Revista scolii 2018

PRIORITĂȚILE

Școlii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfântul Iosif” în anul școlar 2017–2018

Material extras din Planul de Actiune al Scolii, revizuit ianuarie 2018

Prioritatea 1: Armonizarea sistemului sanitar cu piața muncii interne și europene

Prioritatea 2: Dezvoltarea bazei materiale a școlii

Prioritatea 3: Consolidarea parteneriatelor dezvoltate de școală

Prioritatea 4: Îmbunătățirea pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice

Prioritatea 5: Dezvoltarea activității de informare și orientare pentru cariera

Prioritatea 6: Asigurarea calității în întreg pocesul de învățământ din școală

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

CAPITOLUL I. Principii generale.

ART. 1. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României.

ART. 2. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;
b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;
c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.

ART. 3. Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:

a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;
b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea pacientului.

CAPITOLUL II. Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali

 ART. 4. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.

ART. 5. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o conduită ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.
ART. 6. În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul să îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform legii.

ART. 7. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare dintre actele lor profesionale.

ART. 8. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.

ART. 9. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală deontologică.

ART. 10. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul acestora.

ART. 11. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele decât formele legale de plată.

CAPITOLUL III. Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii

SECŢIUNEA 1. Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar

ART. 12. În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi datorează sprijin reciproc.

ART. 13. Constituie încălcări ale regulilor etice:
a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical.

ART. 14. (1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de Biroul executiv, la nivel naţional.
(2) Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei, fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.
(3) În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancţionare, conform prevederilor Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009.

ART. 15. În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate personal.

ART. 16. În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei profesionale.

SECŢIUNEA a 2-a. Raporturile profesionale cu instituţiile

ART. 17. Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical în exercitarea profesiei.

ART. 18. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor competente şi autorităţilor competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul profesional.

ART. 19. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele niveluri de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea sistemului de sănătate.

CAPITOLUL IV. Educaţia medicală continuă

ART. 20. În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.

CAPITOLUL V. Obligaţii etice şi deontologice

SECŢIUNEA 1. Obligaţia acordării îngrijirilor medicale

ART. 21. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.

ART. 22. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor.

ART. 23. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă medicală şi îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.

ART. 24. În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să răspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.

ART. 25. (1) Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotărî în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgenţelor.

ART. 26. Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţă pentru a asigura o asistenţă corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul către alţi specialişti.

ART. 27. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu consimţământul prealabil al acestuia.

ART. 28. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2-a. Respectarea drepturilor pacientului

ART. 29. Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la consimţământ, dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată, drepturi în domeniul reproducerii, drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.

SECŢIUNEA a 3-a. Consimţământul

ART. 30. O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal al acestuia, în cunoştinţă de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 31. Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu:
a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 32. Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este obligatoriu în următoarele situaţii:
a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate).

SECŢIUNEA a 4-a. Secretul profesional

ART. 33. (1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul pacientului.

ART. 34. Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.

ART. 35. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.

ART. 36. Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) primează faţă de interesul personal al pacientului.

ART. 37. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu poată fi recunoscută.

ART. 38. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

CAPITOLUL VI. Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat

SECŢIUNEA 1. Situaţia bolnavului psihic

ART. 39. Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate de aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerinţelor lor de sănătate.

ART. 40. Orice persoană cu tulburări psihice trebuie apărată de daunele pe care ar putea să i le producă administrarea nejustificată a unui medicament, tehnică sau manevră de îngrijire şi tratament, de maltratările din partea altor pacienţi sau persoane ori de alte acte de natură să antreneze o suferinţă fizică sau psihică.

ART. 41. (1) Pacientul cu tulburări psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. În cazul în care pacientul cu tulburări psihice nu îşi poate exprima liber voinţa, consimţământul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia.
(2) Nu este necesară obţinerea consimţământului în condiţiile prevăzute la alin. (1) atunci când este necesară intervenţia de urgenţă.
(3) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor are drept consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului.

ART. 42. Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul demnităţii umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este admisă nicio discriminare bazată pe o tulburare psihică.

SECŢIUNEA a 2-a. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor

ART. 43. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, constituie infracţiune.

SECŢIUNEA a 3-a. Pacientul privat de libertate

ART. 44. Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient privat de libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii acestuia.

ART. 45. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat de libertate a suportat maltratări, aceştia au obligaţia să informeze organele competente.

SECŢIUNEA a 4-a. Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA

ART. 46. (1) Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical în mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind obligaţi să asigure îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi.
(2) Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane.
(3) Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate.

CAPITOLUL VII. Practicarea profesiunii în sistem privat. Îngrijirile la domiciliu

ART. 47. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în regim salarial şi/sau independent.

ART. 48. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoară activitatea în calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot furniza îngrijiri medicale la domiciliu, dacă sunt autorizaţi în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu.

ART. 49. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să comunice medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de sănătate a pacientului îngrijit.

ART. 50. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori colectivitate trebuie să respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea profesiei.

CAPITOLUL VIII. Probleme ale îngrijirii minorilor.

ART. 51. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază că minorul este victima unei agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenţe, şi să alerteze autoritatea competentă.

ART. 52 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie apărătorul copilului bolnav, dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înţeleasă sau nu este suficient de bine protejată.

ART. 53. În vederea efectuării tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament asupra unui minor, consimţământul trebuie obţinut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

CAPITOLUL IX Probleme ale experimentării pe om.

ART. 54. (1) Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din raţiuni experimentale.
(2) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale incidente în materie.

ART. 55 Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă o abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical care participă în mod voluntar şi conştient la asemenea fapte.

CAPITOLUL X. Dispoziţii speciale.  

ART. 56. La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor depune următorul jurământ:
“În numele Vieţii şi al Onoarei,
jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”

ART. 57. Dovedirea calităţii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat de OAMGMAMR.

ART. 58. Actele medicale şi de îngrijire efectuate de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor purta parafa şi semnătura acestora, pentru asumarea răspunderii individuale şi probarea responsabilităţii profesionale.

ART. 59. Modelul certificatului de membru şi al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 şi fac parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL XI. Dispoziţii finale  

ART. 60. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică şi deontologie constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară.

ART. 61. Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială.

ART. 62. Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor este prevăzută în Statutul OAMGMAMR

ART. 63. Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia de a informa consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti despre modificările survenite în situaţia lor profesională.

ART. 64. Consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti va informa Consiliul naţional al OAMGMAMR cu privire la aceste modificări.

ART. 65. Prevederile prezentului cod de etică şi deontologie se completează corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ale Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009, precum şi cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.

ART. 66.Completarea sau modificarea prezentului cod de etică şi deontologie se va face de către Adunarea generală naţională, la propunerea Consiliului naţional al OAMGMAMR.

ART. 67. La data intrării în vigoare a prezentului cod de etică şi deontologie se abrogă Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din România, adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

ART. 68. Prezentul cod de etică şi deontologie a fost adoptat de Adunarea generală naţională a OAMGMAMR în data de 9 iulie 2009 şi intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, partea I.

POLITICA ŞI STRATEGIA CALITĂŢII

Material realizat de prof.Voinea Daniela, membru CEAC

 1. POLITICA DE ASIGURARE A CALITĂŢII

 1. MISIUNEA

Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova, unitate care şi-a câştigat o poziţie prestigioasă în învăţământul postliceal sanitar doljan, având şi relaţii de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din Austria, Italia, Germania, se defineşte prin ansamblul de activităţi educaţionale pe care le desfăşoară,

Şcoala îşi asumă misiunea de a pregăti “asistenţi medicali generalişti” capabili să utilizeze în mod superior cunoştinţele ştiinţifice, competenţele şi deprinderile practice în folosul beneficiarilor în acord cu nevoile şi aşteptările acestora, în armonie cu propria dezvoltare intelectuală, spirituală şi materială.

Obiectivul principal este acela de a contribui cât mai substanţial şi eficient la promovarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, implicit la dezvoltarea economică şi socială regională, printr-o ofertă educaţională de pregătire profesională de calitate a beneficiarilor noştri, precum şi prin servicii specifice de înaltă ţinută, în permanentă corelaţie cu reglementări europene.

 1. MISIUNEA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

Asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul preuniversitar este unul dintre obiectivele principale ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, formulat în Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii.

Acest obiectiv impulsionează dorinţa şcolii noastre de a se ridica la nivelul standardelor impuse de reglementările legale şi de competiţia interşcolară tot mai mare de a forma “asistenţi medicali generalişti” recunoscuţi pe plan local şi pe plan internaţional, după cerinţele societăţii aflate într-o continuă dezvoltare.

Având ferma convingere că baza succesului şcolii noastre o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate, considerăm ca prioritară, pentru fiecare membru al comunităţii noastre postliceale, angajarea permanentă, profundă şi responsabilă în toate activităţile legate de crearea unei autentice culturi a calităţii la nivel instituţional.

Prin acţiunile şi activităţile desfăşurate, Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” se înscrie în rândul acestor imperative, demonstrând că a preluat tendinţele şi cerinţele care se vehiculează la nivel european, preocupându-se în permanenţă de îmbunătăţirea serviciilor educaţionale oferite beneficiarilor săi.

 1. VIZIUNEA

În viziunea cadrului instituţional al culturii calităţii sunt incluse :

-cultura competenţei educaţionale ştiinţifice şi tehnologice;

-cultura competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti;

-cultura învăţării permanente;

-cultura dezvoltării personale şi morale;

-cultura atitudinii proactive şi participării;

-cultura integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

 1. PRINCIPII

Întreg personalul şcolii este aşteptat să-şi asume responsabilitatea pentru calitatea pregătirii profesionale şi standardele impuse în toate activităţile pe care le desfăşoară. Personalul îşi exercită responsabilităţile într-un mediu, care încurajează îmbunătăţirea permanentă şi asigură condiţii de pregătire şi dezvoltare şi în care aşteptările sunt în concordanţă cu standardele.

 1. STRUCTURĂ, ORGANIZARE, RESPONSABILITĂŢI

La nivel de şcoală

Consiliul profesoral este format din reprezentanţi ai întregii şcoli, în conformitate cu ROFUIP/2014 şi este autoritatea şcolară responsabilă cu procesul educaţional, cu dezvoltarea instituţională a culturii calităţii.

La nivelul şcolii, cu aprobarea Consiliului profesoral, funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, formată din 5 membri, reprezentanţi ai cadrelor didactice si elevilor . Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt :

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;

b) elaborează anual un raport privind calitatea serviciilor educaţionale din ŞCOALĂ şi propune măsuri de ameliorare. Raportul rezumă autoevaluarea internă şi este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor serviciilor educaţionale, prin afişare, şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;

c) evaluează periodic calitatea activităţii;

d) realizează anual sondaje de investigare a opiniilor beneficiarilor, respectiv elevilor, absolvenţilor şi angajatorilor, privind calitatea serviciilor educaţionale;

e) elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurată pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare unitate de competenţă;

f) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii, ţinând cont de standardele de referinţă stabilite de ARACIP;

g) cooperează cu ARACIP, prin coordonatorul comisiei interne.

La nivel de comisie metodică

La nivelul Şcolii, cu aprobarea Consiliului profesoral, funcţionează 4 comisii metodice, din care trei comisii pe unităţi de competenţă şi una pentru diriginţi, care urmăresc :

a) perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice, cu implicaţii benefice asupra calităţii actului didactic, respectiv asupra calităţii educaţiei;

b) monitorizează rezultatele obţinute de elevi şi cadrele didactice, pe unităţi de competenţă;

c) elaborează şi aplică propuneri de îmbunătăţire a serviciilor oferite beneficiarilor de unităţi de competenţă;

d) realizează anual sondaje de investigare.

 1. PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII

a) planificarea şi realizarea efectivă a unor activităţi de asigurare şi evaluare a calităţii în procesul educaţional şi al serviciilor oferite; b) monitorizarea derulării procesului; c) monitorizarea rezultatelor; d) autoevaluarea rezultatelor; e) evaluarea externă a rezultatelor; f) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor.

 1. FLUXUL INFORMAŢIONAL AL CALITATII PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Informaţiile privind calitatea procesului educaţional provin şi circulă pe patru niveluri ierarhice de organizare :

CONSILIUL PROFESORAL

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE

A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

COMISIA METODICĂ

UNITATE DE COMPETENŢĂ

Între niveluri există feedback-uri, care permit control, analiza, decizia şi intervenţia corectivă.

În cadrul nivelului, există fluxuri orizontale de circulaţie a informaţiei.

La nivelul fiecărui palier există structuri responsabile de evaluarea şi asigurarea calităţii procesului.

Fluxul informaţional în cadrul ŞCOLII este prezentat mai sus.

 1. ASIGURAREA CALITĂŢII CADRELOR DIDACTICE

Evaluarea cadrului didactic are un caracter deschis, onest şi formativ şi are loc cu acordul acestuia.

Trăsăturile evaluării sunt garantate prin publicarea criteriilor, domeniilor şi modalităţilor de evaluare.

Evaluarea cadrului didactic este confidenţială, în afară de evaluatori neavând acces la date decât şeful comisiei metodice.

Datele cantitative (statistice) , anonimizate, referitoare la evaluarea cadrelor didactice de la o comisie metodică sunt comunicate consiliului profesoral, sinteza lor urmând să fie publică în rapoarte.

Datele privitoare la asigurarea calităţii personalului didactic sunt disponibile comisiilor de evaluare externă.

Cadrele didactice au portofolii prin care demonstrează experienţa educaţională.

 1. EVALUAREA DE CĂTRE MANAGER

Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către şeful comisiei metodice.

Evaluarea se referă, în mod distinct, la activitatea didactică.

 1. RESURSE EDUCAŢIONALE

1. BAZA MATERIALĂ

ŞCOALA are o bază materială potrivită pentru asigurarea unei implementări eficiente a curriculei.

Mediul de învăţare pentru elevi este îmbunătăţit în mod regulat şi extins în vederea satisfacerii bunelor practici educaţionale, conform unei strategii instituţionale.

Există proiect de dezvoltare instituţională pe termen de cinci ani a resurselor financiare care se vor investi în baza materială în funcţie de practicile educaţionale.

2. RESURSE CLINICE

ŞCOALA colaborează cu spitale, clinici, servicii ambulatorii, cămine de bătrâni ş.a. pentru asigurarea cadrului adecvat şi resursele necesare pentru pregătirea clinică.

Există o evaluare regulată a calităţii facilităţilor şi a programelor de pregătire clinică.

3. TEHNOLOGIA INFORMATICĂ

Instituţia are o politică de dezvoltare, evaluare şi utilizare eficientă a informaţiei şi tehnologiei informatice în programul educaţional (utilizarea PC, a reţelei interne şi externe).

Există programe de pregătire a elevilor pentru folosirea informaţiei în scopul autoînvăţării, al accesării informaţiei, îngrijirii pacienţilor şi activităţii în sistemul de îngrijire a sănătăţii.

4. SCHIMBURI EDUCAŢIONALE

ŞCOALA are o politică de colaborare cu alte şcoli similare pentru schimb de experienţă, procurare de manuale, vizite de lucru etc.

Există o comisie a şcolii pentru asigurarea resurselor adecvate în vederea realizării de programe de mobilităţi internaţionale ale elevilor, iar şcolii noastre i-au fost aprobate programe de mobilităţi Leonardo da Vinci si Erasmus+.

 1. EVALUAREA ELEVILOR

1. PRINCIPII

Evaluarea elevilor este echitabilă, corectă şi fiabilă.

Drepturile şi obligaţiile elevilor sunt reglementate şi cunoscute de toţi anii de studiu.

Evaluarea elevilor se face după criterii făcute cunoscute la începutul anului/semestrului care descriu performanţa caracteristică pentru fiecare notă de trecere.

Evaluarea fiecărui elev este motivată în faţa acestuia în raport cu criteriile.

2. OBIECTIVE

Obiectivele examinării elevilor cuprind verificarea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază.

Metodele şi procedurile de examinare a elevilor sunt evident compatibile cu obiectivele educaţionale.

Obiectivele examinării sunt diferenţiate după cunoştinţe, înţelegere şi competenţe.

Obiectivul evaluării este încurajarea şi recunoaşterea realizărilor proprii ale elevului.

3. ORGANIZAREA

Se face o evaluare recapitulativă prin lucrările finale/sumative de module, cu valoare de notă.

Evaluări formative prin lucrări scrise, activităţi practice, referate, portofolii.

Evaluări orale curente.

Suma evaluărilor (notelor) aplicate elevilor trebuie să corespundă prevederilor cuprinse în ROFUIP, secţiunea a 2-a, încheierea situaţiei şcolare.

Obiectivele examinărilor includ evaluarea calităţii şi durabilităţii însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor.

Se va organiza o evaluare suplimentară cu elevii din clasele paralele, pentru compararea rezultatelor.

Organizarea programului de pregătire pentru dezvoltare a elevilor capabili de performanţă şi a programului de pregătire pentru recuperare a elevilor cu lacune în pregătire, pe discipline/module.

4. ABSOLVIREA ŞI OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE

Participarea elevilor la examenul de absolvire în conformitate cu normele legale.

Se urmăreşte îndrumarea elevilor pentru realizarea unor proiecte de absolvire în concordanţă cu ultimele reglementări.

Există o preocupare, pentru verificarea originalităţii proiectelor.

Pregătire suplimentară cu elevii din anul terminal pentru depistarea şi remedierea lacunelor din cunoştinţele şi competenţele elevilor.

 1. ELEVII

1.POLITICA DE SELECŢIE ŞI ADMITERE

Există o politică şi reglementări interne clare, privind selecţia şi admiterea elevilor.

Se realizează revizuirea periodică a politicii de admitere, urmărindu-se satisfacerea responsabilităţilor sociale ale şcolii şi nevoile de sănătate ale comunităţii şi societăţii.

Se urmăreşte sistematic relaţia dintre selecţie, programul educaţional şi calităţile aşteptate de absolvent.

Se permite accesul la admitere în şcoală al tuturor candidaţilor cu/ fără bacalaureat, fără nici un fel de discriminare.

Se verifică aplicarea aceloraşi criterii, în cazul fiecărui candidat la admitere.

Condiţiile, conţinutul dosarului de admitere se publică cu cel puţin 6 luni înainte.

2. MARKETING ŞCOLAR

Publicul este informat prin :

Informaţiile despre admitere sunt publicate în mass-media.

Se distribuie celor interesaţi pliante şi fluturaşi de prezentare.

Sunt organizate vizite la licee pentru diseminarea informaţiilor privind şcoala noastră şi condiţiile de admitere.

Şcoala îşi prezintă public programele şi evaluarea externă şi internă.

Şcoala a identificat grupurile ţintă cărora li se adresează.

Prezentarea şcolii în pagina web www.sf-iosif.ro si pe pagina de Facebook

3. CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Baza propunerii pentru cifra de şcolarizare este clar definită şi legată de capacitatea şcolii pentru toate stadiile de pregătire şi educare.

Are loc evaluarea periodică a numărului şi calitatea admişilor.

4. SUSŢINEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR

Şcoala oferă un program de susţinere a elevilor, inclusiv servicii de consiliere.

Consilierea este bazată pe monitorizarea progresului şcolar şi pe identificarea nevoilor sociale şi personale ale elevului (susţinere şcolară, probleme financiare sau de sănătate).

5. REPREZENTAREA ELEVILOR

Şcoala are o politică de reprezentare şi participativă a elevilor la structurile organizatorice şi la activităţile acestora.

NOILE EDUCAŢII

Material realizat de prof.Fugaru Laura, coordonator CEAC

Educaţia este un fenomen social, un demers planificat, organizat, raţional, aplicabil doar la specia umană, care îmbracă mai multe forme şi are ca rezultat un individ conform cerinţelor societăţii.Se realizează pe tot parcursul vieţii şi asta cred că ar putea fi cheia către acceptarea din partea tuturor indivizilor a „noilor educaţii”.

Totuşi dimensiunile „noilor educaţii”, se pare că sunt destul de mari şi numeroase, lista acestora rămânând deschisă pentru completări şi modificări în concordanţă cu schimbările care se vor face pe plan social, economic, cultural etc şi aici am putea enumera:

educaţia pentru comunicare şi mass-media, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru timp liber, educaţia demografică, educaţia pentru schimbare, educaţia pentru pace, educaţia pentru viaţa de familie, educaţia economică, educaţia la distanţî, educaţia sexuală, educaţia ecologică, educaţia interculturală, educaţia axiologică şi eu aş mai adăuga educaţia pentru animale ca fiind şi ea foarte necesară.

Dar cum reuşim să facem această educaţie contemporană – cunoscută şi cum formăm capacităţile, deprinderile, obişnuinţele specifice şi atitudinii responsabile pentru toate problemele erei în care trăim?

Măsura este mai mult decât necesară, având în vedere că România se situează în coada clasamentului la toate capitolele legate de problematica despre educaţia contemporană. Consider că formarea ar trebui începută de la nivelul preşcolar şi continuată la toate celelalte niveluri.Actualmente „noile educaţii” ar putea fi o problemă prioritară. Toţi cei care văd limpede evoluţia fiinţei umane, a fiinţei raţionale, a omului modern, a umanităţii, în ansamblul ei plasează în centru educaţia contemporană.

În ultimele decenii, omul modern se identifică prin prezenţa unor noi tipuri de probleme, care se impun atât prin caracterul lor grav şi presant, cât şi prin dimensiunile lor regionale şi universale. Asemenea probleme sunt: deteriorarea continuă a mediului (atât terestru cât şi marin), deteriorarea atmosferei, limitarea resurselor naturale, caracterul galopant al creşterii demografice în unele zone etc. Viaţa contemporană se caracterizează prin o serie de mutaţii: amplificarea şi impreviziunea schimbărilor de natură economică şi sociopolitică, intensificarea schimbărilor din sfera profesiunilor, amplificarea interdependenţelor dintre macrosistemul social şi componentele sale.

Adevărul este că fiecare aspect al vieţii, la nivel atât individual, cât şi social, oferă posibilităţi pentru educaţie, dar şi pentru participarea activă. Oamenii trebuie să profite de fiecare oportunitate pentru a învăţa sau a se autoperfecţiona, cu remarca că asimilarea acestor resurse potenţiale este posibilă numai dacă în prealabil s-a primit o educaţie fundamentală solidă.

Şcolii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a înarma tinerii cu simţ critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, de a deveni tot mai mult agenţi ai propriei formări, care să-şi organizeze, să-şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere singuri, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare.

Noile educaţii” nu trebuie privite numai ca surse de reînnoire şi reconstrucţie a unor conţinuturi care derivă din dimensiunile tradiţionale ale educaţiei.

Consider că una dintre soluţii ar fi includerea în programa şcolară a „noilor educaţii” ca diverse discipline opţionale.Însă ne putem lovi de reticenţa multora, chiar şi din domeniul învăţământului ca să nu mai vorbim despre părinţi şi elevi.

Pot apărea discipline noi sau cele actuale ar trebui să constituie module ale unor discipline mai complexe, care să cuprindă şi noţiuni despre „noile educaţii”.

Civilizaţia umană parcurge una din treptele cele mai agitate, determinând schimbări structurale, profunde în toate domeniile vieţii. „Era nucleară”, „era informaticii’, „era roboţilor” etc creează un nou mediu de viaţă şi o nouă conştiinţă în raport cu acesta.

Educaţia presupune astăzi un demers care să răspundă exigenţelor valorilor contemporane prin formula „noilor educaţii’ corespunzătoare unei schimbări de paradigma a actului educativ, făcând disocierea între învăţarea de menţinere şi învăţarea inovatoare. Societăţile tradiţionale au adoptat o învăţare de menţinere care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, pentru a putea face faţă unor situaţii cunoscute şi recurente. Acest tip de învăţare este menit să asigure funcţionarea unui mod de viaţă cunoscut. În condiţiile în care apar şocuri existenţiale, schimbări, înnoiri, rupturi, este nevoie de un alt tip de învatare – aşa numita învăţare inovatoare. Aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile pentru situaţii noi.

În concluzie, „noile educaţi” implică reconsiderarea conţinuturilor şi obiectivelor educaţiei în contemporaneitate.

PROIECTELE EUROPENE DE MOBILITATE

Trecut, Prezent și Viitor

Material realizat de prof.Wojcicki Monica

TRECUT : Proiectul finantat de Comunitatea European, derulat la Spitalul din Graz, cu titlul : “Formare profesionala de calitate prin aplicarea noilor concepte terapeutice si de reabilitare in domeniul Neurologiei”, EXERCITIUL2016, nr. 2016-1-RO01-KA102-0231187, la care au participat cei sase elevi ai fluxului al doilea, s-a încheiat.
Rezultatele obtinute sunt cele propuse prin proiect, elevii acumuland cunostinte si competente in domeniul Neurologiei, dezvoltandu-si aptitudinile in aplicarea tehnicilor de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice.
Pe langa cunostintele, competentele si aptitudinile profesionale, elevii si-au imbogatit si cunostintele culturale si lingvistice. S-au integrat cu usurinta in noul mediu de lucru, au socializat si s-au adaptat foarte usor la conditiile de trai, sociale si culturale oferite de splendidul oras Graz si de oamenii care lucreaza si traiesc acolo.
Monitorul stagiului a fost dna.prof.dr. Danet Adelheit, care a participat la evaluarea proiectului.

PREZENT: EXERCITIUL 2017, proiect nr.2017-1-RO01-KA116-035862, avand la baza aprobarii Carta Vet de Mobilitate pe care o detine Scoala Postliceala Teologico-Sanitara Sfantul.

In ziua de 05.12.2017 a avut loc SELECŢIA participanţilor în vederea efectuării stagiului de practică în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea KA1, nr. 2017-1-RO01-KA116-035862, cu titlul „Nursing aplicat în Recuperarea Neurologică”.

Data și ora la care a fost programată selecţia, titlul proiectului, numărul proiectului, numărul de participanți, perioada, locul de desfășurare al stagiului, criteriile de selecţie, tematica și bibliografia au fost făcute public prin afişare la data de 12.10.2017, la avizierul, pagina web și Facebook a școlii.

Comisia de selecție, numită prin decizia nr. 6 din 18.09.2017, alcătuită din as.med.princ.Vasilescu Alina Gigi – preşedintele comisie, prof.dr. Daneţ Adelheit – membru și ec.prof. Wojcicki Monica – membru, s-a întrunit în data de 05.12.2017 la ora 8,00, în sala de clasa nr.2 a Şcolii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”.

Membrii comisiei de selecție au studiat dosarele de candidatură, depuse în termen la secretariatul şcolii, verificând cererea de înscriere, copia actului de identitate și CV-ul fiecărui candidat.

Au fost constatate următoarele: s-au înscris 16 elevi, s-au prezentat la selecţie 14 elevi, 2 elevi au absentat.

Membrii comisiei au întocmit fișele pentru probele scrise și orale.

La proba practică, participanții au prezentat și au susținut o tehnică de îngrijire, evaluată de către comisie pe baza unei fișe care a cuprins 7 puncte cu calificative : satisfacator, bine si foarte bine. Calificativele obtinute de participanti au fost transformate in note si trecute in catalogul de concurs.

La proba de cultură generală, participanții au susținut o probă scrisă care a cuprins 7 întrebări din geografia, orașele, obiectivele turistice și istoria Austriei.

Fiecare întrebare a fost apreciată cu câte 1 punct și 3 puncte acordate din oficiu.

La proba de limbă germană au fost testate, în scris, cunoştinţele pe baza unei fişe de evaluare cu 5 întrebări. Fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 puncte.

Testarea orală a constat într-o conversaţie în limba germană, apreciată cu note de la 1 la 10.

Cele două note obținute din testarea scrisă și cea orală au dat nota finală la limbă germană.

Membrii comisiei de selecție au analizat rezultatele, au întocmit media celor trei note obținute de fiecare participant, conform metodei de admitere afișată.

Au alcătuit Lista de bază, Lista de rezervă și Lista de respinsi, acordand calificativele: Admis, Rezervă, în ordinea descrescătoare a mediilor, si Respins.

Centralizatorul cu rezultatele selecţiei a fost afișat la data de 051.12.2017, ora 16,00, la avizierul Şcolii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”.

A fost anunțat faptul că eventualele contestații pot fi depuse în data de 06.12.2017, între orele 10,00 – 12,00.

Nu s-au înregistrat contestații.

Procesul de selecţie s-a desfăşurat în deplină corectitudine şi transparenţă, conform metodologiei stabilite, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

VIITOR : EXERCITIUL 2018, Scoala Postliceala Teologico-Sanitara Sfantul Iosif din Craiova a depus o noua candidatura, in cadrul programului KA1 mobilitati elevi, cu titlul “Nursing aplicat de viitorii asistenti medicali in chirurgia moderna”.

La acesta vor participa 16 elevi din anii II si III de studiu, la un stagiu de pregatire practica in domeniul Chirurgiei, intr-un spital din Campobasso,Italia.

Partenerul extern al actualului proiect a fost selectat a fi “Azienda Sanitaria Regionale del Molise”, deoarece aceasta este o instituție publica, cu personalitate juridica, ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul regiunii Molise din Italia, avand ca obiect de activitate: realizarea politicilor si programelor nationale de sanatate publica; activitati de medicina preventiva; activitati de inspectie sanitara; monitorizarea starii de sanatate a locuitorilor; organizarea statisticii de sanatate publica.

“Azienda Sanitaria Regionale del Molise” coordoneaza formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor medicale, in vederea consolidarii cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale, fiind atestata de forurile superioare, in 26 iulie 2010.

Are incheiat, in data de 5 noiembrie 2009, un Acord cu statul italian pentru desfasurarea activitatii in regiunile si provinciile autonome Trento și Bolzano.

Institutia este abilitata in acreditarea furnizorilor de formare profesionala, in evaluarea activitatilor educationale , avand ca scop stabilirea calitatii sistemului de formare profesionala in domeniul sanatatii.

Din subordinea “Azienda Sanitaria Regionale del Molise” , fac parte spitalele:

-Presidio Ospedaliero „Antonio Cardarelli” – Contrada Tappino – Campobasso;

-Ospedale „S.F. Caracciolo” Agnone;

-Presidio Ospedaliero „F. Veneziale” – Via Sant’Ippolito – Isernia;

-Presidio Ospedaliero „G. Vietri” – Via Lualdi – Larino;

-Presidio Ospedaliero „San Timoteo” – Viale San Francesco – Termoli;

-Presidio Ospedaliero „SS Rosario” – Via Colonia Giulia – Venafro.

In cadrul proiectului propus, a fost selectat Spitalul “Antonio Cardarelli”, situat in Campobasso, deoarece este cel mai mare spital din regiunea Molise si ofera servicii medicale in regim stationar, de urgenta si ambulatoriu.

Spitalul are urmatoarele unitati medicale: Chirurgie generala, Chirurgie vasculara, Ortopedie, Neurochirurgie, Neurofiziologie, Anestezie, Patologie, Endocrinologie, Pediatrie, Cardiologie si UTIC, Dermatologie, Diabetologie, Nefrologie si Dializa, Dietologie-Nutritie clinica, Endoscopie digestiva, Genetica medicala, Geriatrie, Boli infectioase, Medicina interna, Medicina pentru educatie fizica si recuperare, Medicina de laborator, Medicina nucleara, Transfuzie, Neonatologie, Gastroenterologie, Oftalmologie, Oncologie medicala, Obstetrica si ginecologie, ORL, Patologie vertebrala, Camera de garda, Radiologie, Terapie intensiva, Diagnostic psihiatric si ingrijire (CSPD), Terapia durerii, Terapia de injectare, Urologie.

Grupul tinta este format din 16 elevi ai Scolii “Sfantul Iosif”, din anii II si III de studiu, acesta urmand sa efectueze stagiul practic in Clinica de Ortopedie si Traumatologie a acestui spital.

In Clinica de Ortopedie si Traumatologie se acorda consultatii medicale si se efectueaza interventii chirurgicale, printre care:

– ortopedice; masuri corective de deformare a piciorului : hallux valgus, footedness plat, degetele de la picioare ciocan; chirurgie de mana: neuroloza pentru sindroame canaliculare ale membrelor superioare, tenolisi, artrodeza; tratamentul chirurgical al bolii eteroplastica a tesutului osos si moale benign; chirurgie artroscopica a genunchiului, umarului, gleznei; reconstructii ligamentare genunchi intra-articulare sub control artroscopic; interventii traumatologice : osteosinteza si inlocuirea in caz de fracturi ale scheletului apendicular; tratamentul leziunilor tendoanelor si a nervilor periferici

Serviciul de Urgenta asigura tratamentul nonoperativ al fracturilor 24 ore din 24 ore.

In baza materiala a Clinicii de Ortopedie si Traumatologie al Spitalului “Antonio Cardarelli”, componentele importante sunt: aparatura moderna, instrumentarul chirurgical si materialele consumabile.

Aceastea asigura aplicarea de catre cadrele medicale a celor mai noi metode de ingrijire a pacientilor cu afectiuni care necesita interventii chirurgicale cu rezultate foarte bune in ameliorarea durerii si in recuperarea pacientilor in timp cat mai scurt.

Spitalul “Antonio Cardelli” din Campobasso are incadrat personal medical cu o inalta calificare(medici, asistenti medicali, fizioterapeuti, psihologi), care are experienta in educarea si formarea profesionala a elevilor si studentilor practicanti, fiind capabil sa ofere un mentorat de calitate si participantilor la actualul proiect.

Partenerul extern in proiect are experienta in primirea grupurilor de participanti din Romania, gazduind inca din anul 2014 grupuri de elevi ai scolilor sanitare din Craiova. Rezultatele obtinute de participanti in cadrul proiectelor de mobiltate desfasurate prin organizatia “Azienda Sanitaria Regionale del Molise”, cunoscute de conducerea Scolii Sanitare”Sfantul Iosif” in cadrul activitatilor de diseminare organizate de scolile respective, a determinat selectarea acestui partener pentru noul proiect de mobilitate.

Actiune de diseminare a proiectelor europene derulate de Scoala Postliceala Sanitara “Sfantul Iosif”

Material realizat de prof.dr.Adelheit Danet

Elevii participanti la proiectul european de mobilitate, derulat in cadrul Programului Erasmus+, 2017-1-RO01-KA116-035862, care sunt in perioada de pregatire a stagiului la care urmeaza a se prezenta, au primit vizia fostilor participanti la proiecte europene derulate de-a lungul anilor de catre Scoala Sanitara “Sfantul Iosif”.

Eleva Radev Georgiana, participanta la proiectul 2016-1-RO01-KA102-023187, a facut o descriere a experientei traite si a prezentat imagini din timpul stagiului la care a participat in perioada octombrie-noiembrie 2017,in Spitalul din Graz-Austria.

Astfel, cei zece elevi care urmeaza sa plece in stagiul practic au putut sa-si faca o imagine mai clara asupra proiectului la care s-au inscris.

De asemenea, absolventa Scolii “Sfantul Iosif”, Nicola Cornelia, in prezent asistent medical in Germania, a impartasit din experienta acumulata atat prin participarea la doua proiecte europene organizate de Scoala Sfantul Iosif (unul la Graz si altul la Viena), cat si din experienta de lucru pe care a acumulat-o ca asistent medical in Germania.

Actiunea a fost organizata de catre membrii echipei de proiecte europene care functioneaza la nivelul scolii, iar alaturi de elevi si absolventi au participat si cadre didactice.

La finalul actiunii, doamna prof.ec.Monica Wojcicki, directorul scolii, a anuntat ca Scoala “Sfantul Iosif” a depus o noua candidatura pentru obtinerea finantarii din partea Comunitatii Europene, a unui proiect de mobilitate elevi KA116 – VET, in cadrul Programului Erasmus+, Exercitiul 2018.

19 MARTIE 1991 – 19 MARTIE 2018

ZIUA ȘCOLII POSTLICEALE TEOLOGICO-SANITARE

SFÂNTUL IOSIF”

Invitați : Preotul Popa Marian

Cadre didactice, elevi și absolvenți ai Școlii „Sfântul Iosif” Craiova

PROGRAMUL ZILEI:

10,00 – 12,00: Vizitarea localului școlii de către cei interesați

12,00 – 12,30: Slujbă Religioasă

12,30 – 13,30: Acțiune de diseminare proiecte europene:

 • Raportul monitorului și festivitate de înmânare a Documentelor de Mobilitate Europass participanților la proiectul european nr. 2016-1-RO01-KA102-023187

 • Prezentarea proiectului nr. 2017-1-RO01-KA116-035862

 • Prezentarea noii candidaturi a școlii în cadrul programului Erasmus+, VET, Exercițiul 2018.