Planul de şcolarizare

la ŞCOALA POSTICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ „SFÂNTUL IOSIF” CRAIOVA,

 învăţământ de zi  – finanţat de cursanţi persoane fizice , pentru anul şcolar 2016-2017

 

Învăţământ

postliceal/

domeniul

                                        Şcoli postliceale
Existent

2015-2016

anul I zi

Propuneri

2016-2017

anul I zi

Existent

2015-2016

anul II zi

Existent

2015-2016

anul III zi

nr.

clase

nr.

elevi

nr.

clase

nr.

elevi

nr.cls./

nr.elevi

nr.cls./

nr.elevi

Sănătate şi asistenţă pedagogică 2 59 4 112 1/29 1/37

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

         Prin proiectul planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2016-2017, ne încadrăm în fondurile alocate pentru finanţarea de bază calculată în baza costului standard pe elev şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice  aprobate de către inspectoratul şcolar, corelat cu numărul de elevi, datorită faptului că Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova funcţionează pe bază de autofinanţare, din contribuţiile elevilor şi nu solicită fonduri de la bugetul de stat.

Prin O.MECT nr.5414/23.09.2008 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară   „Sfântul Iosif”  este persoană  juridică  de drept  privat şi de interes public.

Calificarea: Asistent Medical Generalist, nivelul 5, domeniul – Sănătate şi asistenţă pedagogică –  este acreditată prin O.MECT nr.5414/23.09.2008, respectându-se, astfel, prevederile O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006.

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (120 elevi repartizaţi în 4 clase A.M.G.) – a fost propus în cadrul consiliului profesoral din data de 17.09.2015  şi aprobat de către membrii consiliului de administraţie în data de 18.09.2015,  ţinându-se cont de posibilităţile de şcolarizare, de necesarul de asistenţi medicali pe piaţa muncii, precum şi de adresabilitatea absolvenţilor de licee.

Planul de şcolarizare a fost aprobat de catre Consiliul de administraţie al scolii si de catre conducerea ISJ Dolj.