeniul sanatate si asistenta sociala exista o rata a locurilor de munca vacante de 7,61 ceea ce inseamna peste medie in comparatie cu alte ramuri si domenii economice.
Aceasta se datoreaza si migrarii fortei de munca calificate in domeniu catre statele europene, existand posibilitatea recunoasterii si echivalarii diplomelor obtinute in Romania prin recunoasterea competentelor certificate prin examenul de absolvire si planul de invatamant urmat.
            Constatam totodata ca este un domeniu care nu inregistreaza disponibilizari si in care nici nu se preconizeaza concedieri colective .
 Date demografice
Din Planul Local de Actiune pentru Invatamant 2017-2022, actualizat 2018, al Judetului Dolj,  am extars datele prezentate mai jos, tinand cont de faptul ca PLAI este un  document care oferă cadrul strategic de dezvoltare al învățământului profesional și tehnic din județul Dolj, pe baza analizelor evoluţiilor şi tendinţelor demografice, ale pieţei muncii şi ale economiei regionale ca bază pentru cererea actuală şi viitoare de educație și formare profesională, precum şi a situaţiei curente a învăţământului profesional şi tehnic regional (oferta de educaţie şi formare profesională).
Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta constantă
Grupe de vârstă
2011
2020
2030
2060
 
mii persoane
%
mii persoane
%
mii persoane
%
mii persoane
%
Cu migraţie externă
Total
20121,6
100
19330,6
100
18047
100
12946,7
100
0 – 14 ani
3189,6
15,9
2850,2
14,7
2397,6
13,3
1567,8
12,1
15 – 64 ani
13684,3
68
12808,4
66,3
12099,1
67
7921,9
61,2
65 ani şi peste
3247,7
16,1
3672
19,0
3550,3
19,7
3457
26,7
Fără migraţie externă
Total
20121,6
100
19360,5
100
18121,9
100
13232,7
100
0 – 14 ani
3189,6
15,9
2873,9
14,8
2441
13,5
1659,4
12,5
15 – 64 ani
13684,3
68
12814,4
66,2
12131,5
66,9
8116,1
61,3
65 ani şi peste
3247,7
16,1
3672,2
19
3549,4
19,6
3457,2
26,2
Din analiza situației demografice actuale se desprinde concluzia scăderii semnificative a populației totale, determinată,e manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ. Procesul lent, dar constant, de îmbătrânire demografică este caracteristic tuturor judeţelor componente și se constituie într-un fenomen ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere, cu implicaţii negative directe pentru economie şi societate.
Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta constantă
Grupe de vârstă
2011
2020
2030
2060
 
mii persoane
%
mii persoane
%
mii persoane
%
mii persoane
%
Cu migraţie externă
Total
20121,6
100
19330,6
100
18047
100
12946,7
100
0 – 14 ani
3189,6
15,9
2850,2
14,7
2397,6
13,3
1567,8
12,1
15 – 64 ani
13684,3
68
12808,4
66,3
12099,1
67
7921,9
61,2
65 ani şi peste
3247,7
16,1
3672
19,0
3550,3
19,7
3457
26,7
Fără migraţie externă
Total
20121,6
100
19360,5
100
18121,9
100
13232,7
100
0 – 14 ani
3189,6
15,9
2873,9
14,8
2441
13,5
1659,4
12,5
15 – 64 ani
13684,3
68
12814,4
66,2
12131,5
66,9
8116,1
61,3
65 ani şi peste
3247,7
16,1
3672,2
19
3549,4
19,6
3457,2
26,2
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
UM: Numar persoane
Niveluri de instruire
Ani
 
2010
2011
2012
2013
2014
Invatamant postliceal si de maistri
21311
23386
26891
31532
35692
Scoli postliceale
18296
20633
23668
28355
32037
Scoli de maistri
2958
2688
3160
3081
3531
Scoli postliceale speciale
57
65
63
96
124
Regiuni de dezvoltare şi judete
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
TOTAL
69967
79466
92854
102677
105557
99476
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
10513
12465
14936
18164
18989
18035
Dolj
3802
4485
5460
6105
6621
6324
Gorj
1709
2118
2837
3752
3795
3569
Mehedinti
1776
2170
2570
2827
2847
2392
Olt
2534
3083
3427
3224
3366
3495
Valcea
692
609
642
2256
2360
2255
3.1.1. Statistica recensământului populaţiei 2011
Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor,desfășurat în perioada 20-31 octombrie 2011, arată că regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul respectiv o populație de 2.075.642 de persoane, reprezentând 10,31% din totalul populației României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 10,95% față de recensământul din 2002, când populația din Sud Vest Oltenia era de 2.330.792 de persoane.
Această scădere a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone.
În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare număr de locuitori era Doljul, cu 660.544 de
persoane, urmat de Olt cu 436.400 de persoane, Vâlcea cu 371.714 de persoane, Gorj cu 341.594 de persoane și Mehedinți cu 265.390 de persoane.
În octombrie 2011, la nivel regional, distribuția pe grupe de vârstă a populației rezidente se prezenta astfel: grupa de vârstă 0-9 ani deținea o pondere de 9,45% în totalul populației, grupa 10-14 ani reprezenta 5,55% din total, adolescenții de 15-19 ani 5,72%, tinerii de 20-24 de ani 6,15%, grupa 25-29 de ani era în procent de 5,99%, persoanele mature de 30-64 ani formând majoritatea, respectiv 49,49%. Persoanele în vârstă de peste 65 de ani dețineau o pondere de 17,65% din total.
Situația pe județe este în linii mari similară cu cea de la nivel regional, înregistrând-se diferențe de sub 1% la grupele de vârstă 0-64 de ani. La grupa de vârstă de peste 65 de ani, județul Gorj se diferențiază cu procentul mai scăzut de populație din acest interval, respectiv 15,12% față de 17,65% media regională și 16,14% media națională. Acest fapt poate fi explicat prin retragerea unui număr mare de persoane în localitățile de domiciliu, după ieșirea la pensie sau după disponibilizările din sectorul minerit din zonă.
La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului Dolj era de 660.544 persoane, din care 338.059 femei (51,2 %).
Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 73.687 persoane (din care, 38.322 femei). Populaţia stabilă a celei mai mari localităţi din judeţ (Municipiul Craiova) este de 269.506 persoane. Populaţia stabilă a celor mai importante municipii şi oraşe este următoarea: Municipiul Băileşti (17.437 persoane), Municipiul Calafat (17.336 persoane) şi oraşul Filiaşi (16.900 persoane). Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt : Poiana Mare (10.740 persoane), Sadova (7.976 persoane), Moţăţei (6.935 persoane), iar cele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt: Gogoşu (723 persoane), Botoşeşti-Paia (809 persoane), Seaca de Pădure (.1042 persoane). Distribuţia populaţiei stabile pe medii de rezidenţă În municipii şi oraşe trăiesc 344037 persoane, reprezentând 52,1 % din totalul populaţiei stabile. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a crescut cu 1,9 puncte procentuale în detrimentul mediului rural.
            Structura populaţiei pe grupe de vârstă 
La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 14,7 % în totalul populaţiei stabile a judeţului, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă un procentaj de 12,2 %, persoanele mature (25 –64 ani) formează majoritatea (55,4 %), iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 17,7 %  din total.   Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,4 % în totalul populaţiei stabile.
            Structura etnică şi confesională a populaţiei stabile a judeţului Dolj
La recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 3 caracteristici.
            Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limbamaternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile.
Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 625797 persoane (din totalul celor 660544 persoane). S-au declarat români 594841 persoane (95,1 %). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 192 persoane (0,03 %), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 29839 persoane (4,8 %). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 50 sunt: macedoneni (134 de persoane), sârbi (99 de persoane), greci (91 de persoane), italieni (68 de persoane), bulgari (65 de persoane), germani şi evrei (câte 60 de persoane fiecare).
Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă (de la 4,3 % la 4,8 %) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie română (de la 95,5 % la 95,1 %).
Potrivit liberei declaraţii a celor 625943 persoane care au declarat limba maternă, structura populaţiei după limba maternă se prezintă astfel: pentru 96,5 % limba română reprezintă prima  limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, iar limba romani pentru 3,4 % din totalul populaţiei stabile pentru care această informaţie a fost disponibilă.
Limbile maghiară, macedoneană şi sârbă reprezintă (fiecare) limba maternă pentru 2 persoane din 10000 care fac parte din populaţia stabilă. Altă limbă maternă decât cele prezentate mai sus a fost declarată de către 0,07 % din populaţia stabilă.
            Structura confesională a fost declarată de 626089 persoane din totalul populaţiei stabile şi arată că 98,9 % dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 0,3 % s-audeclarat de religie penticostală, 0,2 % de religie adventistă de ziua a şaptea, iar 0,1 % romano-catolică.
Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 0,5 % din total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 0,04 % din totalul populaţiei.
            Structura popula ţiei stabile pe stări civile
            Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 49,7 % sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Erau căsătoriţi 163047 bărbaţi şi 165162 femei. Nu au fost niciodată căsătorite o proporţie de 36,0 %, persoanele văduve reprezintă 10,8 % din totalul populaţiei stabile, iar persoanele divorţate deţin o pondere de 3,5 %. În uniune consensuală au declarat că trăiesc 21688 persoane. Informaţia privind starea civilă legală nu a fost disponibilă pentru 76 persoane.
            Structura după nivelul de instruire absolvit  
Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 43,7 % au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 42,0 % nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi 14,3 % nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 8106 persoane analfabete.
            Persoane plecate pe perioadă îndelungată în străinătate 
Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 15175 şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului de
emigranţi externi. Sub-înregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că, la momentul critic al recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în străinătate şi nici nu au existat alte persoane (în ţară) care să declare informaţiile solicitate despre aceştia.
            Conform Raportului Direcției de Sănătate Publică Dolj, în anul 2015, Reteaua de asistentă medicala din Judetul Dolj are următoarea configuratie:
 • MEDICINA DE FAMILIE .
Este alcătuită din 442 cabinete medicale de medicină de familie, din care 227 în mediul urban si 215 în mediul rural .Din acestea, 411 sunt în contract cu CAS, neexistând localitate fără cabinet de medicină de familie.  Fiecare cabinet de medicină de familie este dotat cu tehnică de calcul ( laptop, imprimantă) pentru asigurarea evidenţei şi raportării integrate a activităţii.
            Există 14 centre de permanenţă, din care 12  în mediul rural care funcţionează integrat cu microstaţiile de ambulanţă în comunele: Amărăştii de Jos, Sadova, Bechet, Pleniţa, Gherceşti, Ghidici, Goicea, Brabova, Murgaşi, Piscu Vechi,Vîrvoru de Jos şi Bulzeşti –Frăţila, ultimul  fiind dotat cu o autosanitară tip ACD de consultaţii la domiciliu.
            În  Craiova funcţionează două centre de permanenţă  în cartierele Împăratul Traian şi Craioviţa Nouă.
 • ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ.
În 51 de localităţi ale judeţului functionează asistenţi comunitari, iar în 14 localităţicu populaţie semnificativă de etnie romă,  există mediatori sanitari.
            Reţeaua de medicină şcolară funcţionează în mediul urban după cum urmează:
Nr crt
Nr. şcoli în mediul
Nr grădiniţe in mediul
Nr dispensare scolare in mediul
Nr medici scolari in mediul
Nr asistenti medicali in mediul
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
92(70/22)
269(106/163)
85(24/61)
294(1/293)
57
0
87
0
142
0
N.B Boldat sunt trecute şcolile cu personalitate juridica.
La cele 57 de cabinete şcolare sunt arondate toate şcolile şi grădiniţele din mediul urban.
Menţionăm că situaţia privind numărul de scoli şi grădiniţe a fost întocmită pe baza datelor furnizate de către ISJ Dolj şi Direcţia pentru creşe şi cabinete medicale şcolare din cadrul Primăriei Craiova.
 • ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE ÎN AMBULATORIU .
În judeţ funcţionează 11 ambulatorii integrate ale spitalelor cu un număr de 118 cabinete cu peste 40 specialităţi,(4 în rural si 114 în urban) şi 450 unităţi private cu 993 cabinete de specialitate (24 în mediul rural)  acoperind peste 40 specialităţi medicale.
 • ASISTENŢA  MEDICALĂ  STOMATOLOGICĂ
Este asigurată de 460 cabinete medicale de stomatologie din care 71 în mediul rural si 389 în urban, urgenţele stomatologice fiind acordate de 3 servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalul Municipal Calafat.
            În anul 2014 au fost în contract cu CAS Dolj 107 cabinete de medicină dentară, din care 32 în mediul rural.
 • ASISTENŢA  MEDICALĂ  DE  URGENŢĂ  PRESPITALICEASĂ
Este asigurată de serviciul SMURD care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi de Serviciul Judeţean de Ambulanţă cu Staţia Centrală Craiova şi cele 12 substaţii:  Craioviţa Nouă, Bechet, Băileşti, Calafat, Amărăştii de Jos, Dăbuleni, Brabova, Filiaşi, Pleniţa, Segarcea, Melineşti, Sadova  distribuite echilibrat pe toată suprafaţa judeţului în aşa fel încât timpul mediu de sosire la urgenţă este, în condiţii normale, de 25 minute.
În mediul rural funcţionează 12 Centre de Permanenţă care asigură urgenţele pentru 51 de localităţi, în alte 26 de localităţi acestea fiind acordate de medicii de familie localnici .
În Craiova  sunt autorizate pentru transport sanitar şi 3 Servicii de ambulanţă private.
Din luna decembrie 2012 punctul de salvare aeriană SMURD de la Craiova a devenit funcţional fiind dotat cu un elicopter.
 • ASISTENŢA  MEDICALĂ  SPITALICEASCĂ
Este asigurată de 13 unităţi spitaliceşti publice  din care, 5 de interes  interjudeţean (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie  “Victor Babeş”, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare), 3 spitale municipale , 3 spitale orăşeneşti şi 2 spitale departamentale cu un numar total de 4584 de paturi.
În sistem privat funcţionează  27 spitale cu 209 paturi de spitalizare continuă si 301 paturi spitalizare de zi. Aceste unităţi asigură asistenţa medicală spitalicească în 32 specialităţi clinice şi asistenţa de urgenţă printr-o Unitate de Primiri Urgenţe   (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă), 6 Compartimente de Primiri Urgenţe (Spitalul Clinic Municipal “Filantropia Craiova”, Spitalul Clinic Militar de Urgenţă “Ştefan Odobleja” Craiova, Spitalele Baileşti, Calafat, Filiaşi şi Segarcea) şi prin camere de gardă la celelalte spitale.
Toate unităţile au încheiat contracte de furnizare servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate .
În urma finalizării procesului de descentralizare,  unităţile sanitare  din judeţul Dolj au următoarea subordonare:
Unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;  Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Dolj
Unităţi subordonate Consiliului Judeţean Dolj
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna; Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dabuleni
Unităţi subordonate Consiliilor Locale
Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova;  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş’’ Craiova; Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova; Spitalul Municipal Baileşti; Spitalul Municipal Calafat; Spitalul Oraşenesc Filiaşi; Spitalul Oraşenesc Segarcea
Unităţi subordonate altor ministere
Spitalul Clinic Militar de Urgenţă  ”Ştefan Odobleja” Craiova; Spitalul Clinic C.F. Craiova
            De asemenea,  în judeţ funcţionează şi 7 unităţi medico-sociale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Dolj şi finanţate de Ministerul Sanatatii  pentru cheltuielile cu medicamente şi salariile personalului medical : Amărăştii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa, Sadova, însumând 249 paturi.
Programul Operaţional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane   (POS DRU)
În perioada 2015-2020, România, ca țară membră a Uniunii Europene, va primi pentru dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea două direcţii principale de acţiune: educaţia şi formarea profesională şi piaţa muncii.
Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare a resurselor umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu.
Obiectivul general al POSDRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, până în 2015, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 850 000 persoane.
 1. a) Obiectivele specifice ale POSDRU sunt:
– promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, incluzive pentru învăţământul universitar şi cercetare;
– promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
– facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung;
– dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
– promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
– îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
– facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
POSDRU cuprinde pentru perioada 2015-2020, următoarele axe prioritare relevante pentru dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale continue:
Axa Prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
 1. a) Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate;
 2. b) Învăţământ superior de calitate;
 3. c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare;
 4. d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC)
 5. e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare.
Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
 1. a) Tranziţia de la scoală la viaţa activă;
 2. b) Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a scolii;
 3. c) Acces şi participare la FPC.
 4. b) Alte programe operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare profesională:
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în cadrul Axei prioritare 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicării” pentru sectoarele privat şi public permite susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee.
Programul Operaţional Regional 2015-2020 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 2Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, permite  reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea / echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă
PRORITATI SI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL
PRIORITATI REGIONALE   
PRIORITATI LOCALE
1. Promovarea unei oferte educaţionale a învăţământului VET, cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea accesului la educaţie
2.Îmbunătăţirea dotării şcolilor IPT cu echipamente didactice/şcolare,  ITşi a infrastructurii   educaţionale de bază
3. Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
4. Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT şi a specialiştilor atraşi.
5. Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare şcoala
6. Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT
2. ANALIZA MEDIULUI INTERN.  PREDAREA SI INVATAREA
Predarea şi învăţarea – modul cum este stabilita si prezentata oferta şcolii, metodologia şi mijloacele de învăţământ utilizate in procesul de predare – învăţare, metode de evaluare utilizate, practica elevilor si beneficiile acesteia. Se vor prezenta punctele tari si punctele slabe ale acestei activităţi – predare învăţare
    Puncte  tari:
 • ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
 • interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învăţare;
 • utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse didactice;
 • imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi;
 • adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor;
 • încurajarea angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor;
 • încurajarea învăţării centrate pe elev;
 • utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor;
 • comunicare eficientă cu elevii;
 • asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi exacte;
 • încurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare.
    Puncte  slabe:
 • implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară .
 • desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare.
            Absențe, în ultimii doi ani școlari încheiați (număr total 4020 , din care motivate 996 ; număr mediu absențe / elev  16,14)
Anul școlar
Total absențe
Absențe motivate
Absențe nemotivate
2014 – 2015
1708
615
1093
2015 – 2016
2312
381
1931
2016 – 2017
2185
963
1222
Rata abandonului școlar, în ultimii doi ani școlari încheiați (prin metoda intrare – ieșire)
Numărul elevilor repetenți, în ultimii doi ani școlari încheiați
Proporția promovaților, în ultimii doi ani școlari încheiați
Anul școlar
Număr elevi înscriși la începutul anului școlar
Veniți în timpul anului școlar
Plecați la altă școală în timpul anului școlar
Număr elevi care au abandonat școala
Număr elevi existenți la sfârșitul anului
Promovați
Repetenți
(a)
(b)
©
(d)
(e=a+b-c-d)
(f)
(g)
2014 -2015
124
1
1
4
3,22 %
(d/a)
115
115
92,74% (f/e)
5
4,03% (g/e)
2015 -2016
125
2
22
17,6%
101
101
80,8%
2016 – 2017
137
16
5,03%
121
121
100%
Pentru perioada 2015 – 2020, conducereea școlii, prin planul managerial, iși propune, adaptarea planului de școlarizare mărind progresiv numărul de clase și, implicit numărul de elevi.
Din Planul Local de Actiune al Invatamantului 2015-2020, al Judetului dolj , reiese:
În învățământul postliceal promovabilitatea a înregistrat valori de peste 90% în
2014-2015.
Promovații din școlile postliceale de la nivelul regiunii au fost în procent de 95,9%
la sfârșitul anului școlar. Pe județe, procentul cel mai ridicat a fost în Olt (98,2%), iar cel
mai scăzut în Mehedinți (90,6%).
Școlile de maiștri au avut 98,1% promovabilitate pe regiune, în Vâlcea procentul
fiind cel mai mare, 99,4% și în Mehedinți cel mai mic, 95,2%
6.2.4. Serviciile de orientare şi consiliere
Obiectivul orientării şcolare şi profesionale este de a îndruma tinerii în alegerea unui traseu educațional în concordanță cu aspirațiile personale și corelat cu interesele, abilitățile, aptitudinile și caracteristicile de personalitate ale fiecăruia.
Nu există o definiţie standard pentru indicatorii privitori la procesul de orientare şi
consiliere. În practica serviciilor de consiliere din unele ţări europene, se raportează în
mod obişnuit indicatori cum ar fi numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi
consiliaţi/consilier, etc.
În lipsa unor indicatori standard şi a unui sistem unitar de raportare a rezultatelor
din activitatea serviciilor de orientare şi consiliere, datele furnizate ca indicatori de către
B.2.  Absolvenții școlii. Prima promoție de absolvenți a fost in august 1994, 36 de eleve, repartizate în instituții medicale din Craiova, județul Dolj și în străinătate.
Din datele prezentate mai sus rezultă că absolvenții școlii au fost în număr constant de la an la an, neînregistrându-se modificări spectaculoase.
Rata de absolvire (pe cicluri educaționale) în ultimii trei ani școlari încheiați
Anul școlar
Numărul de elevi din clase terminale existenți la sfârșitul anului școlar
Numărul de elevi promovați
Rata de absolvire
a
b
a/b
2015-2016
34
34
100%
2016-2017
22
22
100%
2017-2018
43
43
100%
Medii de absolvire (pe cicluri educaționale), în ultimii trei ani școlari încheiați
Anul școlar
Număr absolvenți
Medii de absolvire
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
10
2015-2016
43
1
3
22
17
43
2016-2017
34
1
4
25
4
2017-2018
22
2
16
4
Rata de tranziție în ciclul următor de educație sau pe piața muncii (după caz) în ultimii doi ani școlari încheiați ((b+c)/a)
Anul școlar
Număr absolvenți
Continuă studiile
(nivel universitar)
S-au angajat
Șomeri
Au plecat din țară
Nu există date
a
b
c
d
e
f
2015-2016
34
20
2016-2017
22
1
5
7
3
2017-2018
45
2
15
7
Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a)
Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională (c/a)
Anul școlar
Număr absolvenți de învățământ terțiar non-universitar
Număr absolvenți care au susținut examenul de certificare a calificării
Număr absolvenți care au obținut certificatul de calificare profesională
a
b
c
2015-2016
34
34
34
2016-2017
22
20
20
2017-2018
43
45
45
Certificatele de Absolvire eliberate de școală, sunt recunoscute atât în țară cât și în străinătate, nefiind necesară echivalarea lor. Acestea sunt însoțite și de un Supliment Europass care conține toate aptitudinile și competențele absolvenților.
Pentru unii absolvenți, certificatele de competențe profesionale sunt însoțite și de Documentele de Mobilitate Europass, obținute în timpul mobilităților pe care le-au urmat, prin proiectele europene.
Pentru perioada 2015 – 2020, conducerea școlii iși propune mărirea numărului de absolvenți, prin mărirea numărului de clase de elevi, implicit mărirea numărului de  posesori atât de Certificate de absolvire, cât și de Documente de Mobilitate Europas, prin mărirea numărului de participanți la proiecte europene.
  Din PLAI 2017-2022, reiese ca in școlile postliceale, numărul de absolvenți a crescut continuu în perioada de analiză, acest fapt datorându-se și măririi numărului de clase din momentul finanțării de la buget a acestei forme de educație
Inserția pe piața muncii a aboslvenților.
Conform datelor furnizate de Ordinul  Asistenților Medicali Generaliști, a Moașelor și a Asistenților Medicali Dolj, în perioada ultimilor trei ani, 20 % din absolvenți promoțiilor 2014 – 2016 sunt angajați în țară;  30 % din absolvenți sunt angajați  în țările vorbitoare de limbă germană (Austria, Germania, Elveția); 30 % din absolvenți sunt angajați în tările vorbitoare de limbă engleză (Anglia, Irlanda) sunt angajați; 10 % din absolvenți sunt angajați în Italia; iar 10 % dintre absolvenți nu lucrează în domeniul medical.
Conform cererilor înregistrate de conducerea școlii din partea angajatorilor străini, se observă că în ultimii 3 ani, este un deficit de aistenți medicali pe piața muncii europene , cu predilecție în Germania, Anglia, Elveția, Austria, Irlanda, ceea ce determină ca procentul absolvenților angajați în țările europene să depășească procentul celor angajați în țară.
Din datele oferite de calculele statistice efectuate  la nivelul școlii, reiese o reorientare a cerințelor de asitenți medicali pe piața muncii din tări ca Germania și Anglia, spre deosebire de anii 1998 – 2008 când exista o cerința foarte mare de asistenți medicali pe piața muncii din Italia.
Pentru a veni în sprijinul absolvenților care se orientează către piața muncii din Europa, conducerea școlii își propune ca în perioada 2015 – 2020 să acceseze fonduri europene, prin Programul Erasmus+ și să ofere absolvenților din promoțiile următoare posibilitatea participării la mobilități în instituții medicale din Europa.
Din analiza PLAI 2017-2022 al judetului Dolj, reiese ca invățământul postliceal a cunoscut o dezvoltare puternică începând din anul școlar 2007-2008, de când s-a primit finanțare și de la bugetul național. Ca urmare, a crescut numărul de elevi și respectiv de absolvenți în învățământul terțiar non universitar, cifrele fiind relevante în acest sens. Și la nivelul județelor regiunii se menține aceeași tendință crescătoare a ratei de absolvire pe întreaga perioadă de analiză 2006/2007-2014/2015 .
Valori mai mari ale acestui indicator se înregistrează pentru populația de sex feminin, față de populația de sex masculin, iar în mediul rural absolvenții sunt puțini, motivul fiind și existența în număr mic sau deloc a claselor de învățământ postliceal în unitățile IPT rurale.
Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior
Total cadre didactice existente anul școlar anterior 2016-2017
Număr cadre didactice rămase în școală
Număr cadre didactice plecate
Număr cadre didactice noi
Total cadre didactice în anul curent 2017-2018
19
16
3
3
16
IV.3.  ANALIZA  DEZVOLTARII BAZEI MATERIALE A ȘCOLII:
            Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”  Craiova,  funcţionează în imobilul din strada Calea București, nr.86, începând din data de 1 decembrie 2017, pe baza unui contract de inchiriere.
            Școala are Autorizaţie Sanitară de Funcționare şi apă curentă, gaze, iluminat natural și pe bază de neon, servicii comunale, microcentrală termică proprie.
            Starea clădirii este păstrată în condiţii foarte bune, efectuându-se lucrări de igienizare si reparaţii anual sau ori de câte ori este necesar.
            Dotarea şcolii cu resurse educaţionale (materiale didactice şi mijloace de învăţământ) necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ – este corespunzătoare pregătirii asistenţilor medicali generalişti.
            În continuare, este în atenţia noastră îmbogăţirea fondului de carte de specialitate de la biblioteca şcolii.
IV.4. ANALIZA DEZVOLTARII RESURSELOR UMANE.
La încadrarea şcolii cu personal didactic s-a avut în vedere pregătirea profesională reflectată şi în gradele didactice/profesionale, vechimea în învăţământ, rezultatele şi continuitatea la clasă, dar și continuitatea cadrelor didactice în școala noastră.
Unele cadre didactice predau cursuri încă de la înființarea școlii.
              În școală este incadrat personal medical calificat în specialitate (medici si asistenti medicali) care a  absolvit modulul psihopedagogic, cadre didactice consacrate.
La baza intregii activitati sta cunoasterea planurilor de invatamant, studierea atenta a programelor scolare, a cunoasterii colectivelor de elevi, cunoastere care a determinat intocmirea unor planificari judicioase si realiste pe care profesorii au cautat sa le respecte .
             In acest sens toti profesorii manifesta preocupare pentru a asigura continuturile si competentele prevazute in programa scolara, dar uneori au neglijat adoptarea unor strategii didactico-metodice moderne si diversificate care sa asigure un randament cat mai sporit.
            Cadrele didactice participa la conferinţe, cercuri pedagogice şi cursuri de specialitate.
Analiza rezultatelor si a evolutiri.
            IV.5. ANALIZA REZULTATELOR  PENTRU ASIGURAREA INTERNA A CALITATII
Scoala Postliceala Teologico-Sanitara “Sfantul Iosif “a urmarit, in această perioada:
– Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a Competentelor / obiectivelor de referinta si a continuturilor vizate de curricula scolara.
– Realizarea unei baze de date la nivelul tuturor disciplinelor de invatamant.
– Monitorizarea si valorificarea rezultatelor obtinute in predare, la nivelul de  cunostinte al elevilor la fiecare obiect de studiu.
– Formarea personalului didactic, utilizand baza materiala din dotare, pentru desfasurarea unu proces de invatamant activ, centrat pe elev.
– Existenta unei dotari corespunzătoare cu echipamente si mijloace audio video;
– Experienta didactica diferita a cadrelor didactice de diverse specialitati , arata ca nu toti stiu sa utilizeze echipamente  si tehnica  PC;
– Intensificarea tratarii interdisciplinare a programelor de studiu.
– Cunoasterea aprofundata a curriculei:
– Studierea curriculumului ;
– Realizarea planificarilor;
– Realizarea proiectelor unitatilor de invatare pentru disciplinele predate;
– Existenta cadrelor didactice pensionate ce au urmat modulul psihopedagogic si care colaboreaza cu scoala;
– Profesori doctori care colaboreaza cu scoala si care au predat / predau in Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
– Colaborarea cu agentii economici de profil sanitar, social, cultural si economic;
– Implicarea parintilor elevilor in sustinerea si rezolvarea intereselor scolii, a sarcinilor educationale;
– Accesul scolii la programe europene, pentru care a obţinut Diploma de Excelenţă pentru proiectele Leonardo da Vinci, la care şcoala a participat de la apariţia acestui proiect și CARTA de Mobilitate pentru programul Erasmus+.
– Dezvoltarea de actiuni de parteneriat.
            IV.6. ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUTIILOR  PRIN EVALUARI  EXTERNE  INTREPRINSE DE CATRE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN  DOLJ.
 1. A) Intocmirea Raportului de Autoevaluare si validarea acestuia prin vizite de monitorizare a Inspectoratului Scolar Judetean Dolj
 2. B) Monitorizarea externa a scolii se realizeaza periodic prin intermediul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, care efectueaza controale si inspectii. Rapoartele acestor controale sunt consemnate in registrul de procese verbale al inspectiilor .
            Școala Sanitară “Sfântul Iosif  din Craiova a raspuns tuturor cererilor si solicitarilor venite din partea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, trimitand in timp util raportarile si situatiile cerute.
 1. In data de 26 octombrie 2010, anul şcolar 2010-2011 unitatea noastră de
învăţământ a fost evaluată extern prin monitorizare pentru Planul de Actiune al Scolii (PAS) de catre director Mindruleanu Constantin si director Radulescu Cosmin, reprezentanti CLDPS, urmarindu-se cresterea coerentei intre nivelurile judetean si local de planificare strategica prin monitorizarea de catre comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social(CLDPS)a Planurilor de Actiune ale Scolilor (PAS).
In data de 07 aprilie 2011, a fost efectuat controlul de evaluare externa, realizat de prof. Daniel Alexandru-Ion – I.S.J.Dolj.
 1. In data de 22 septembrie 2011a fost efectuat control de evaluare externa, realizat de doamna prof.Diana Bratucu – inspector scolar.
 2. În data de 05 septembrie 2012 evaluatori: inspector şcolar Drăghici Ani –
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi reprezentant instituţia Prefecturii consilier superior Petre Inela au efectuat o inspecţie tematică privind stadiul de igienizare a spaţiului de învăţământ,constatându-se aspecte pozitive.
 1. În data de 20 august 2013 doamna inspector prof.Simona Ciulu a încheiat
Raport în urma inspecţiei tematice privind consilierea, monitorizarea şi evaluarea referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Şcolii “Sfântul Iosif” Craiova, sesiunea august 2013, constatându-se aspecte pozitive.
 1. În data de 28 noiembrie 2013 a avut loc monitorizarea externă a
performanţelor şcolii, evaluarea procesului de predare instruire practică şi învăţare, raportarea implementării procesului de autoevaluare, obţinerea feed-back-ului în legătură cu documentaţia din procesul de autoevaluare, strângerea de informaţii referitoare la natura şi eficienţa parteneriatelor dintre şcoala noastră şi angeţii economici, raportarea succeselor şi bunelor practici.
 1. În data de 30 ianuarie 2014 şcoala a fost verificată de către inspector
prof. Ani Drăghici, tema inspecţiei: “Evaluare, consiliere şi control – colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale sistemului de educaţie.”
 1. În data de 23 iunie 2014 inspector şcolar – prof.Ani Drăghici a verificat şcoala,
tema inspecţiei fiind:“Colectarea şi analiza informaţiilor în vederea valorificării aspectelor şi a soluţionării operative a unor probleme ale sistemului de educaţie.”
 1. În data de 11 august 2014 inspector şcolar – prof.Simona Ciulu a verificat
şcoala, tema inspecţiei: Consiliere, monitorizare şi evaluare privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale
 1. În data de 02 septembrie 2014 inspector şcolar – prof.Ani Drăghici a verificat
şcoala, tema inspecţiei: “Colectarea şi analizarea informaţiilor, în vederea valorificării aspectelor şi a soluţionării operative a unor probleme ale sistemului de educaţie.”
 1. In data de 28 noiembrie 2014, subcomisia de validare externa a ISJ Dolj
formata din : Inspector management scolar prof. Alexandrina Nastase, prof. Dogaru Ileana, prof.Dodocioiu Angela si prof. Patrascu Cristian, a monitorizat performantele unitatii de ITP, a subliniat punctele tari si succesele obtinute in procesul de autoevaluare si a mentionat punctele slabe si aspectele care necesita imbunatatire.
 1. In data de 10 august 2015, dna. Prof.Simona Ciulu, inspector de specialitate,
a efectuat o inspectie in scopul consilierii, monitorizarii si evaluarii privind organizarea si desfasurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale.
 1. In data de 01septembrie 2015, dna. Inspector prof. Ani Draghici din partea ISJ
Dolj, alaturi de reprezentantii prefecturii judetului Dolj si a Directiei de Sanatate Publica Dolj, au inspectat Scoala Sfantul Iosif, cu scopul colectarii si analizarii informatiilor in vederea valorificarii aspectelor si a solutionarii operative a unor probleme ale sistemului de educatie.
 1. În data de 08 septembrie 2015, dna. Inspector prof. Ani Draghici din partea
ISJ Dolj, alaturi de reprezentanta prefecturii judetului Dolj, dna. Vană Doina, au efectuat o inspecție la Școala Sfantul iosif  cu scopul colectării și analizarii informatiilor in vederea valorificarii aspectelor si a solutionarii operative a unor probleme ale sistemului de educatie. Concluziile inspectiei au fost pozitive, chiar laudative la adresa conducerii scolii.
 1. În data de 06 noiembrie 2015, subcomisia de validare externă a ISJ Dolj
formată din Inspector coordonator prof.Constantina Dîoagă și membrii echipei de validare : prof. Ileana Dogaru, prof.Mihaela Ghircă, prof.Viorel Saliu, au efectuat o inspectie de monitorizare externa a performantelor unității de învățământ de ÎPT.
 1. În data de 17 august 2016, dna. Inspector prof.Ani Drăghici a efectuat o
inspecție  în scoală cu ocazia relizării monitorizării examenului de certificare a competențelor profesionale a absolvenților promoției 2016. Concluziile, consemnate în Raportul încheiat în urma inspectiei tematice, scot în evidență buna organizare și desfășurare a examenului de certificare a competentelor absolventilor.
 1. r) În data de 31 august 2016, reprezentantii Consiliului Județean Dolj si ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj, au efectuat o inspecție școlară în instituția noastră având ca obiective: observarea stadiului lucrărilor în vederea deschiderii noului an școlar, stadiul igienizării spațiilor de învatamânt. Concluziile consemnate în arată buna oragnizare și desfășurare a tuturor lucrărilor de început de an școlar.
 2. s) În perioada 8-9 iunie 2017, școala a fost evaluată extern de reprezentanți ai ARACIP,evaluatori : Olaru Domnica si Goran Nicoleta, în vederea constatării respectării standardelor de calitate ale serviciilor oferite beneficiarilor. În urma evaluării s-a stabilit nivelul de realizare al celor 43 de indicatori. Din situația detaliată atașată procesului verbal reiese că toți indicatorii au fost realizați.
     ș)   În data de 14 iunie 2017, dna. Inspector prof.Ani Drăghici a efectuat o
inspecție  în scoală cu ocazia colectării și analizării informațiilor, în vederea valorificării aspectelor și a soluționării operative a unor probleme ale sistemului de educație.
 1. t) În data de 19 iunie 2017, dna. prof.metodist Cotoc Elena , a efectuat o monitorizare a desfășurării stagiilor practice ale elevilor în unitățile medicale.
ț) In perioada 16.08.2017-24.08.2017, prof.Avram Anca a efectuat o
inspecție  în scoală cu ocazia relizării monitorizării examenului de certificare a competențelor profesionale a absolvenților promoției 2017. Concluziile, consemnate în Raportul încheiat în urma inspectiei tematice, scot în evidență buna organizare și desfășurare a examenului de certificare a competentelor absolventilor.
 1. u) In perioada 31.08.2017 – 06.09.2017, prof. Ani Draghici si reprezentanti ai Consiliului Județean Dolj, au efectuat o inspecție școlară în instituția noastră având ca obiective: observarea stadiului lucrărilor în vederea deschiderii noului an școlar, stadiul igienizării spațiilor de învatamânt. Concluziile consemnate în arată buna oragnizare și desfășurare a tuturor lucrărilor de început de an școlar.
 2. A) In octombrie 2017, Inspector prof.Ani Drăghici a efectuat o inspecție în scoală cu ocazia colectării și analizării informațiilor, în vederea valorificării aspectelor și a soluționării operative a unor probleme ale sistemului de educație.
 3. B) In noiembrie 2017, vizită de validare a Raportului de autoevaluare 2016-2017.
 4. C) In august 2018, vizită de monitorizare a examenului de Certificare a competentelor profesionale
 5. D) In august-septembrie 2018, prof. Ani Draghici si reprezentanti ai Consiliului Județean Dolj, au efectuat o inspecție școlară în instituția noastră având ca obiective: observarea stadiului lucrărilor în vederea deschiderii noului an școlar, stadiul igienizării spațiilor de învatamânt. Concluziile consemnate în arată buna oragnizare și desfășurare a tuturor lucrărilor de început de an școlar.
        IV.7. ANALIZA REZULTATELE ELEVILOR / ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC :
 1. SITUAŢIA STATISTICĂ A ELEVILOR PROMOVAŢI DUPĂ MEDIA GENERALĂ, ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Clasa
Număr de elevi, pe grupe de medii
Total
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
I
1
13
12
2
28
IIA
2
1
11
5
19
IIB
4
13
1
18
IIIA
9
18
27
IIIB
1
11
12
24
TOTAL:
3
19
56
38
116
      După analiza situaţiei statistice pe medii generale obţinute în anul şcolar 2014-2015, procentele sunt următoarele: Elevi cu medii între 6-6,99 în procent de 2,59% ; Elevi cu medii între 7-7,99 în procent de 16,38% ;Elevi cu medii între 8-8,99 în procent de 48,28% ;      Elevi cu medii între 9-10 în procent de 32,76%.
 1. SITUAŢIA STATISTICĂ A ELEVILOR PROMOVAŢI DUPĂ MEDIA GENERALĂ  ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Clasa
Număr de elevi, pe grupe de medii
Total
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
IA
4
14
6
24
IB
1
7
12
2
22
II
1
10
11
22
IIIA
1
19
14
34
TOTAL:
2
21
56
22
101
      După analiza situaţiei statistice pe medii generale obţinute în anul şcolar 2015-2016, procentele sunt următoarele: Elevi cu medii între 6-6,99 în procent de 1,98% ;Elevi cu medii între 7-7,99 în procent de 20,79% ; Elevi cu medii între 8-8,99 în procent de 55,44% ; Elevi cu medii între 9-10 în procent de 21,78%.
În concluzie, elevii şcolii noastre au obţinut rezultate la învăţătură bune şi foarte bune.
 SITUAŢIA STATISTICĂ A ELEVILOR PROMOVAŢI DUPĂ MEDIA GENERALĂ  ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Clasa
Număr de elevi, pe grupe de medii
Total
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
IA
2
4
14
5
25
IB
5
7
14
4
30
IIA
4
10
9
23
IIB
1
3
15
2
21
III
2
16
4
22
TOTAL:
8
20
69
24
121
      După analiza situaţiei statistice pe medii generale obţinute în anul şcolar 2015-2016, procentele sunt următoarele: Elevi cu medii între 6-6,99 în procent de      % ;   Elevi cu medii între 7-7,99 în procent de       % ;Elevi cu medii între 8-8,99 în procent de      % ;          Elevi cu medii între 9-10  în procent de          %.
 1. SITUAŢIA STATISTICĂ A ELEVILOR PROMOVAŢI DUPĂ MEDIA GENERALĂ  ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Clasa
Număr de elevi, pe grupe de medii
Total
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
IA
1
6
12
4
23
IB
5
16
5
26
IIA
2
4
15
2
23
IIB
1
3
15
1
20
III
1
3
22
17
43
TOTAL:
5
21
80
29
135
În concluzie, elevii şcolii noastre au obţinut rezultate la învăţătură bune şi foarte bune
 1. RATA DE PROMOVARE A ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Clasa
Criteriul
Aflati in evidenţă la
început de an şcolar
Promovati
Procent de promovabilitate
I
Total şcoală
32
29
90,63%
masculin
8
         6
75,00%
feminin
24
         23
95,83%
II
Total şcoală
37
37
100%
masculin
5
7
100%
feminin
35
44
100%
III
Total şcoală
51
51
100%
masculin
7
7
100%
feminin
45
45
100%
 RATA DE PROMOVARE A ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Clasa
Criteriul
Aflati in evidenţă la
început de an şcolar
Promovati
Procent de promovabilitate
I
Total şcoală
59
46
77,97%
masculin
14
         10
71,43%
feminin
45
         36
80,00%
II
Total şcoală
29
21
72,41%
masculin
3
3
100%
feminin
26
18
69,23%
III
Total şcoală
37
34
91,89%
masculin
5
4
80%
feminin
32
30
93,75%
 RATA DE PROMOVARE A ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Clasa
Criteriul
Aflati in evidenţă la
început de an şcolar
Promovati
Procent de promovabilitate
I
Total şcoală
66
55
83,33%
masculin
16
13
81,25%
feminin
50
42
84,00%
II
Total şcoală
49
44
98,79%
masculin
10
10
100%
feminin
39
34
87,17%
III
Total şcoală
23
22
95,65%
masculin
4
3
75,00%%
feminin
19
19
100%
 RATA DE PROMOVARE A ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Clasa
Criteriul
Aflati in evidenţă la
început de an şcolar
Promovati
Procent de promovabilitate
I
Total şcoală
63
49
77,78%
masculin
12
9
75,00%
feminin
51
40
78,43%
II
Total şcoală
53
43
81,13%
masculin
13
10
76,92%
feminin
40
33
82,50%
III
Total şcoală
45
43
95,56%
masculin
11
10
90,91%%
feminin
34
33
97,06%
 MEDIUL DE PROVENIENTA AL ELEVILOR LA SFARSITUL ANULUI 2014 – 2015
Nr. crt.
Clasa
Urban
Rural
Total
1
IA
21
9
30
2
IB
25
5
30
3
II
27
2
29
4
III
30
7
37
TOTAL
103
23
126
 MEDIUL DE PROVENIENTA AL ELEVILOR LA SFARSITUL ANULUI 2015 – 2016
Nr. crt.
Clasa
Urban
Rural
Total
1
IA
18
10
24
2
IB
16
8
24
3
II
27
2
29
4
III A
19
2
21
5
III B
15
8
23
TOTAL
95
30
125
 1. MEDIUL DE PROVENIENTA AL ELEVILOR LA SFARSITUL ANULUI 2016 – 2017
Nr. crt.
Clasa
Urban
Rural
Total
1
IA
18
10
24
2
IB
16
8
24
3
II
27
2
29
4
III A
19
2
21
5
III B
15
8
23
TOTAL
95
30
125
 MEDIUL DE PROVENIENTA AL ELEVILOR LA SFARSITUL ANULUI 2017 – 2018
Nr. crt.
Clasa
Urban
Rural
Total
1
I A
14
9
23
2
I B
15
11
26
3
IIA
15
8
23
4
IIB
13
7
20
5
III
28
15
43
TOTAL
85
50
135
 TABEL CU SITUATIA EXAMENELOR DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE
Nivel de calificare
An şcolar
Procent de promovabilitate
Nivel 5 de calificare
2014-2015
100%
Nivel 5 de calificare
2015-2016
100%
Nivel 5 de calificare
2016-2017
100%
Nivel 5 de calificare
2017-2018
100%
În vederea  îmbunătăţirii rezultatelor la  examenele de certificare a competenţelor profesionale, în fiecare an s-a organizat simularea examenului şi program suplimentar de pregătire pentru toate probele de examen, stabilit de comun acord cu elevii.
Din analiza PLAI 2017-2022, reiese ca pe segmentul de învățământ postliceal, la nivel regional, abandonul are valori fluctuante, scăzând per ansamblu în perioada 2006/2007-2011/2012 (de la 9,1% la 5%) și crescând în perioada următoare și ajungând la valoarea de 10,7% în 2014/2015(situația regională este similară celei naționale.
Pe toată perioada de analiză și pe toate palierele, rata de abandon s-a menținut
la nivel mai ridicat pentru populația de sex masculin.
 1. S i t u a ţ i a inserţiei sociale şi profesionale a absolvenţilor în perioada 2014 – 2018
Nr.
Crt.
Anul
absolvirii
Nr.
Absolvenţi
Nr. Absolvenţi încadraţi
%
încadrare
Obs.
1
2014
48
25
52.08%
2
2015
51
38
74,50%
3
2016
34
20
58,80%
4.
2017
20
10
50%
5.
2018
45
15
33%
 
Total
198
108
54,55%
 
NOTĂ: În realitate, procentul de inserţie socio-profesională a absolvenţilor şcolii noastre este mult mai mare decât cel consemnat în situaţia de mai sus, fiindcă unii dintre foştii noştri elevi şi-au schimbat domiciliul, sunt plecaţi în ţară de la adresa cunoscută nouă sau în ţări ale Uniunii Europene, încât nu dispunem de date certe privind actualul domiciliu şi de încadrare în muncă.
În ultima vreme, absolvenţii şcolii noastre, dar nu numai, găsesc tot mai greu un loc de muncă în țară prin blocarea acestora până ce situaţia economico-financiară se va ameliora.
 1. REZULTATE SCOLARE OBTINUTE DE ELEVI ÎN ANII ȘCOLARI  2014/2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 :
Nr. crt.
 
Anul scolar
Elevi
 
Promovati
 
Cu medii peste 7
Inscrisi la inceputul anului scolar
Ramasi inscrisi la sf. anului scolar
1.
2014 / 2015
125
115
115
98
2.
2015 / 2016
125
121
121
99
3.
2016 / 2017
138
121
121
113
4.
2017/2018
161
135
135
128
 
TOTAL :
549
492
357
438
 Grupate pe niveluri (slabe , bune, foarte bune) procentual rezultatele scolare se prezinta astfel:  rezultatele insumate (bune si foarte bune )  =     61,62   % .
Astfel ca rezultatele, obtinute in cei 3 ani de referinta, ne multumesc, dar ne starduim sa le imbunatatim.
 1.  INCADRAREA SCOLII CU PERSONAL DIDACTIC IN  ANUL SCOLAR 2014-2015
 
Nr .
crt.
 
Profesia
 
Total
 
Grade didactice profesionale
Absolvent
DPPD /
Modul psihop.
Norma de baza in scoala
1
Profesori
8
3 doctori în ştiinţe, 1 cu grad didactic I; 4  fără grade didactice
7
 
1
2
Medici
7
3 medici primari (1 doctorand), 4 medici specialişti(1 doctor în ştiinţe, 2 doctoranzi)
4
 
1
3
Maiştri instructori
5
5 asistenţi medicali principali (3 absolvenţi de facultate, dintre care 1 absolvent are definitivatul, iar 1 absolvent are gradul didactic I)
4
 
3
TOTAL
20
 
15
5
  INCADRAREA SCOLII CU PERSONAL DIDACTIC IN  ANUL  2015-2016:
 
Nr
crt
 
Profesia
 
Total
 
Grade didactice profesionale
Absolvent
DPPD/
Modul psihop
Norma de baza in scoala
 
1
 
Profesori
 
6
2 doctori în ştiinţe, 1 cu grad didactic I, 3  fără grade didactice
 
6
 
2
 
2
 
Medici
 
7
3 medici primari (1 doctorand), 4 medici specialişti (1 doctor în ştiinţe, 2 doctoranzi)
 
7
 
1
 
3
 
Maiştri instructori
 
7
5 asistenţi medicali principali (3 absolvenţi de facultate, dintre care 1 absolvent are definitivatul, iar 1 absolvent are gradul didactic I)
 
7
 
3
TOTAL
20
 
20
6
  INCADRAREA SCOLII CU PERSONAL DIDACTIC IN  ANUL SCOLAR 2016-2017
Nr .
crt.
 
Profesia
 
Total
 
Grade didactice profesionale
Absolvent
DPPD/ modul psihoped.
Norma de baza in scoala
 
1
 
Profesori
 
6
2 doctori în ştiinţe, 1 cu grad didactic I; 3  fără grade didactice
 
5
 
1
 
2
 
Medici
 
7
3 medici primari (1 doctorand), 4 medici specialişti (1 doctor în ştiinţe, 2 doctoranzi)
 
7
 
1
 
3
Maiştri instructori
 
5
5 asistenţi medicali principali (3 absolvenţi de facultate, dintre care 1 absolvent are definitivatul, iar 1 absolvent are gradul didactic I)
 
5
 
3
TOTAL
 
 
17
5
 1. INCADRAREA SCOLII CU PERSONAL DIDACTIC IN ANUL SCOLAR 2017-2018
Nr .
crt.
 
Profesia
 
Total
 
Grade didactice profesionale
Absolvent
DPPD/ modul psihoped.
Norma de baza in scoala
 
1
 
Profesori
 
5
 
2 doctori în ştiinţe, 1 cu grad didactic I; 2  fără grade didactice
 
5
 
2
 
2
 
Medici/Farmaciști/
psihologi
 
7
3 medici primari (1 doctorand), 4 medici specialişti (1 doctor în ştiinţe, 2 doctoranzi)
 
7
 
4
 
3
Maiştri instructori
 
5
5 asistenţi medicali principali (3 absolvenţi de facultate, dintre care 1 absolvent are definitivatul, iar 1 absolvent are gradul didactic I)
 
5
 
2
TOTAL
17
 
17
8
VI.8.  ANALIZA SWOT A PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA al școlii, arată nevoile:
 • creșterea calității procesului instructiv educative la nivel european
 • cunoasterea de către elevi a limbilor straine si a culturii altor tari
 • viitorii absolventi ai scolii sa cunoasca cele mai moderne tehnici de ingrijire,
 • atragerea de noi parteneri externi.
 • viitorii asistenti medicali sa tina pasul cu modernizarea aparaturii medicale si cu metodele de ingrijire nou aparute
Analiza SWOT : Puncte tari (S):
Calitatea resurselor umane :
 • Cadre didactice calificate, autori de manuale pentru învăţământul postliceal sanitar
 • Capacitatea personalului de a asigura transparenta în actul decizional
 • Rezultate foarte bune obţinute de elevi la examenul de absolvire, 100% promovabilitate
 • Inserţia socio-profesională a absolvenţilor pe piata muncii interne si internationale;
 • Trecerea curriculumului din grupa de specializări Sănătate şi asistenţă pedagogică la nivelul 5 de calificare;
Calitatea resurselor materiale:
 • Baza materială pentru pregătirea teoretică, corespunzătoare cerinţelor curriculare, capabilă să asigure un învăţământ teoretic eficient, formativ-performant;
Puncte slabe (W)
 • Scaderea demografica a absolventilor de liceu – scaderea numarului de elevi;
 • Baza materiala pentru demonstratii practice din școala insuficienta si neadaptata la cerintele europene;
 • Cerinte neadaptate la nou solicitate elevilor în cadrul stagiilor de pregatire practica din spitale.
Oportunitati (O)
 • Deschiderea tinerei generaţii către calificări medicale;
 • Deschidere faţă de internaţionalizare, cresterea cerintelor de asistenti medicali pe piata muncii europene;
 • Participarea la programe naţionale, europene, internaţionale;
Constrangeri (T)
 • Modificări rapide şi repetate în reglementările legale;
 • Provenienţa elevilor şcolii din mediul social cu venituri modeste;
 • Nivelul lingvistic scazut in utilizarea unei limbi straine.
 CAPIROLUL V.   ETAPIZAREA  PROIECTULUI   SI  ESTIMAREA  BUGETARA
BAZA MATERIALĂ
Etapa I
Actiuni / programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2015-2018
Imbunatatirea conditiilor de lucru a elevilor la stagiile practice
Igienizarea vestiarului din cadrul Spitalului nr.1, in care elevii isi schimba tinuta
 
01.10.2017
 
1000 lei
 
Sponsorizare
 
Imbunatatirea retelei informatice
Achizitionare :
1  Laptop
30.10.2017
 2 500 lei
Taxe scolare
Aducerea la standarde europene a salii de demonstratie (Nursing)
Achizitionare:
-1 manechin pentru interventie in situatii de urgenta;
-Materiale consumabile (cearceaf, aleza, patura, pijama, prosop; seringi, fesi, vata, manusi sterile, alcool sanitar.
31.12.2018
01.08.2017
10.000  lei
1000 lei
Sponsorizare
Taxe scolare
Imbogatirea fondului de carte
Achizitionare:
2 Atlase anatomice;
2 Cursuri de Limba engleza pentru medici si asistenti;
2 Dictionare pentru medici si asistenti Roman – Englez / Englez – Roman
31.12.2017
1500 lei
Taxe scolare
RESURSA UMANA
Etapa I
Actiuni /
programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2015-2018
Perfectionarea continua a cadrelor didactice
Sustinerea financiara a modulelor psiho-pedagogice pentru doua cadre didactice.
31.03.2018
4000 lei
Taxe scolare
CURRICULUM
Etapa I
Actiuni / programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2015-2018
Suplimentarea numarului de ore extracurriculare
Sustinerea financiara a orelor extracurriculare de comunicare in limba germana.
31.08.2018
3000 lei
Sponsorizare
PROIECTE EUROPENE
Etapa I
Actiuni /
programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2015-2018
Cresterea numarului de elevi participanti la proiecte europene
Sustinerea financiara a membrilor comisiei de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene pentru mobilitate elevi.
01.02.2018
3000 lei
Taxe scolare
BAZA MATERIALĂ  
Etapa II
Actiuni / programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2018-2020
Modernizarea metodelor de predare-invatare
-Modernizarea paginii Web  prin crearea unei platforme  e-learning pentru incarcarea cursurilor  scolare;
-Achizitionarea unui flipchart magnetic
30.11.2018
31.10.2019
 2000 lei
800 lei
Taxe scolare
Sponsorizare
Aducerea la noi standarde a salii de Nursing
Achizitionare:
1 trunchi manechin cu functii multiple;
31.12.2019
10.000  lei
Sponsorizare
Imbogatirea fondului Bibliotecii
Achizitionare:
10 Cd-uri cu lectii demonstrative pentru modulele Anatomie, Embriologie.
31.03.2019
1000 lei
Taxe scolare
Imbunatatirea conditiilor de lucru a elevilor la stagiile practice
Amenajarea vestiarului si dotarea acestuia cu cuier, dulap de haine si de incaltaminte.
01.10.2019
5000 lei
Taxe scolare
RESURSA UMANA
Etapa II
Actiuni /
programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2018-2020
Perfectionarea continua a cadrelor didactice
Sustinerea financiara a modulelor psiho-pedagogice pentru doua cadre didactice.
31.03.2020
4000 lei
Taxe scolare
CURRICULUM
Etapa II
Actiuni / programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2018-2020
Suplimentarea numarului de ore extracurriculare
Sustinerea financiara a orelor extracurriculare de comunicare in limba straina – Limba engleza.
31.07.2020
5000 lei
Sponsorizare
PROIECTE EUROPENE
Etapa II
Actiuni / programe
Rezultate
    Termen
Resusrase financiare
Sursa de finatare
2018-2020
Cresterea numarului de elevi participanti la proiecte europene
Incheierea a trei Contracte de Colaborare cu parteneri externi in vederea desfasurarii proiectelor de mobilitate.
01.07.2020
6000 lei
Taxe scolare
 
Total buget estimat
59800 lei
 CAPITOLUL VI.   
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI DE  INTERNAȚIONALIZARE  A SCOLII
 In școală există o Planificare Strategica a dezvoltarii  instituționale, în raport cu necesitatile individuale si cu obiectivele organizationale.
 Țintele strategice ale Strategiei de dezvoltare și de internationalizare a Scolii „Sfantul Iosif”sunt :
 1. Asigurarea calităţii educaţiei centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
 2. Învăţarea centrată pe elev şi instruirea diferenţiată pentru elevii cu nevoi speciale.
 3. Extinderea şi aprofundarea parteneriatului cu instituțiile medicale, din tară și străinătate, interesate în pregătirea forţei de muncă specifice.
 4. Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şi monitorizarea acesteia.
 5. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei.
Pentru realizarea dezvoltării și  internaționalizarii școlii, conducerea acorda importanta dezvoltarii relatiilor de colaborare cu parteneri din tarile europene. 
Astfel, din  anul 2003 pana in prezent s- au derulat  11 proiecte de tip Leonardo da Vinci si unul de tip Erasmus+ este in derulare:
Statistic : In cei 15 ani școlari in care s-au realizat 13 proiecte, au participat direct 80 de elevi/absolventi; ceea ce reprezinta un procent de 10% din totalul elevilor/absolventilor.
Incununarea eforturilor:
CERTIFICATUL  INSTITUTIONAL pentru proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci,   nr. LLP-LdV/CERT/2009/004.
– DIPLOMA DE EXCELENTA din 13.12.2010 acordată de ANPCDEFP București pentru calitatea implementării în România a politicilor VET europene și naționale.
– Au fost editate DOUA LUCRĂRI :
 1. a) „ Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif , la ceas aniversar , 20 ani de existenta, 10 ani de proiecte europene” Editura SITECH, Craiova, 2012. ISBN 978-606-11-2154-0, Autori : prof. dr. Adelheit Danet si ec.prof. Monica Wojcicki.
 2. b) „Compendium – Proiecte europene 2000 – 2014” , Autori: prof.dr. Danet Adelheit si ec.prof.Monica Wojcicki.
– La aceste lucrari se adauga articole cu privire la desfasurarea proiectelor europene publicate in Revista scolii : „Sanatate si Credinta – Bolta vietii”, editata bianual.
CARTA ERASMUS+ DE MOBILITATE VET, numarul 2016-1-RO01-KA109-025165, eliberata de ANPDEFP Bucuresti, pentru perioada 01.11.2016 – 31.12.2020.
 1. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SCOLII.
            In stabilirea strategiei de dezvoltare a Scolii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfantul Iosif” Craiova, s-a tinut cont de obiectivele, prioritatile si principiile Uniunii Europene.
Aceasta se bazeaza pe directivele Planului European de Dezvoltare si este parte a Planului de Dezvoltare Institutionala a scolii, anii 2015 – 2020.
Strategia de dezvoltare a unităţii şcolare vizează o perioadă de cinci  ani şi cuprinde Obiectivul general  si Obiectivele specific.
 1. Obiectivul general este imbunătățirea și modernizarea sistemului de educatie si formare a viitorilor asistenti medicali, capabili sa se integreze si sa faca fata cerintelor pietei muncii interne si internationale.
Activitatile desfasurate de conducerea scolii pentru atingerea obiectivului general al strategiei, vizeaza ca, in cadrul programului Erasmus+,  Carta de mobilitate VET, sa asigure o procedura de aplicare simplificata a proiectelor  in viitorii 5 ani, incepand din anul 2016-2020.
Conducerea scolii  a delegat membrii echipei de proiect a scolii sa se preocupe in vederea documentarii, completarii si depunerii formularului de aplicatie in vederea obtinerii Cartei, asigurand conditiile necesare ( spatiu adecvat, materiale necesare, internet, telefon, fax,etc). CARTA a fost obținută.
Promovarea Cartei se va face prin prezentarea acesteia  pe pagina de web, la avizier, in revista scolii,  si a Agentiei Nationale pentru Proiecte Comunitare in Domeniul Edicatiei si Formarii Profesionale.
Cadrele didactice vor promova Carta prin participarile si prezentarea acesteia in cadrul cercurilor pedagogice, conferintelor, simpozioane, diverse materiale didactice si alte documente.
Rezultatul obținerii Cartei determină cresterea vizibilitatii scolii atat in plan national cat si international.
Valorizarea Cartei, va dermina cresterea calitativa a educatiei profesionale, culturale si lingvistice a viitorilor asistenti medicali, lucru de care va beneficia un numar mare de elevi, absolventi, cadre didactice-medicale, pacienti.
Impactul Cartei poate fi sesizat in mai multe planuri :
La nivel local:
– se formeaza o idee asupra necesitatii promovarii proiectelor de acest fel in randul institutiilor implicate
– creste vizibilitatea scolii si determina sporirea numarului de cereri de inscriere la scoala si a cifrei de scolarizare.
La nivel regional:
– existenta Cartei  determina cooperarea intre scoli similare-posesoare a Cartei, participante la proiecte europene
– prezentarea Cartei in cadrul cercurilor pedagogice, a diferitelor intalniri intre membrii ai echipelor de proiecte, determina alti participanti la proiecte sa solicite acest document.
– sporirea increderii si a cooperarii intre institutiile implicate in formare profesionala de calitate si in angajarea pe piata muncii a absolventilor acestor institutii.
La nivel national:
– recunoasterea institutiei ca fiind preocupata de asigurarea unei pregatiri de calitate a elevilor proprii, respectiv asigurarea de asistenti medicali superior calificati pe piata muncii interne.
La nivel european:
– imbunatatirea imaginii invatamantului medical romanesc si asupra calitatii fortei de munca pe care o ofera aceasta pietei internationale a muncii.
– sporirea internationalizarii scolii
Obiective specifice. La stabilirea obiectivelor specifice, s-a tinut cont de importanta dezvoltarii la tinerii aflati in formare profesionala initiala a competentelor, prevazute in standardele de formare profesionala pentru calificarea profesionala “Asistent medical generalist”, nivelul 5, domeniul “Sanatate si asistenta pedagogica”,conform OMECT nr.2713/2007.
Obiectivul specific nr. 1. Sprijinirea elevilor scolii  in dobandirea de rezultate ale invatarii (cunostinte, aptitudini si competente), la nivel european.
Obiectivul poate fi indeplinit  prin: cresterea nivelului competentelor, cunostintelor si aptitudinilor cheie ale elevilor, in domeniul medical prin aplicarea noilor concepte de ingrijire a pacientilor.  Responsabili pentru indeplinirea acestui obiectiv este conducerea scolii.
            Termenul de realizare :  permanent, cu perspectiva pana in anul 2021
Obiectivul specific nr. 2.  Consolidarea competentelor lingvistice ale elevilor si absolventilor si a multiculturalismului.
Obiectivul poate fi indeplinit prin:
 • intensificarea programului de pregătire lingvistică din școală
 • prin integrarea elevilor/absolventilor în colective noi de muncă, formate din persoane vorbitoare de diferite limbi si apartinand diferitelor culturi. Responsabili pentru indeplinirea acestui obiectiv sunt conducerea scolii si profesorii de limbi straine, tutorii si monitorii de stagii.
Activitati :
 • utilizarea limbilor străine de către elevi/absolventi de-a lungul vieții active;
 • integrarea elevilor/absolventilor în comunități locale europene, in colectivele de elevi si cadre medicale;
 • participarea la evenimente culturale si sociale in tarile Europei.
Indicatori :
 • cresterea numarului de ore de limbi straine si a participantilor la cursuri;
 • cresterea diversitatii culturale, intelegerea culturii si traditiilor tarilor europene;
 • dezvoltarea unui sentiment de identitate europeana.
Atingerea obiectivului va determina consolidarea competentelor lingvistice si promovarea diversitaţii culturale.
Termenul de realizare :  permanent, cu perspectiva pana in anul 2021.
Managementul riscurilor:
 • preocuparea continua si sprijinul acordat de conducerea scolii in organizarea cursurilor extrascolare de limbi straine si a activitatilor culturale.
 • Atragerea si incurajarea participantilor la cursurile extrascolare de limbi straine si la activitatile culturale proiecte.
Obiectivul specific nr.3.   Consolidarea tranzitiei intre formarea profesionala si ocuparea unui loc pe piata muncii europene.
Obiectivul poate fi indeplinit  prin: activitati si experiente europene care consolideaza competentele, cunostintele si abilitatile profesionale si lingvistice, dobandite in scoala.
Responsabili pentru indeplinirea acestui obiectiv sunt conducerea scolii , cadrele didactice de formare profesionala si membrii echipei de proiect din scoala.
Activitati :
 • Accesarea proiectelor europene;
 • Prezentarea beneficiilor participarii la proiectele europene;
 • Prezentarea grupului tinta a sistemelor de ingrijire medicala aplicate in tarile europene.
Indicatori :
 • cresterea numarului de absolventi integrati pe piata muncii europene;
 • cresterea numarului de posesori ai Documentului de Mobilitate Europas.
Termenul de realizare :  august 2017, cu perspectivă până în august 2021.
Managementul riscurilor :
 • preocuparea continuă și sprijinul acordat absolvenților în eliberarea documentelor necesare pentru integrarea pe piața muncii europene.
 1. EVALUAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE  A SCOLII
Activitațile de evaluare a strategiei au ca scop măsurarea gradului de atingere a obiectivelor,  a rezultatelor propuse, a gradului de satisfacere a parților implicate și calitatea activitaților  desfășurate.
Evaluarea strategiei se va face  periodic, la începutul fiecarui an școlar, o dată  cu revizuirea Planului de Actiune al Scolii , pe toată durata planificată 2015 – 2020.
Mijloacele  de evaluare:
 • rapoartele intocmite de directorul institutiei, de cadrele didactice,  dirigintii claselor de elevi si instructorilor de stagii practice pentru anii scolari parcursi
 • datele inscrise in Registrul de insertie socio-profesionala
 • datele consemnate in Registrul activitatilor extrascolare
 • datele consemnate în Registrul de evidență al Bibliotecii școlii
 • datele consemnate in foile matricole ale elevilor si in documentele examenelor de absolvire
 • caietele statistice anuale ale școlii, documentele școlare ale elevilor, portofoliile cadrelor didactice
Indicatori de evaluare :
 • numărul și calitatea activităților teoretice extrașcolare;
 • măsurarea procentului de creștere a stagiilor practice desfăsurate în străinătate, atingerea cifrei de 10 – 15% participanți direcți;
 • verificarea numărului de Certificate de Absolvire însoțite de Documentele de Mobilitate Europass;
 • determinarea procentului de îmbunătățire a bazei materiale;
 • verificarea numărului de contracte de parteneriat;
 • numărul de utilizatori al materialelor nou înregistrate în biblioteca școlii provenite din timpul mobilităților;
 • gradul de satisfacere a nevoilor si de indeplinire a planului de școlarizare propus;
CAPITOLUL VII.   PRIORITĂȚI LA NIVELUL ANULUI ȘCOLAR 2017 – 2018
PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA SISTEMULUI SANITAR CU PIATA MUNCII  INTERNE SI EUROPENE
PRIORITATEA 2 : DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SCOLII
PRIORITATEA 3: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA
PRIORITATEA 4: IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE PENTRU CARIERA
PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITATII IN INTREG POCESUL DE INVATAMANT DIN SCOAL
CAPITOLUL VIII.  PLANUL OPERATIONAL
PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA SISTEMULUI EDUCATIV SANITAR CU PIATA MUNCII INTERNE SI EUROPENE
Obiectiv: Optimizarea ofertei educationale in comunitate si armonizarea acesteia cu cerintele pietei muncii
Tinte : 1. Cresterea numarului de elevi care se specializeaza in meseria “Asistent Medical Generalist”.
Context: Asigurarea necesarului, pe piata muncii, de asistenti medicali generalisti pregatiti la standarde europene.
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultate asteptate
Termen
Resurse financiare
Responsabili
Corelarea anuala a planului de scolarizare cu prognozele efectuate in colectivitatile scolare din municipiul Craiova, judetul Dolj si spatiul european.
Organizarea unor actiuni pentru cresterea vizibilitatii scolii si a beneficiilor pe care le ofera elevilor si cadrelor didactice.
Cresterea numarului de elevi
Cresterea calitatii corpului didactic prin atragerea de medici si asistenti medicali de inalta tinuta profesionala.
Anual
Buget propriu
Director
Cadrele didactice
PRIORITATEA 2 : DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SCOLII
Obiectiv: Dotarea unitatii scolare cu echipamentele didactice scolare, cu o infrastructura educationala specifica profilului unitatii.
Tinta : Continuarea dotarii scolii mijloace didactice noi.
Context:Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui invatamant de calitate, fara deosebire de rasa, religie, etnie.
Actiuni pentru atingerea obiectivelor
Termen
Resurse financiare
Rezultat masurabil
Raspunde
1. Dotarea unitatii cu noi mijloace de invatamant; reinnoirea laboratoarelor de informatica, de anatomie / biocchimie si demonstratii practice.
Anual
Buget propriu/
sponsorizari
1 Laptop
1 manechin uman
30 scaune scolare noi
Materiale consumabile
Directorul
Membrii consiliului de administratie
2. Continuarea eforturilor privind obținerea Autorizației de funcționare din partea ISU Dolj sau închirierea unui spațiu într-o instituție de învățământ autorizată PSI.
Anul școlar 2017-2018
Buget propriu/
sponsorizari
Obținerea Autorizației PSI sau închirierea unui spațiu corespunzător
Directorul
Membrii consiliului de administratie
 
PRIORITATEA 3: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA
Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public in vederea cresterii eficientei activitatii unitatii de invatamant.
Tinta: Incheierea de protocoale noi la nivel intern si extern, continuarea dezvoltarii de activitati in cadrul celor incheiate deja.
Context: Implicarea activa a partenerilor sociali in formarea profesionala initiala si continua a elevilor si absolventilor scolii.
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultat masurabil
Resurse financiare
Termen
Responsabilitati
1. Implicarea sporita a agentilor economici in actiunile unitatii.
Numar de protocoale si
de parteneriate incheiate
Buget propriu
2015 – 2020
Director
Membrii Consiliului de administratie
 
PRIORITATEA 4: IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
Obiectiv: Asigurarea accesului la formarea profesionala continua a cadrelor didactice si a specialistilor care predau in unitatea de invatamant
Tinta: Participarea tuturor cadrelor didactice la formele de pregatire profesionala continua
Context: Imbinarea perfecta a cunostintelor,competentelor si aptitudinilor de medic, asitent medical, instructor de Nursing,  cu cunostintele, competentele si aptitudinile de profesor in cadrul unei scoli cu profil medical.
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultat masurabil
Resurse financiare
Termen
Responsabili
1. Atragerea in activitatea didactica de medici specialisti, doctori in stiinte medicale, asistenti medicali principali si asigurarea continuitatii celor angajati deja care corspund cerintelor.
100 % cadre didactice superior specializate
Buget propriu
01.09.2017
Director
 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE PROFESIONALA
Obiectiv: Dezvoltarea cabinetului de specialitate si a practicii de consiliere psihologica si profesionala
Tinta: Optimizarea insertiei profesionale a absolventilor scolii
Context:  Numarul mare de elevi inscrisi in primul an de studiu care dupa o perioada considera ca nu pot profesa ca asistent medical.
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultat masurabil
Resurse financiare
Termen
Responsabilitati
1.Reamenajarea Cabinetului Psihologic
Numar elevi consiliati si convinsi sa nu renunte la scoala
Buget propriu/
sponsorizari
2015 – 2020
Responsabil cu consilierea psihologica
2.Incheierea de parteneriate cu serviciile medicale si sociale
Numar de programe realizate
Buget propriu/
sponsorizari
2015 – 2020
Director
3. Antrenarea elevilor scolii in diferite proiecte in comunitate
Anual activitati specifice: 3 (programe, proiecte )
Buget propriu/
sponsorizari
2015 – 2020
Dirigintii
Sefii comisiilor metodice
 
PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITATII IN INTREG POCESUL DE INVATAMANT DIN SCOALA
Obiectiv: Implementarea Sistemului National de Asigurare a Calitatii
Tinta : Asigurarea calitatii procesului de predare-invatare in vederea satisfacerii asteptarilor si exigentelor beneficiarilor interni si externi
Context:  Necesitaea propmovarii calitatii procesului instructiv-educativ.
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultat masurabil
Resurse financiare
Termen
Responsabilitati
1. Intocmirea raportului anual de autoevaluare
Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe
Buget propriu
Anual
Director
Membrii  CEAC
2.Actualizarea planului de masuri privind imbunatarirea calitatii in munca de predare-invatare
Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe
Buget propriu
Semestrial
Membrii  CEAC
3. Elaborarea de proceduri noi si revizuirea celor existente
Numar de proceduri noi si revizuite
Buget propriu
Anual
Director
Membrii  CEAC
CAPITOLUL XI : CONSULTARE, MONITORIZARE,  EVALUARE,  ANALIZA  PAS
Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS
Realizarea PAS necesită o programare a activităților și persoanelor responsabile. Această activitate nu se poate face decât de o echipă în care membrii primesc sarcini specifice.
Principalele acțiuni derulate la elaborarea PAS sunt următoarele:
 1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților;
 2. Programarea întâlnirilor la nivelul întregii școlii și la nivelul echipei de lucru;
 3. Identificarea factorilor interesați;
 4. Contactarea, consultarea și cooptarea unora dintre factorii interesați în elaborarea PAS;
 5. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin:
 6. Chestionare aplicate elevilor, părinților, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri interesați în formarea profesională;
 7. Discuții colective și individuale cu principalii ”actori” implicați în formarea profesională;
 8. Interpretarea datelor statistice la nivel regional și local;
 9. Colectarea datelor relevante pentru analiza mediului extern;
 10. Colectarea datelor privind piața muncii.
 11. Identificarea elementelor esențiale pentru formularea viziunii și pentru realizarea misiunii unității IPT prin discuții cu factorii implicați în formarea profesională;
 12. Fundamentarea cifrei de școlarizare;
 13. Înaintarea spre aprobare a cifrei de școlarizare;
 14. Analizarea rapoartelor de autoevaluare;
 15. Întâlniri de lucru cu partenerii de practică și firmele de recrutare a forței de muncă pentru a stabili nevoile de competențe la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
 16. Stabilirea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare;
 17. Prezentarea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare, spre consultare:
 18. Personalul școlii ( în cadrul Consiliului Profesoral și în cadrul ședințelor de catedră);
 19. Elevilor (în cadrul Consiliului Elevilor); Partenerilor sociali cu care școala are relații de parteneriat.
 20. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora, reformularea priorităților;
 21. Elaborarea planului operational.
Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS-ului
Acestea trebuie să cuprindă autoevaluări individuale sau privind activitatea echipei, rapoarte ale persoanelor desemnate sa monitorizeze implementarea acțiunilor, evaluări de etapă sau finale ale rezultatelor obținute și a progresului înregistrat.
Personalul școlii va trebui:
 • Să monitorizeze implementarea acțiunilor;
 • Să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul dorit/așteptat;
 • Să revizuiască acțiunile în lumina progresului realizat;
 • Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului și altor factori interesați;
 • Să colecteze exemplele de bune practice și să invețe din greșeli;
 • Să se bucure de reușită.
Se desemnează persoana responsabilă cu monitorizarea termenelor de realizare și modul în care vor fi înregistrate rezultatele. Activitatea de monitorizare este realizată de către manager, adică de presedintele Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare “Sfantul Iosif”Craiova.
                                   AVANTAJE SI RISCURI
Avantajele vizate prin Planul de acţiune al scolii, pe termenul 2015 – 2020 sunt:
 • Asigurarea unui Plan de școlarizare realist in concordanta cu nevoile scolii, cu nevoile comunitatii si ale sistemului de sanatate din zona Doljului (6 clase).
 • Mentinerea si cresterea prestigiului scolii, prin ridicarea permanenta a calitatii pregatirii elevilor, prin dezvoltarea si modernizarea bazei didactice.
 • Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii scolii.
 • Eficientizarea procesului de invatamant , prin aplicarea curriculumului postaderare.
 • Continuarea procesului de perfectionare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor de grup si a noilor metode de evaluare.
 • Existenta sanselor de oferire a unor locuri de munca la nivelul judetului, in tara si in strainatate.
 • Continuarea unor activitati la nivel competitiv cum ar fi: organizarea unor simpozioane (anuale) cu specialisti in domeniu.
 • Buna colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Dolj , cu autoritatile administrative la nivel local.
 • Punerea unui accent deosebit pe asimilarea limbii germane si cunostinte de informatica PC .
 • O buna colaborare si un parteneriat consolidat intre scoala, institutiile de profil, comunitate.
Riscurile acestui Plan de actiune pe termenul  2015 – 20020  sunt:
 • Nerealizarea in totalitate a planului de scolarizare propus datorita cresterii / scaderii populatiei de varsta scolara.
 • Cresterea numarului de elevi care se retrag din diverse cauze.
 • Neplata taxelor de catre elevi, la termenele stabilite de Consiliul de Administratie.
 • Cresterea continua a costurilor cu chiria, energia electrica, termica si a celorlalte cheltuieli administrative.
Prof.ec. Wojcicki Monica, Director
Prof.ec. Andrei Minodora Laura, coordonator CEAC
 Prof. Voinea Daniela , profesor, membru CEAC
 As.med. Vasilescu Alina Gigi, reprezentant agent economic, membru CEAC
 Prof.dr. Vlădulescu Carmen, membru CEAC
 Dănacu Valeria Veronica, elevă anul II, membru CEAC