Regulamentul de Ordine Interioara 2017-2018

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ   Anul școlar 2017-2018

CAPITOLUL   I.     DISPOZIŢII GENERALE       

Art.1. Alin.1. Prezentul REGULAMENT este întocmit în conformitate cu LEGEA Educaţiei Naţionale nr.1/2011; STATUTUL Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”;  ORDINUL nr. 5079 / 2016 din 31 august 2016 privind REGULAMENTUL-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; Ordonanței de Urgență nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificarile prin Legea nr.87/2006, cu modificările ulterioare; Ordinului MECT nr.5414 din 23.09.2008 privind ACREDITAREA unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova.

            Alin.2. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, acreditată, potrivit dispozițiilor art. 1 din Ordinul ministerial nr.5414/23.09.2008 este persoană juridică de drept privat și de inters public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif”,   are următoarele elemente definitorii:

 1. a) Act de înfiinţare – Ordin de Ministru
 2. b) Patrimoniu în proprietate privată si închiriere
 3. c) Cod de identitate fiscală (CIF)
 4. d) Cont în Banca Comerciala Romana
 5. e) Ștampila cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă a Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”.

Art.2. Alin.1. Regulamentul de ordine interioară (ROI) este în conformitate cu prevederile art.97.alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

            Alin.2. Respectarea prezentului Regulament de ordine interioară este obligatorie pentru manager, director, personalul didactic de predare şi nedidactic, elevi şi părinţi, personalul care are relații de colaborare cu Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”.

Art.3. Regulamentul de ordine interioară  al Școlii „Sfântul Iosif” (ROI) are la bază un document specific  – STATUTUL.

Art.4.  Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” funcţionează în conformitate cu prevederile art.60 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10 ianuarie 2011, prin care învăţământul particular se organizează conform principiului nonprofit, autonomă din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţia României.

Art.5. În anul şcolar 1991/1992 școala a funcţionat ca Filială a Şcolii Postliceale „Sfântul Iosif” din Bucureşti apoi, în anul școlar 1992/1993 preotul decan Ratan Ionel organizează școala ca unitate de învăţământ postliceal particular în cadrul Filialei Medicilor Catolici din Craiova.

În prezent, şcoala este o unitate de sine stătătoare, cu personalitate juridică.

Art.6.  Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a școlii sunt realizate de către Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare.

Art.7.  Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţii, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară (ROI) şi prin Statut.

Art.8.  Învăţământul din Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” respectă standardele naţionale de evaluare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, prevederile legislaţiei şcolare şi ale actelor normative în vigoare.

Art.9. În spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt interzise activităţile care încalcă normele generale de moralitate, pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a tineretului.

CAPITOLUL II.    ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art.10. Alin.1.  Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”  a fost înfiinţată de preotul decan RATAN IONEL, începând cu anul şcolar 1991/1992.

În anul 1999 a primit  Autorizaţia de încredere pentru specializarea „asistent medical generalist” în baza Hotărârii CNAIP nr.10/15.07.1999 aprobată de MEN prin Ordinul Ministrului nr.4146/27.07.1999.

În anul 2008, școala a fost acreditată prin OMECT nr.5414/23.09.2008 pentru specializarea „Asistent medical generalist”, începând cu anul şcolar 2008/2009.

In perioada 8-9 iunie 2017, școala fost evaluată extern de către o echipă de evaluatori din partea ARACIP București, conform cerințelor H.G.nr.22/2007 privind metodologia de evaluare instituțională.

            Alin.2. Învăţământul postliceal al scolii s-a organizat pe baza calificării profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art.11. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

Ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15-20 minute.

În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.12. Învăţământul postliceal din Scoala „Sfantul Iosif”, pentru calificarea „asistent medical generalist”, are o durată de 3 ani, cursuri de zi, nivel de calificare 5.

Art.13. Alin.1. Admiterea in Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif’se face în limita locurilor stabilite de Consiliul de administraţie  al școlii, pe baza metodologiei elaborate de școală.

Alin.2. Au dreptul să se înscrie la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Alin.3. Conducerea scolii  poate să accepte înscrierea în anul I a 5-7 elevi/clasă  în plus față de numărul maxim acceptat într-o clasă,  avându-se în vedere că pe parcusul sem.I al anului I de studiu,  unii elevi se retrag din diferite motive.

Art.14. Alin.1.Taxele de înscriere şi de şcolarizare se stabilesc prin hotărârea consiliului de administraţie al şcolii, la sfârşitul fiecărui an şcolar pentru anul şcolar următor, o dată cu stabilirea ofertei școlare și pe baza planului de învățământ aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Alin.2. Pentru anul şcolar 2017-2018 taxa de înscriere este de 100 lei, iar taxa anuală de şcolarizare este de 2100 lei, cu plata în 3 rate, la termenele prevazute în contractul de şcolarizare încheiat, la începutul anului şcolar, cu fiecare elev.

Alin.3. Taxa şcolară se poate modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, de regulă la sfărșitul sem.I pentru sem.II. Plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar. In cazul intârzierilor la plata taxei, pentru fiecare zi de întârziere se aplică penalizări la suma restantă, conform contractelor de școlarizare. În unele cazuri, la cererea elevilor sau aparținătorilor acestora, conducerea poate aproba plata lunar a taxei școlare, prin stabilirea unor rate fixe plătibile la date fixe.

Art.15. Alin.1. În cazul retragerii sau transferului la altă şcoală pe parcursul anului şcolar, elevul va fi obligat să achite taxa de şcolarizare integral pentru anul școlar din care se transferă. Dacă retragerea sau transferul se realizează după înscriere şi încheierea contractului de şcolarizare, plata oricărei rate nu se restituie.

Elevii din Scoala „Sfantul Iosif” se pot transfera la alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul unităţii primitoare.

Alin.2. Pentru corigenţe şi situaţii şcolare neîncheiate la sfârşit de an şcolar se plăteşte o taxă  pentru fiecare corigenţă şi/sau situaţie neîncheiată, stabilită de Consiliul de administrație și stipulată în contractul de școlarizare.

Art.16. Școala poate primi donaţii din ţară şi din străinătate, dacă acestea servesc politicii educaţionale a sistemului de învăţământ şi nu sunt contrare interesului statului român.

Art.17. Clasele de elevi sunt structurate pentru 28 elevi, conform planului de scolarizare aprobat de ISJ Dolj, pentru anul școlar 2017-2018.

Art.18. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” utilizează standardele de pregătire profesională şi curriculumul învăţământului de stat.

Art.19. În funcţie de opţiunile elevilor la disciplinele opţionale se pot include discipline, cursuri din domeniul informaticii, religiei, limbi moderne, toate aprobate în Consiliul de administrație si avizate de Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Art.20.Alin.1. Studiile la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se finalizează, începând cu sesiunea din august 2009, urmare a acreditării, cu examen de certificare a competenţelor profesionale, organizat de şcoala noastră în baza prevederilor OMECT nr.5414/2008 şi aprobării Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Alin.2.  Şcoala poate gestiona şi elibera acte de studii,  editate de Inprimeria Națională, vizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj si recunoscute de Ministerul Educaţiei Nationale.

Art.21. În anul şcolar 2017/2018 conţinuturile la anii de studiu I, II şi III pentru calificarea „asistent medical generalist” se realizează în conformitate cu standardele profesionale şi a curriculumului aprobat prin OMECT.

Art.22. Alin.1. În școală funcţionează următoarele structuri organizatorice:

 • Consiliul de administraţie;
 • Consiliul profesoral;

Comisii cu caracter permanent

 • Comisia metodică a profesorilor de cultură generală
 • Comisia metodică a medicilor de specialitate
 • Comisia metodică a asistenților medicali
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 • Comisia diriginților
 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia pentru perfecţionarea personalului didactic
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 • Comisia pentru situaţii de urgenţă
 • Comisia pentru întocmirea orarului
 • Comisia pentru control managerial intern
 • Comisia de gestionare SIIIR
 • Comisia pentru programe şi proiecte educative
 • Comisiile pentru organizarea examenelor
 • Consiliul elevilor
 • Comisia pentru activități extracurriculare

Comisii cu caracter ocazional

 Comisia de inventariere

 –  Comisia de recepţie bunuri

 –  Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii

–  Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate

–  Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

–  Comisia pentru concursuri şcolare

–  Comisia pentru ordine si disciplina

Alin.2. Nominalizarea persoanelor care să facă parte din structurile organizatorice se realizează la începutul fiecărui an şcolar şi se completează ori de câte ori intervin modificări.

Art.23. Pentru activitatea de relaţii publice este numit, prin decizie, un responsabil care să asigure accesul la informaţie  persoanelor şi instituţiilor interesate de programele de studiu, certificările oferite, alte informaţii privind activitatea unităţii şcolare.

CAPITOLUL III.  CONDUCEREA ȘCOLII POSTLICEALE TEOLOGICO-SANITARE „SFÂNTUL IOSIF”

Art.24. Alin.1. Managerul şcolii, presedintele Consiliului de administratie.

Alin.2. Directorul scolii, presedintele Consiliului profesoral.

Alin.3. Consiliul de administraţie, este organ de conducere al unității de învățământ, se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Alin.4. Preșdintele Consiliului de Administrație este persoana desemnată de fondator.

conducerea acestuia este asigurată de presedintele consiliului de administratie.

Alin.5. Consiliul de administraţie al unităţii este format din 7 membri.

Alin.6. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri.

Alin. 7. Consiliul de administraţie are mai multe atribuții, printre care:

 1. a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul scolii;
 2. b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul scolii;
 3. c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
 4. d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
 5. e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;
 6. f) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
 7. g) sancţionează abaterile disciplinare, etice, sau profesionale ale cadrelor didactice conform legii;
 8. h) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
 9. i) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
 10. j) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele sau eșecurile unităţii de învăţământ, alături de director;
 11. k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine/şi metodologii ale Ministrului Educaţiei Naţionale;
 12. l) mandatează semnatarii contractului de închiriere a spațiului de învățământ în care își desfășoară activitatea școala și își asumă raspunderea pentru eventualele neplăceri cauzate de localul închiriat.

Alin. 8. Hotărârile Consiliului de administraţie se aprobă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către Consiliul de administraţie, cu votul a două treimi din totalul membrilor.

Alin.9. Managerul/directorul şcolii emit deciziile conform hotărârilor Consiliului de administraţie.

Art.25. Alin.1. Directorul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif” exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară si a Statutului.

Alin. 2. Managerul scolii este preşedintele consiliului de administraţie. Directorul școlii este presedinte al consiliului profesoral.

Alin.3. Pentru a fi numit director, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie numit de persoana fondatoare

– să aibă avizul consiliului de administraţie al şcolii;

– experienţa managerială în învățământ de cel putin 5 ani ;

– să stăpânească legislaţia şcolară şi reglementările privind învăţământul preuniversitar;

– să prezinte dovada calificativelor obtinute (Foarte bine) pentru activitatea didactica sau manageriala desfasurata in ultimii 3 ani.

– să stăpânească o limbă străină (engleză, germană, italiană, franceză) cel puțin de nivel mediu.

Alin.4. În situația în care școala nu are un număr de elevi care să permită angajarea unui director cu normă de bază, funcția de director poate fi exercitată, prin cumul, de către managerul școlii.

Art.26.Alin.1. Funcţia de director va fi ocupată printr-un interviu, pentru o perioadă de 1an.

În anul şcolar  2017-2018, avand in vedere reducerea numarului de elevi, cresterea cheltuielilor cu întreținerea localului dar și a rezultatelor foarte bune obținute în anii școlari anteriori,  în ședința Consiliul de administratie din data de 11 septembrie 2017  s-a hotarat revalidarea hotararii Consiliului de administratie din data de 01.09.2015 privind cumularea celor două functii, manager si director,  pentru o singura persoana –dna. prof. Wojcicki Monica.

            Alin.2. În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul:

 • încheie contract de management educațional și administrativ-financiar cu persoana fondatoare.
 • pe perioada exercitării mandatului, directorul, nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
 • poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu vot 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei fondatoare.

      Alin.3. Directorul are următoarele atribuții:

 • este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia.
 • organizează întreaga activitate educațională
 • răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul școlii
 • asigură corelarea obiectivelor școlii cu cele stabilite la nivel național și local
 • coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ
 • asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă
 • încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor
 • prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ
 • propune consiliului de administratie proiectul de buget
 • face demersuri pentru atragerea de fonduri din sponsorizari , donații, proiecte, etc.
 • angajează personalul din unitatea de învățământ prin încheierea contractului individual de muncă.
 • Întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine
 • răspunde de evaluarea periodică, formarea și motivarea personalului
 • propune consiliului de administrație organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului
 • propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de administrație
 • coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare Consiliului de administrație
 • coordonează activitatea de colectare a datelor statistice (SIIR)
 • propune spre aprobare consiliului de administrație Regulamentul de ordine interioară
 • stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administrație.
 • elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare , precum și ștatul de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare consiliului de administrație.
 • numește profesorii diriginți și coordonatorul programelor educative extrașcolare
 • emite decizia de constituire a catedrelor  și comisiilor
 • coordonează comisia de întocmire a orarului
 • aproba graficul serviciului pe școală al personalului didactic
 • aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale
 • elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control, evaluare a tuturor activităților
 • asigură aplicarea planurilor de învățământ
 • controlează calitatea procesului de învățământ prin asistențe la ore, verificarea documentelor.
 • monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic
 • își asumă, alături de membrii consiliului de administrație, răspunderea publică pentru performanțele sau eșecurile unității de învățământ
 • numește personalul care răspunde de ștampila unității
 • răspunde de arhivarea documentelor școlare
 • răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență școlară.
 • aprobă toate procedurile emise de Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității
 • are obligația să delege atribuțiile sale către un cadru didactic – membru în consiliul de administrație în situația imposibilitășii exercitării acestora.
 • emite decizii și note de servici.

Art.27.Alin.1. Consiliul profesoral al scolii este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului, directorului sau la solicitarea a minim o treime dintre membrii personalului didactic.

Alin. 2. Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:

 1. a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
 2. b) stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
 3. c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
 4. d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
 5. e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
 6. f) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
 7. g) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
 8. h) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;
 9. i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
 10. j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

CAPITOLUL IV.  PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR  ŞI  NEDIDACTIC

Art.28. Alin.1. Personalul din unitate este format din:

 • Personal didactic;
 • Personal didactic auxiliar;
 • Personal nedidactic.

Alin. 2. În scoala poate funcţiona personal didactic asociat.

Alin.3. Personalul didactic asociat este cel care lucrează la altă şcoală, personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculumului şcolar, pentru pregătirea în calificarea, în cazul unităţii noastre, „asistent medical generalist”.

Alin.4. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unităţii şcolare.

Art.29. Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor din art.249 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. La nivelul unităţii noastre este format din:  secretar, contabil sef, bibliotecar.

Art.30. Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.31. De la 1 septembrie 2013 Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova a obţinut personalitate juridică, având dreptul de a încheia contracte individuale de muncă.

Art.32.Alin.1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative din scoala sunt coordonate de director.

Consiliul de Administraţie al scolii aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

Alin.2. Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ se face de către managerul scolii.

Art.33.Alin.1. La nivelul unităţii se realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al Ministrului Educaţiei Nationale.

Alin.2. Rezultatele evaluării stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual.

Alin. 3. Salarizarea personalului didactic al scolii se stabileşte prin negociere între conducerea Scolii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfantul Iosif”  şi persoana în cauză, cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii şcolare.

Art.34.  Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de către Consiliul de Administraţie. Directorul şcolii va emite deciziile.

CAPITOLUL V. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Art.35. Alin.1. În conformitate cu art.11 alin.(1) din OUG nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.87/2006 cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al scolii înfiinţează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

Alin.2. Consiliul de Administraţie al unităţii va elabora şi adopta Regulamentul de funcţionare şi Strategia de evaluare internă a calităţii (cf.model Anexele 1 şi 2 Ghidul CEAC, Partea a II-a, pe site-ul ARACIP).

Alin.3. Directorul unităţii emite decizia de înfiinţare a comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii din şcoală.

Art.36. Alin.1. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unitate efectuează o verificare preliminară a documentelor şcolii după înfiinţare (cf.listei din Anexa 3 din Ghidul CEAC, partea a II-a, pe site-ul ARACIP).

Alin.2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii formulează plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, spre aprobare, consiliului de administraţie.

Art.37. Consiliul de Administraţie stabileşte, după caz, măsuri remediale, responsabilităţi şi termene.

Art.38. Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii elaborează plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată) cuprinzând proceduri (cf.Model de procedură Anexa 4), din Ghidul CEAC, precum şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii (pentru planul operaţional, se va respecta structura cunoscută: activităţi, obiective, resurse, termene, responsabilităţi şi indicatori de realizare – „de performanţă”).

Art.39. Consiliul de Administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC.

Art.40.Alin.1.Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii va urmări realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii conform planificării.

Alin. 2. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii va realiza Raportul anual de evaluare internă a calităţii – pentru anul şcolar 2016/2017, termen limită: noiembrie 2017.

Alin. 3. Consiliul de Administraţie aprobă Raportul anual de evaluare internă

a calităţii propus de CEAC, noiembrie 2017.

Alin. 4. Consiliul de Administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii).

Alin. 5. R.A.E.I. (Raportul Anual de Evaluare Internă) – pentru anul şcolar 2016-2017 –  se întocmeşte până la data de 15 noiembrie 2017.

CAPITOLUL VI .   ELEVII

Art.41. În Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se constituie anual consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la clase.

Art.42. Consiliul elevilor va sprijini şcoala pentru ca elevilor să le fie garantate drepturile regulamentare astfel:

 1. Participarea la acivităţile școlare și extraşcolare;
 2. Utilizarea bazei didactico-materiale a şcolii;
 3. Garantarea libertăţii, conform legii, de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;
 4. Va semnala conducerii şcolii elevii aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoană cu dizabilităţi, loc de munca stabil, etc.) pentru a fi sprijiniţi să finalizeze cursurile;
 5. Exercitarea calităţii de elev prin frecventarea cursurilor şi pentru participarea la toate activităţile existente în programul şcolii;
 6. Recomandarea unor elevi cu situaţia materială precară pentru reeşalonarea plăţii taxei şcolare.

Art.43. Consiliul elevilor îi va recomanda şi sprijini pe elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pentru a participa la sesiuni de comunicări, simpozioane desfăşurate în  localitate sau la unităţi similare din ţară, cu care colaborează Școala Sfântul Iosif.

Art.44. Consiliul elevilor va populariza în rândul elevilor drepturile şi îndatoririle ce le revin acestora în exercitarea calităţii de elev.

Art.45. Consiliul elevilor va contribui la determinarea elevilor:

 1. Să frecventeze regulat cursurile şi stagiile de instruire clinică;
 2. Să se pregătească la fiecare disciplină/modul de studiu, însuşindu-şi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

Art.46.Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.  Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 1. Regulamentul de ordine interioară (ROI);
 2. Normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 3. Normele de protecţie civilă;
 4. Normele de protecţia mediului.

Art.47. Consiliul elevilor trebuie să conştientizeze permanent elevii că le este interzis:

 1. Să distrugă documente şcolare precum cataloage, legitimaţii elev, foi matricole;
 2. Să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
 3. Să aibă şi să difuzeze în şcoală materiale care contravin legii;
 4. Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ;
 5. Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 6. Să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc;
 7. Să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente precum muniţie, petarde, pocnitori;
 8. Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 9. Să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs;
 10. Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul şcolii.
 11. Să facă propagandă religioasă.

Art.48. Consiliul elevilor va sprijini şcoala pentru recompensarea elevilor conform prevederilor regulamentului, când obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară.

Art.49. Consiliul elevilor va informa conducerea şcolii şi va lua atitudine faţă de elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, pentru ca acestora să li se aplice sancţiunile regulamentare.

Art.50. Consiliul elevilor format din liderii de la fiecare clasă funcţionează în baza unui Regulament propriu, avizat de conducerea şcolii.

CAPITOLUL VII.  PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art.51.Alin.1. În Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”,  funcţionează personal didactic de predare şi de instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.

Alin.2. Personalul din unitatea noastră are obligaţia:

 1. De a participa la programe de formare continuă;
 2. Să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmit elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
 3. Să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
 4. Îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă privată şi familială a acestuia.

Alin.3. Personalului didactic din unitate îi este interzisă/este obligat:

 1. Aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor;
 2. Să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora;
 3. Este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale (avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul pulmonar, examenul psihologic).

Art.52. Alin.1. Cadrele didactice pensionate pot fi numite cu norma de bază/suplinitor cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau plata cu ora, dacă corespund din punct de vedere profesional, medical şi psihologic, dovedit prin examinări înainte de începutul fiecărui an şcolar.

Alin.2. Avizarea cererilor de prelungire a activităţii cadrelor didactice pensionare se va face cu acordul consiliului de administraţie în conformitate cu Legea nr.160/06.06.2007.

Alin.3. Metodologia privind realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic va fi  conform prevederilor Legii nr.296/14.11.2008 actualizată cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Art.53.Compartimentul secretariat, serviciul contabilitate, bibliotecarul sunt subordonaţi directorului unităţii de învăţământ şi au răspunderile cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi rezolvarea tuturor problemelor ivite în desfăşurarea activităţii din şcoală.

CAPITOLUL VIII.  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI DE CONDUCERE

Art.54. Alin.1. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din unitate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii.

Alin.2. Se aplică personalului din unitatea noastră toate prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

CAPITOLUL IX. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE.

Art.55. Alin.1. În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului – pe componentele teorie/laborator tehnologie/instruire practică, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore.

Alin.2. Media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei artimetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Alin.3. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin.2. Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.

Alin.4. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline.

Mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul.

Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.

Alin.5. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:  au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.

Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.

Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.

Alin.6. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu:

Alin.7. În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:

 1. a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
 2. b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei şcolare, la cel mult două module.

Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Nationale.

Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.

Alin.8. Sunt declaraţi repetenţi:

 1. a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă.
 2. b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
 3. c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;
 4. d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/modul;
 5. e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.

Pentru elevii declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.

Elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori.

Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ sau un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.

Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen  de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre  didactice decât cele care au făcut examinarea.

Alin.9. Consiliile profesorale validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţă de încheiere a cursurilor anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

Alin.10. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris elevilor majori, de către profesrul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.

    Alin.11. Pentru elevii amânaţi sau corigenţi profesorul diriginte comunică în scris programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

CAPITOLUL X.  EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.56. Alin.1. Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:

 1. a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţă după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
 2. b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
 3. c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene.

Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din  cele trei probe – proba scrisă şi proba orală.

Alin.2. Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt  stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună  cu membrii catedrei de specialitate.

Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.

Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.

Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte.

Proba scrisă  conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv.

Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori, între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.

Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00.

Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin media 5,00.

Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de de un an şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.

Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a două zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinte a consiliului profesoral.

CAPITOLUL XI.  TRANSFERUL ELEVILOR

Beneficiarii primari ai educaţiei (ELEVII) au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art.57. Alin.1. Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se transferă.

Alin.2. In Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif” aprobarea transferurilor la care

se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

Alin.3.  Elevii din Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif” se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.

Alin.4. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sântul Iosif”, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL XII.  ACTIVITATEA  EDUCATIVĂ  EXTRAȘCOLARĂ

Art.58. Alin.1.Activitatea educativă extraşcolară din Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” se desfăşoară în afara orelor de curs.

Alin.2. Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif’, fie în afara acesteia.

CAPITOLUL XIII.  EVALUAREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art.59. Alin.1. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 1. a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
 2. b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Alin.2. Evaluarea internă a calităţii educaţiei

În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).

Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii.

Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi

asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

Alin.3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei

O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” a fost supusă, în anul școlar 2016-2017,  evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Art. 60. Contractul educaţional.

            Alin.1. Contractul educaţional se incheie intre furnizorul si beneficiarul de educatie pentru un an școlar. Înscrierea în anul școlar următor se face la solicitarea elevului și prin încheierea unui nou contract educațional.

Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Alin.2. Şcoala şi comunitatea. Pot fi încheiate parteneriate-protocoale între unitatea de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali

Alin.3. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte  tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice,  de propagandă electorală, de prozelitims religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

Alin.4. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu agenţii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.

Alin.5. Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”  încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin Planul de Acţiune al Școlii.

CAPITOLUL XIV.  DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.61. Alin.1.  Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif” şi se modifică ori de câte ori prevederile legislative, reglementările şi realităţile din unitatea noastră de învăţământ preuniversitar particular o impun.

Alin.2. În Școala Postliceala Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Alin.3. În Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.

      Aprobat în ședința  C.A. din  14.09.2017