Planul de actiune al scolii

 

 

Actualizat în CEAC din 02.02.2023 Avizat în CA din 03.02.2023

 

Nr. 92 / 03.02.2023

 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNE

AL ȘCOLII POSTLICEALE TEOLOGICO-SANITARE

“SFÂNTUL IOSIF”

 

 

 

 

2021-2027

 

Actualizat pe baza Planului Local de Acțiune pentru Învățământ, 20216-2025, Dolj, Actualizare 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

CAP. I ISTORIC                                                                                                                                pag.3

 

 

CAP. II VIZIUNEA, DEVIZA, MISIUNEA,çINTE STRATEGICE                                                                                                                                pag.6

 

 

CAP. III FUNCçIONAREA ÇCOLII SFÂNTUL IOSIF                                                                                                                                pag.7

 

 

CAP. IV ANALIZA DE NEVOI                                                                                                                              pag.21

 

 

CAP. V PLANUL DE ÇCOLARIZARE                                                                                                                              pag.23

 

 

CAP. VI OBIECTIVELE PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII                                                                                                                              pag.24

 

 

CAP. VII ELVALUAREA PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII                                                                                                                              pag.30

 

 

CAP. VIII PRIORITĂçI LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL                                                                                                                              pag.31

 

 

CAP. IX ETAPIZAREA PROIECTULUI SI ESTIMAREA BUGETARA                                                                                                                              pag.32

 

 

CAP. X PRIORITĂçI LA NIVELUL ANULUI ÇCOLAR 2022-2023                                                                                                                              pag.35

 

 

CAP. XI PLAN OPERAçIONAL                                                                                                                              pag.36

 

 

CAP. XII CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE, ANALIZA                                                                                                                              pag.39

 

 

CAPITOLUL I : ISTORICUL Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif

 • În vara anului anului 1991 un grup de medici, asistente medicale, farmaciste şi câteva eleve, alături de preotul Râtan Ionel, au pus bazele unei şcoli cu profil medical, din dorinţa de a oferi cursanților o meserie nobilă şi de a le insufla spiritul creştin prin care să-l descopere pe Cristos prezent în fiecare bolnav la căpătâiul căruia se vor

 

I.2.          Primul document de înfiinţare al şcolii.

 

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREŞTI

Bucureşti, Nr.976/ 26.08.1991

 

Către,

Decanatul Romano-Catolic CRAIOVA

 

Având în vedere cererea Dumneavoastră , a Asociaţiei Medicilor Catolici din municipiul Craiova şi acordul favorabil al Direcţiei Sanitare, considerând lipsa de asistente medicale din decanat, hotărâm deschiderea în municipiul Craiova, Calea Brestei nr.1, a unei filiale a Şcolii Sanitare Postliceale „Sfântul Iosif” din Bucureşti.

 

Prea Cucernicul Pr.decan RATAN IONEL este însărcinat cu organizarea acestei filiale şi a examenelor de admitere care vor avea loc pentru anul şcolar 1991-1992, în perioada 9 – 13 septembrie a.c…

…………………………………                                                                                                             ……………………………..

 

 • Câteva date în timp

 

 • În septembrie 1991 are loc deschiderea oficială a şcolii în cadrul Decanatului Romano-Catolic Craiova, ca filiala a Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Iosif” din Bucureşti.
 • În septembrie 1992 şcoala devine independentă şi trece sub patronajul Filialei Medicilor Catolici Craiova, cu sediul în Unirii, nr.2.

 

 • În august 1994 , prima promoţie, 36 de asistenţi medicali generalişti. Până în prezent sunt aproximativ 1300 de absovenţi.

 

 • În anul 1999 şcoala obţine AUTORIZAŢIA DE ÎNCREDERE din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

 • Din anul 2003 şcoala derulează proiecte europene de tip Leonardo da Vinci,Erasmus, Erasmus+, constând în stagii de pregătire practică pentru elevi și absolvenți ai școlii și activități de perfecționare profesională pentru Partenerii externi în proiectele europene sunt instituții medicale de renume din Austria la Graz şi Viena, in Germania la München, Italia la Monza, Campobasso, Padru-Sardinia, în Spania la Torrox.

 

 

 • În anul 2023 se împlinesc 20 de ani de la inițierea primului proiect european de mobilitate VET. Momentul va fi marcat prin manifestari culturale, întalniri ale actualilor și fostilor participanți la proiecte.

 

 • .În anul 2008 şcoala obţine ACREDITAREA din partea Ministerului Educaţiei,Cercetării şi

 

 

 • În august 2009 , prima promoţie de absolvente care susţine examenul de absolvire organizat de Şcoala Postliceală “Sfântul Iosif”, drept câştigat în urma obţinerii acreditării.

 

 • În decembrie 2010, Agentia Natională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Leonardo da Vinci- conferă şcolii Diploma de Excelenţă pentru calitatea proiectelor

 

 • În august 2013, cea de a 20 a promotie de asistenti medicali generalisti care a pornit, in aceasta nobila profesie, de pe bancile scolii noastre.

 

 • În septembrie 2013 Scoala Sfântul Iosif obtine personalitate juridică.
 • În septembrie 2014 s-au implinit 20 ani de la prima promoție de absolventi.
 • In anul scolar  2015-2016,  Scoala  Postliceala  Teologico-Sanitara  “Sfantul  Iosif”  a

aniversat 25 de ani de la infiintare.

 

 • In 01 noiembrie 2016, Scoala obține CARTA ERASMUS+ de mobilitate VET 2016-1- RO01-KA109-025165, pentru perioada 01.11.2016 – 31.12.2020. Document de recunoaștere a capacității operaționale a instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicata.

 

 • In iunie 2017, școala este evaluată de către experții evaluatori ai ARACIP și obține calificative ale indicatorilor de calitate care să-I permită continuarea activității ca instituție de învățământ acreditată ce oferă servicii de

 

 • In octombrie 2021, școala obține Acreditarea Erasmus în domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru perioada 2021-2027.

 

 • In octombrie 2021,școala obține dun partea Uniunii Europene, Certificatul de Excelență, pentru perioada 2021-2024.

 

 • In fiecare an, în ziua de 19 martie se sărbătorește ziua porților deschise, ziua Școlii “Sfantul Iosif” din Craiova.

 

 

 • PRIORITATILE care stau la baza funcționării Școlii “Sfântul Iosif”.

 

 

 • LA NIVEL NATIONAL

Școala Postliceală își orientează activitatea respectând prioritatile strategiei naționale de dezvoltare a invatamantului pana in anul 2027 prin:

 1. Realizarea echitatii in
 2. Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor cheie;
 3. Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor din perspectiva dezvoltarii durabile si a asigurarii coeziunii economice si
 4. Deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre mediul social, economic si cultural;
 5. Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale:invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale;
 6. Cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor

Directii strategice:

 1. Asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la
 2. Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamantr cu sistemul european de educatie si formare
 3. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie al sistemului
 4. Stimularea educatiei
 5. Reforma educatiei
 6. Cresterea capacitatii institutionale, pentru elaborarea si gestionarea
 7. Sustinerea in maniera integrata a

 

 

I.4.b.   LA NIVEL EUROPEAN

Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic:

Sistemul ÎPT/IPT din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405.

În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta IPT1 atât pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională În Regiunea Sud Muntenia sunt cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 2004-20062 62 de şcoli.

 

 

Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare IPT:

 • revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru“Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002,Maastricht 2004);
 • dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE privind transparenţa calificărilor; corelarea cu Cadrul european al calificărilor.
 • adoptarea metodologiei privind transerul şi acumularea de credite în IPT având în vedere învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
 • asigurarea calităţii în IPT
 • analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor specifice IPT, pe termen scurt, mediu şi

 

CAPITOLUL II : VIZIUNEA, DEVIZA, MISIUNEA și ȚINTELE STRATEGICE ale ȘCOLII SFÂNTUL IOSIF

 

 1. Viziunea școlii: Şcoala să funcționeze ca o unitate de învăţământ de referinţă în regiunea Sud-Vest Oltenia, remarcată pe plan internațional prin: calitatea serviciilor educaţionale; rezultatele învăţării; eforturile depuse în vederea internaționalizării activității didactice,manageriale çi

 

 1. Deviza şcolii: COMPETENŢĂ, EFICIENŢĂ, INTERNAŢÍONALIZARE

 

 

 1. Misiunea şcolii: Pentru realizarea viziunii formulate, şcoala îşi propune:
 • să asigure accesul la educaţie a absolvenţilor de liceu cu diplomă/fără diplomă de bacalaureat, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.
 • să promoveze identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să se adapteze şi să se integreze eficient în societatea în permanentă

–        să ofere tuturor elevilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, de a avea aptitudini și atitudini pentru a profesa ca asistenți medicali generaliști.

 • să aplice programul educaţional medical care are la bază nevoile societăţii stabilite în funcţie de evoluţia stării de sănătate a populației, de evoluția economiei naţionale, çi de nivelul ştiinţific şi
 • să acceseze granturi prin Programe europene, absolut necesare mobilitații elevilor,absolvenților, personalului didactic, de conducere çi administrativ, concretizate în stagii de pregatire practică în institutii medicale, de învățământ çi culturale

 

 

Totodată pentru îmbunătățirea bazei materiale a çcolii, modernizarea çi dezvoltarea acesteia.

 1. Ținte strategice :
 2. Formarea continuă a personalului didactic, de conducere çi

2.      Asigurarea calităţii educaţiei.

 1. Extinderea parteneriatelor cu instituții medicale, din tară și străinătate,interesate în angajarea pe piața muncii a personalului medical

4.      Crearea în școală a unui climat de modernitate, de siguranţă fizică, socială și culturală.

 1. Inserţia socio-profesională a absolvenţilor pe piața muncii interne çi

 

 

Cap.III. FUNCȚIONAREA ȘCOLII SFANTUL IOSIF

Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” este prima școală particulară din Craiova, fiind înființată în septembrie 1991, de preotul decan Ratan Ionel, alături de un grup de medici, asistenți medicali și profesori din Craiova.

Necesitatea aparitiei unei asemenea școli a izvorât din lipsa, la nivelul anului 1990, a asistenților medicali în zona de Sud-Vest a țării. Se simțea nevoia unui altfel de învățământ, cu deschidere spre latura afectivă a meseriei de asistent medical, aplicând o nouă abordare a îngrijirii omului suferind, completând învățământul de stat prin implementarea modelului de învățământ european.

Prin înființarea școlii, fondatorul a dorit să răspundă pozitiv cererii de personal medical cu calități profesionale și morale superioare, capabil să acorde îngrijiri competente persoanelor suferinde, în vârstă sau cu nevoi speciale, capabil să se integreze pe piața muncii interne și internaționale. In fiecare an, în ziua de 19 martie se sărbătorește ziua Școlii “Sfantul Iosif”.

În anul școlar 2022-2023, școala a împlinește 32 de ani de funcționare fără întrerupere. In toți acești ani, cei care au trudit în aceasta instituție au avut o dorință comună, aceea de a oferi elevilor cele mai bune conditii de studiu si de practica, de a le insufla acestora dragostea si respectul față de omul bolnav, de a oferi pieței muncii, interne și internaționale, asistenți medicali bine pregătiți și devotați meseriei pe care au ales-o. S-a preocupat, de asemenea să asigure cele mai bune condiții pentru desfășurarea activității cadrelor didactice, didactic-auxiliare, nedidactice și de conducere, să le motiveze în dezvoltarea personală și în eficeința muncii.

De-a lungul anilor, școala a obținut toate avizele necesare funcționarii, din partea Ministerelor Educatiei și Sănătații, respectând toate cerințele impuse de Legea Invățământului din România, iar în septembrie 2008 a obtinut Acreditarea pentru nivelul de învățământ

 

 

”postliceal”, domeniul ”sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională ”asistent medical generalist”, cursuri de zi, durata de trei ani, prin Ordinul de Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.5414/ 23.09.2008.

Scoala este cunoscuta in Craiova, in tara si in strainatate, datorita faptului ca, in cei 32 de ani de functionare, a dat dovada de seriozitate si profesionalism in pregatirea elevilor, concretizată în angajarea absolvenților în sistemele de sănătate naționale și europene.

In școală există un document elaborat de către membrii Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, document care stă la baza activității instituției și ale cărui obiective au în vedere necesitatile individuale si organizationale, necesare sa atraga elevii pentru studiu, practică și integrare pe piata muncii.

In structura anului scolar perioadele de teorie alterneaza cu cele de instruire practica si se desfasoara, pe baza programei scolare nationale, aprobată prin Ordinul Ministerului Educatiei Naționale nr.3499/2018.

Orele de teorie. Se desfasoara in localul scolii, situat in centrul orasului Craiova. Acesta are sali de curs, cabinet de Anatomie/Biochimie, Sala de demonstratii practice, laborator de informatica, biblioteca, toate dotate corespunzator pentru a asigura elevilor conditii de studiu cat mai bune. Se pune un accent deosebit pe cursurile extrascolare de predarea/invatarea limbilor straine (germana, engleza).

În condițiile impuse de răspândirea virusului SarsCov2, parcurgerea orelor de teorie a suportat modificări, conducerea școlii a dispus reamenajarea spațiului de învățământ astfel încât să fie în concordanță cu normele impuse de prevenirea răspândirii virusului Sars Cov2.

În perioada martie 2020-septembrie 2021, orele de teorie au trecut de la sistemul față în față, la sistemele hibrid și on –line, modificări impuse de hotărârile Comitetelor Naționale, Județene și Locale pentru Situații de Urgență și de cele ale Ministerului Educației și Cercetării. Conducerea școlii s-a mobilizat în accesarea platformei de studiu Google Classroom,

în pregătirea cadrelor didactice și elevilor pentru utilizarea acesteia, de asemenea se preocupă pentru dotarea laboratorului de informatica cu laptopuri și sisteme IT de ultimă generație.

Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii își propune:

 • utilizarea în continuare a materialelor provenite din mobilitățile elevilor, cadrelor didactice, auxiliare și de conducere, ca produse ale acestora (manuale, referate, cărți, suporturi de curs, reviste, lucrari de absolvire, D-uri).
 • față de perioada anteriară, a crecut numărul de cursuri extracurriculare, desfășurate în școală, bazându-de pe învățarea limbilor străine (germană, italiană) și se dorește introducerea cursului extracurricular de Informatică cu predare la nivel european, pe platforme

 

 

on line si pe baza manualelor editate în Uniunea Europeană, atât pentru elevi cât și pentru personalul didactic, didactic-auxiliar și de conducere.

 • organizarea periodică a manifestărilor științifice, față în față și on line (seminarii, simpozioane, cercuri pedagogice, acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectelor europene), având ca invitați reprezentanții partenerilor europeni, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din țară și din străinătate..

Stagiile practice. Se desfasoara in instituții medicale de stat și private din Craiova si judetul Dolj, sub indrumarea instructorilor delegati de scoala si a personalului medical din sectiile unitatilor sanitare respective.

Începând cu anul 2003, conducerea scolii asigură elevilor, absolvențiilor și cadrelor didactice stagii de pregătire în instituții medicale de renume din țări ca Germania,Austria,Spania, Italia. Un rol important l-a avut Programul Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus+ și documentele Carta VET,Acreditarea Erasmus în domeniul Formării profesionale si Certificatul de Excelență acordat școlii de catre Comunitatea Europeană care au asigurat finanțarea mobilităților și fără de care aceste acțiuni nu ar fi fost posibile.

Pentru perioada 2022 – 2027, conducerea școlii își propune:

 • intensificarea eforturilor cu scopul de a obține fonduri europene, prin Programul Erasmus+ și prin alte programe europene, necesare derulării a cel puțin două mobilități în fiecare an școlar, care să cuprindă elevi, cadre didactice, personal auxuliar și de
 • îmbunătățirea calității cunoștințelor, atitudinilor și aptitudinilor în ceea ce privește aplicarea noilor tehnici de îngrijire însușite de participanții la mobilitățile
 • îmbunătățirea calității cunoștințelor, atitudinilor și aptitudinilor cadrelor didactice, personalului auxiliar și de conducere în ceea ce privește activitatea fiecăruia la catedră sau în organizarea, și managementul instituției de învățământ
 • mărirea progresivă a numărului de elevi și absolvenți potențiali participanți a stagii de mobilitate europene și creșterea numărului de lucrări de absolvire având teme parcurse în timpul mobilităților.

-creșterea interesului manifestat de cadrele didactice, didactic-auxiliare și de conducere în a participa la mobilități europene

 • cooptarea unor noi parteneri europeni

Certificatele de Absolvire. Eliberate de școală, sunt recunoscute atat în țară cât și în străinătate, nefiind necesară echivalarea lor.

Pentru unii absolvenți, certificatele de absolvire sunt însoțite și de Documentele de Mobilitate Europas, obținute în timpul mobilităților pe care le-au urmat.

Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii iși propune:

 

 

 • mărirea numărului de absolvenți, prin asigurarea unor facilități elevilor înscriși, inclusiv sprijin în participarea la mobilitățile europene, având în consecință reducerea abandonului școlar și implicit, mărirea numărului de posesori atât de Certificate de absolvire, cât și de Documente de Mobilitate

a)     Resurse umane.

Datele statistice oficiale arată că la 1 iulie 2015, regiunea SV Oltenia avea o populaţie de 2.212.539 locuitori, dinamica în raport cu anul 2008 evidenţiind o scădere cu 2,20 % faţă de creçterea de 3,43% înregistrată la nivel național. Trendul descrescător în ceea ce priveçte populația totală s-a menținut în perioada 2008-2015 çi în cadrul județelor regiunii, scăderea cea mai mare fiind în județul Olt (3,95%), urmat de Gorj (3,06%), Mehedinți (2,54%), Vâlcea (1,22%) çi Dolj (0,99%) (fig. nr. 1)”.

Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei regiunii Sud-Vest Oltenia relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a natalităţii, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice oficiale de la nivelul regiunii evidențiază faptul că sunt înregistrate creçteri ale ponderii populației numai pentru grupele de vârstă matură (peste 25 ani), fenomen prezent în toate județele din Sud Vest Oltenia. Pentru IPT prezintă interes analiza evoluției grupelor de vârstă corespunzătoare. La nivel regional, grupa de vârstă 10-14 ani a cunoscut o scădere de 11,24% în intervalul 2008-2015, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o uçoară creçtere, de 0,33%. În cazul județului Dolj, procentul de scădere este sub media regională, având valoarea de 6,52% (fig nr. 4), iar în anul 2016 a avut valoarea de 7,96%.(anexa 1e) Aceste scăderi sunt reflectate în mod direct în planul de çcolarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada analizată.” Fig.nr.2. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Fig.nr.1                                                                               Fig.nr.2

Populația din grupa de vârstă 20-24 ani prezintă relevanță din punct de vedere al participării în învățământul postliceal çi cel superior, cifrele oficiale relevând aceeaçi tendință de scădere accentuată (de 20,63% în perioada 2008-2015), însă sub media națională de

 

 

25,99%. În cazul județului Dolj, trendul este identic, de diminuare a populației din această grupă de vârstă”. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Procentul de populația din grupa de vârstă 15-19 ani a avut în perioada 2008- 2015 o creçtere continuă în mediul rural çi o scădere proporțională în mediul urban, atât la nivel de regiune, cât çi în județe. Analiza datelor la nivel național indică aceeaçi tendință. Dacă la 1 iulie 2008 ponderea regională a tinerilor în mediul urban era de 50,6%, în iulie 2015 aceasta a scăzut cu 6%, ajungând la 44,6% ”. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Structura etnică Regiunea Sud Vest Oltenia este relativ omogenă din punct de vedere etnic. Rezultatele recensământului din 2011 indică existența unui procent de 91,6% de etnici  români  (1.901.330  persoane),

3,08% populație de etnie romă (63899 persoane) çi 5,32% populație de alte etnii. Procentele cele mai mari de etnici romi din totalul populației județelor, sunt în Dolj (4,51%). În ceea ce priveçte nivelul de educație, se remarcă faptul că cel mai mare procent de populație fără çcoală absolvită este cea de etnie romă. Se impun măsuri remediale care să susțină educația çi formarea în rândul acestei etnii, în sprijinul unei cât mai complete integrări în societate.

 • Mişcarea migratorie Conform INS, emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 1990-2014. La nivel regional numărul cel mai mare de emigranți s-a înregistrat în anul 1991, similar cu nivelul național. Județul Dolj înregistrează în această perioadă aceeaçi fluctuație ca çi

Pe județe, se constată că cel mai mare număr de emigranți definitivi pe întreaga perioadă 1990-2015, provine din Dolj (6904 persoane). În ceea ce priveçte vârsta emigranților definitivi, grupa 25-64 ani este cea mai numeroasă, lucru firesc de altfel, dat fiind faptul că îçi găsesc cel mai uçor un loc de muncă în afara României. Se observă, însă, că çi emigranții din grupele de vârstă 0-24 ani au cunoscut o creçtere semnificativă în perioada 2010-2013, după ce în 2002-2009 s-au menținut la un nivel destul de scăzut. Situația pe județe este similară, chiar dacă aceste creçteri nu sunt de aceeaçi intensitate în toate zonele. În anul 2014 se observă o scădere a emigrației pe segmentele de vărstă 0-14 çi 20-24 ani, excepția fiind pentru cei de 15-19 ani, care au crescut ca număr (fig. nr. 11). Plecarea tinerilor din țară are cauze diverse: îçi urmează părinții (cei de 0-14 ani), nu îçi găsesc un loc de muncă în țară sau îçi doresc unul mai bine plătit (cei de 19- 24 ani)”. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

”Proiecţii demografice la orizontul anului 206022 În cea mai recentă lucrare elaborată de INS (în anul 2013), ”Proiectarea populației României la orizontul anului 2060”, sunt prezentate posibilele schimbări în mărimea şi structura populaţiei, pe baza unor ipoteze privind

 

 

viitoarele tendinţe ale principalelor fenomene demografice (fertilitatea, mortalitatea şi migraţia externă), în contextul economic, social şi legislativ naţional. Punctul de plecare îl constituie populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă, înregistrată în cadrul recensământului din octombrie 2011 şi statistica curentă. Datele prognozate în perspectiva 2060 evidenţiază scăderea accentuată a grupelor de vârstă preşcolară (de 3-6 ani) şi cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani). Cea mai semnificativă reducere va fi la populația de vârstă preșcolară, în varianta cu migrație externă, unde se anticipează un minus de 52,5%. Pe celelalte segmente de vârstă sunt deasemenea pierderi importante, în jurul valorii de 49%”. Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice. Aceste modificări vor determina și diminuarea ponderii tinerilor (0-14 ani) în totalul populației, de la 15,9% la recensământul din 2011, la 12,1% în anul 2060. Aceeași tendință este prognozată și la populația adultă (15-64 ani), scăderea cea mai accentuată fiind posibilă în perioada 2030-2060 (de la 67% la 61,2%). În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua, accentuându-se în timp. Pentru populaţia în vârstă de 65 ani şi peste este anticipată o creştere numerică continuă, în mod corespunzător și ponderea în totalul populației crescând de la 16,1% în 2011, la 26,7% în 2060”. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Elevii Școlii Sfântul Iosif. În primul an școlar, 1991 – 1992 au fost înscrise 36 de

eleve, absolvente de liceu, dornice să devină asistente medicale.

În anii școlari următori, numărul elevilor înscriși a cresut progresiv, astfel că în anul scolar 2022 – 2023 sunt inscrisi 231 de elevi, repartizati in trei ani de studiu, calificarea “Asistent medical generalist”.

Din 1994 și până în prezent, au absolvit 29 de generații, aproximativ 1500 de asistenți medicali, majoritatea angajati in sistemele medicale din tara si din strainatate.

Elevii sunt adulți, absolvenți de liceu, unii au familii proprii și chiar locuri de muncă în unități medicale. Mulți dintre elevii Școlii „Sfântul Iosif” sunt absolvenți și ai altor instituții de învățământ (școli postliceale, învățământ universitar).Acest lucru determină creșterea seriozității și responsabilității în abordarea calității de elev a unei școli medicale.

Motivele pentru care aceștia optează a fi elevi ai Școlii Sfântul Iosif sunt multiple, amintim doar câteva :

 • dorința de a deveni asistent medical,
 • bunul renume al școlii în rândul unităților de învățomânt medical din Craiova,
 • poziționarea localului școlii în centrul orașului Craiova,
 • flexibilitatea programului de studiu teoretic,
 • cadre didactice bine pregătite, comunicative în relațiile inter-umane

 

 

 • atmosferă propice studiului și de respect reciproc
 • cursuri intensive, gratuite, de limbi straine
 • deschiderea europeană a școlii,
 • preocuparea conducerii școlii pentru integrarea absolvenților pe piata muncii interne și internaționale.

Pentru perioada 2022 2027, conducerea școlii, prin planul managerial, iși propune, adaptarea planului de școlarizare mărind progresiv numărul de clase și, implicit numărul de elevi.

Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar.

”Datele statistice disponibile evidențiază faptul că, în Sud Vest Oltenia, la finalul anului școlar 2014-2015, procentul elevilor promovați din învățământul liceal, a fost de 96,2% din totalul celor aflați în evidență. Valoarea este apropiată de media națională, de 96,3%. În județe s-au înregistrat valori foarte apropiate unele de altele și deasemenea aproape de nivelul national. În învățământul profesional, la sfârșitul anului școlar 2014-2015, procentul de elevi promovați a fost mai redus decât la învățământul liceal, valoarea regională fiind de 87,5%, sub media națională de 90,1%. Comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, Sud Vest Oltenia are cea mai scăzută rată de promovabilitate.”

În învățământul postliceal promovabilitatea a înregistrat valori de peste 90% în 2014- 2015. Promovații din școlile postliceale de la nivelul regiunii au fost în procent de 95,9% la sfârșitul anului școlar. Pe județe, procentul cel mai ridicat a fost în Olt (98,2%), iar cel mai scăzut în Mehedinți (90,6%). Școlile de maiștri au avut 98,1% promovabilitate pe regiune, în Vâlcea procentul fiind cel mai mare, 99,4% și în Mehedinți cel mai mic, 95,2%.

În școlile postliceale, numărul de absolvenți a crescut continuu în perioada de analiză, acest fapt datorându-se și măririi numărului de clase din momentul finanțării de la buget a acestei forme de educație. Învățământul postliceal a cunoscut o dezvoltare puternică începând din anul școlar 2007-2008, de când s-a primit finanțare și de la bugetul național. Ca urmare, a crescut numărul de elevi și respectiv de absolvenți în învățământul terțiar non universitar, cifrele fiind relevante în acest sens. Și la nivelul județelor regiunii se menține aceeași tendință crescătoare a ratei de absolvire pe întreaga perioadă de analiză 2006/2007-2014/2015.

Pe segmentul de învățământ postliceal, la nivel regional, abandonul are valori fluctuante, scăzând per ansamblu în perioada 2006/2007-2011/2012 (de la 9,1% la 5%) și crescând în perioada următoare și ajungând la valoarea de 10,7% în 2014/2015 (situația regională este similară celei naționale.” PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Absolvenții Școlii Sfântul Iosif. Prima promoție de absolvenți a fost in august 1994, 36 de eleve, repartizate în instituții medicale din Craiova și județul Dolj.

 

 

Din anul 1994 pana in august 2022 numarul absolvenților este de aproximativ 1500. Dintre aceștia aproximativ 40% sunt încadrați în țară și aproximativ 60% în străinătate.

Se observă, în ultimii 3 – 4 ani , o creștere a cererii de asistenți medicali pe piața muncii europene, ceea ce determină ca procentul absolvenților angajați în țările europene să depășească procentul celor angajați în țară.

Astfel, 20 % din absolvenți promoțiilor 2015 – 2021 sunt angajați în țările vorbitoare de limbă germană (Austria, Germania, Elveția), 10 % sunt angajați în tările vorbitoare de limbă engleză (Marea Britanie), iar 50 % în țări vorbitoare de alte limbi (Italia, Spania, Franța, etc).

Pentru a veni în sprijinul absolvenților care se orientează către piața muncii din Europa, conducerea școlii își propune ca în perioada 2022 – 2027 să obțină, pe baza Acreditării Erasmus pe care o deține pentru proiectele de formare profesională, finanțarea din fonduri europene pentru mobilitațile elevilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar și de conducere.

Situatia examenelor de Certificare a competentelor profesionale

 

 

Nivel de calificare An şcolar Procent de promovabilitate
Nivelul 5 de calificare 2019- 2020 100%
Nivelul 5 de calificare 2020- 2021 100%
Nivelul 5 de calificare 2021- 2022 100%

 

Situația inserţiei sociale şi profesionale a absolvenţilor în perioada 2020 – 2022

 

Nr. crt. Anul absolvirii Nr. absolvenţi Nr. absolvenţi încadraţi %

încadrare

Obs.
1 2020 46 23 50%  
2 2021 67 35 52,23%  
3 2022 65 33 50,77%  
  Total 178 91 51,12%  

 

Situaţia statistică a elevilor promovaţi după media generală, anul şcolar 2021-2022

Clasa Număr de elevi, pe grupe de medii Total
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
IA 4 11 11 26
IB 3 19 13 35
IIA 4 6 9 12 31
IIB 1 6 15 10 32

 

 

 

IIIA 1 23 8 32
IIIB 3 20 10 33
TOTAL: 5 23 97 64 189

 

Resursele umane din ÎPT.

”Desfășurarea procesului educațional la standardele cerute de piața muncii, cu personal didactic bine pregătit din punct de vedere științific și psihopedagogic, reprezintă o cerință esențială pentru ca viitorii absolvenți să aibă succes în carieră. În România, analiza pe grupe de vârstă a personalului didactic, conduce în mod clar la concluzia că se acutizează pe parcursul anilor, fenomenul de îmbătrânire resurselor umane în educație. Dacă în anul școlar 2011-2012, un procent de 26,1% erau cadre didactice sub 34 de ani, în anul școlar 2015-2016 acest procent a scăzut la 16,8% (fig. nr. 89). Pe de o parte, acest fenomen este rezultatul scăderii populației școlare și dispariției unui număr mare de catedre care să poată fi ocupate de tineri absolvenți, iar pe de altă parte urmare a faptului că o carieră didactică nu a fost de interes pentru tineri.” PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Cadrele didactice ale Școlii Sfântul Iosif. La catedra, sunt medici specialisti in

Medicina Interna, Chirurgie, Anatomie, Neurologie, Epidemiologie si Boli infectioase, Boli de Nutritie, Dermatologie, unii având titlul de „Doctor in stiinte medicale”. Cadre didactice, specialisti in Biochimie, Biofizica, Pedagogie, Psihologie, Limbi straine, cu titul de „Doctor in stiinte”, grade didactice I. Asistenti medicali absolvenți de studii superioare cu grad profesional

„asistent medical principal” ”asistent șef”, lucreaza in spitale, in secții ca: Urgente, Chirurgie, Neurologie, Ginecologie, Pediatrie, Urologie, Psihiatrie, ORL, Oftalmologie, Dermatologie, Medicina Interna, Terapie Intensiva, etc.

Incadrarea scolii cu personal didactic in anul scolar 2021-2022 s-a prezentat astfel

 

  Din care :
Nr crt. Profesia Total Grade didactice profesionale DPPD /

Modul psihoped

Norma de

baza

 

1

 

Profesori

 

5

 

2 doctori în ştiinţe, 1 cu grad didactic I, 2 fără grade did.

 

5

 

2

 

2

Medici/

Farmacisti/ Psihologi

 

7

1 doctorand, 1 doctor in

stiinte, 1 Psiholog medicina, 1 Farmacist

 

7

 

 

 

 

 

3

 

Maiştri instructori

 

5

asistenţi medicali principali, absolvenţi de facultate, dintre care 1 absolvent are definitivatul, 1 are grad

didactic I

 

5

 

1

TOTAL 17   17 3
         

 

În anul școlar 2022-2023, corpul cadrelor didactice este format din 17 persoane, 2 dintre acestea activeaza in scoala inca de la înfiintare.

Pentru perioada 2022 – 2027, conducerea școlii își propune păstrarea componenței actualului colectiv de cadre didactice și oferirea membrilor acestuia posibilitatea de a participa la experiențe profesionale europene, prin Programul Erasmus+, pentru a se adapta cu ușurință la cerințele europene de predare a materiei teoretice și practice și să beneficieze de experiența europeană a școlii.

 

Infrastructura unităţilor şcolare din IPT.

”Analiza datelor furnizate de INS, pentru începutul anului școlar 2015-2016, reflectă faptul că în unitățile școlare de învăţământ liceal, profesional şi postliceal din regiune funcționează un număr de 971 de laboratoare, repartizate pe județe astfel: Dolj – 333, Gorj – 193, Mehedinți – 121, Olt – 167, Vâlcea – 157. Numărul este proporțional cu numărul de școli din fiecare județ. În privința spațiilor pentru desfășurarea instruirii practice, unitățile IPT din Sud Vest Oltenia au în componență un număr de 413 ateliere școlare, din care: în Dolj 118, în Gorj 96, în Mehedinți 43, în Olt 74, în Vâlcea 82.

Pentru desfășurarea procesului educațional, dar și pentru rezolvarea probemelor administrative, unitățile de învățământ din regiune sunt dotate cu PC-uri, în număr total de 12485 bucăți (3777 în Dolj, 2635 în Gorj, 1567 în Mehedinți, 2205 în Olt, 2301 în Vâlcea). În mod practic, nu există școală fără minim o rețea de calculatoare”. PLAI 2017-2025, actualizat 2022.

Baza materiala a Școlii Sfântul Iosif.

Școala isi desfasoara activitatea teoretica si organizatorică intr-un local, proprietate privata, situat in centrul orasului Craiova, pentru care scoala plateste lunar chirie.

Baza materiala pusa la dispozitia elevilor si cadrelor didactice este formata din : trei Sali de clasa, un cabinet de Anatomie/Biochimie, Sala de demonstratii practice, un Laborator de informatica; Biblioteca, Cancelaria profesorilor si Secretariatul si contabilitatea scolii.

 

 

Dotarea acestora provine din taxele percepute de la elevi si din fonduri extrascolare, prin accesarea de catre conducerea scolii a unor proiecte de finantare. In linii mari, aceasta cuprinde mobilier de clasa (banci, scaune, catedre, table), mobilier specific salii de demonstratii practice (pat medical, manechine, trunchi uman, etc), mobilier si aparatura specifica laboratorului de informatica, etc.

Pentru pregatirea teoretica, baza materiala corespunde nevoilor de formare profesionala a asistentilor medicali.

Pentru pregatirea practica din scoala, baza materiala nu este suficienta si nici adaptata la cerintele actuale de formare profesionala a asistentilor medicali din Europa. Situația actuală provocată de răspândirea virusului SarsCov2 va impune dezvoltarea în viitor a bazei materiale a școlii în ceea ce privește aplicațiile practice și adaptarea acesteia nevoilor de pregătire profesională a sistenților medicali.

Scoala are in derulare un Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, POCU 633//6/14/132079, cu titlul „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”, care prevede investitii majore in baza materiala a scolii si care se desfasoara in anii scolari 2020-2021 2021–2022, 2022-2023.

Pentru perioada 2022 – 2027, conducerea școlii iși propune procurarea de materiale didactice pentru dotării sălilor de aplicații practice, adaptate la condițiile actuale și viitoare.

Totuși, baza materială modernizată nu poate ține pasul cu noile apariții în domeniul medical, care se folosec în instituțiile medicale din străinătate.

Din acest motiv, este necesar ca elevii, absolvenții și cadrele didactice sa parcurgă stagii de pregatire profesionala in strainatate. Cerintele angajarii pe piata muncii a asistentilor medicali proveniti din Romania, impun acest lucru.

Totodată, este necesar ca personalul didactic, auxiliar și de conducere să participe la mobilități de formare profesională, astfel încît să dobândească competențele didactice, organizatorice și manageriale de predare, de utilizare a bazei materiale și a conceptelor manageriale cerute la nivel european.

Resurse financiare

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Iosif” realizează venituri din taxa şcolară încasată de la elevi pe bază de contract-cadru pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă pentru pregătirea prin şcoala postliceală, curs de zi, în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/ianuarie 2011. Cuantumul anual al taxei de şcolarizare se stabileşte la un nivel accesibil şi elevilor/familiilor cu posibilităţi financiare modeste. Elevii pot plăti taxa anuală integral sau în rate.

 

 

Bugetul realizat anual urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii. În bugetul de venituri și cheltuieli al școlii nu sunt prevăzute cheltuieli pentru realizarea de mobilități europene, acest lucru ar însemna creșterea semnificativă a taxelor școlare.

În perioada 2022 2027, conducerea scolii își propune accesare fondurilor europene necesare derularii de mobilități pentru elevi, absolvenți, cadre didactice, personal administratriv.

Contracte de parteneriat.

Pentru îmbunatatirea procesului de invatamant, scoala a incheiat parteneriate cu diferite institutii din țară cum ar fi :Unitati medicale din Craiova, Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, Biblioteca Germana a Universitatii din Craiova, Crucea Roșie- Filiala Dolj, Grupul Școlar ”Charles Laugier”, Casa Corpului Didactic, S.C.Arrot, etc. În străinătate, școala a avut și are relații de colaborare cu Școala Sanitară și Spitalele de Neurologie si Geriatrie din Graz, Academia de Ingrijiri Medicale din Viena, Spitalul ”Antonio Cardarelli” din Monza, Clinica ”Zucchi”, Policlinica ”San Donato” din Milano, RAS din Padru- Sardinia, Clinica MC din Torrox Spania,etc.

Pentru perioada 2021 – 2027, conducerea școlii, își propune menținerea partenerilor cu care are încheiate deja contracte de parteneriat, dar și atragerea unor parteneri noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare instituțională a școlii.

Acest lucru se bazează și pe interesul partenerilor străini de a colabora cu Școala ”Sfântul Iosif” prin ofertele de colaborare înaintate. Aceste oferte sunt rezultatul necontastabil al deținerii și utilizării documentelor europene Acreditarea Erasmus în domeniul formării profesionale și Certificatul de Excelență.

Internaționalizarea europeana a școlii.

Încă de la înființare, conducerea scolii a acordat importantă dezvoltarii relatiilor de colaborare cu parteneri din tarile europene si, de asemenea internationalizarii scolii si a activitatii acesteia, prin proiectele de mobilitate.

In derularea stagiilor de pregatire practica ale elevilor români in clinici cu diferite specializari ale spitalelor din tari europene, Scoala “Sfantul Iosif” din Craiova, are experienta vasta, concretizata in colaborari cu parteneri din Italia, Austria si Germania, sub forma proiectelor europene, unele dintre proiecte s-au derulat sau sunt în curs de derulare având finanțarea asigurată prin deținerea de către școală a documentului Carta VET pana in anul 2020, iar din anul 2021 a documentului Acreditarea Erasmus.

Evolutia si comportamentul elevilor Scolii “Sfantul Iosif” în timpul desfasurarii mobilitatilor, au determinat partenerii externi sa aprecieze pozitiv munca depusa de

 

 

participantii români, sa laude rezultatele obtinute de acestia si sa accepte colaborarile viitoare cu Scoala “Sfantul Iosif”.

Proiectele derulate de școală cu finanțare europeană sunt de tip Leonardo da Vinci și Erasmus+, și s-au adresat și se adresează elevilor, absolvenților și cadrelor didactice și de conducere din școală.

 1. “Formare profesională dupa standarde europene pentru elevii Scolii Sanitare “Sfantul Iosif”; RO/2003/PL1255/E; 7 elevi si un cadru didactic insotitor. Grant alocat de Uniunea Europeană : 400 Euro; Spitalul Universitar din Graz- Austria
 2. „Orientare catre Insusirea noilor teorii de ingrijire a bolnavilor”; RO/2004/PL93217/E; 5 elevi si un cadru didactic insotitor. Grant alocat de Uniunea Europeană: 9.360 Euro; Spitalul Universitar din Graz- Austria
 3. „Dobandirea noilor metode europene de ingrijire a bolnavilor in geriatrie si medicina paliativa”, RO/2005/PL95100/E; 5 elevi. Grant alocat de Uniunea Europeană : 9.200 Euro; Spitalul de Geriatrie Graz – Austria;
 4. „Aplicarea tehnicilor moderne de ingrijire si a prelucrarii electronice a datelor in ginecologie”; RO/2006/PL97138/E, 5 elevi. Grant alocat de Uniunea Europeană: 7.555 Euro, Spitalul de Ginecologie din Viena – Austria;
 5. „Tehnici de ingrijire pre – si post operatorii; LLP-LdV/IVT/2008/RO/031; 5 Grant alocat de Uniunea Europeană 11.190 euro, Spitalul Universitar-Clinica de Chirurgie Graz-Austria.
 6. „Concepte si tehnici de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”, LLP- LdV/IVT/2009/RO/110; 5 elevi. Grant alocat de Uniunea Europeană 15.400 euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz
 7. „Concepte si tehnici de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”; LLP- LdV/IVT/2010/RO/083; 5 elevi. Grant alocat de Uniunea Europeană 16.690 Euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz

Cu certificat institutional LLP-LdV/CERC/2009/004.

 1. „Aplicarea sistemelor moderne de ingrijire”; LLP-LdV/IVT/2010/RO/082; 5 elevi; Grant alocat de Uniunea Europeană 690 Euro; Spitalul Universitar din Viena.
 2. „Formare profesionala in aplicarea tehnicilor de ingrijire a persoanelor cu nevoi speciale”; LLP-LdV/PLM/2011/RO/078, 6 absolventi; Grant alocat de Uniunea Europeană 452 Euro; Spitalul de Geriatrie Graz – Austria.
 3. „Nursing in Neurochirurgie/Neurologie-aplicat de viitoarele asistente medicale”; LLP- LdV/IVT/2013/RO/215; 5 elevi, Grant alocat de Uniunea Europeană 15.380 Euro; Spitalul Universitar din Munchen-Germania;

 

 

 1. „Perfectionarea profesionala in aplicarea conceptelor de ingrijire a pacientilor cu afectiuni neurologice”; LLP-LdV/PLM//2013/RO/190; 6 absolventi, Grant alocat de Uniunea Europeană 19.908 Euro; Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz
 2. “Formare profesională de calitate prin aplicarea noilor concepte terapeutice si de reabilitare in domeniul Neurologiei”, 2016-1-RO01-KA102-023187, pentru 8 elevi, Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria. Grant alocat de Uniunea Europeană: 520 Euro
 3. “Nursing aplicat în recuperarea neurologică”, 2017-1-RO01-KA116-035862, Spitalul de Neurologie Sigmund Freud din Graz Austria, 10 elevi. Grant alocat de Uniunea Europeană: 090 Euro
 4. “Nursing aplicat de viitorii asistenți medicali în Chirugia modernă”, Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului “Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia, 2018-1- RO01-KA116-047729, 16 Grant alocat de Uniunea Europeană: 49.648 Euro
 5. “Noile abordari ale nursingului in spatiul European”, 2019-1-RO01-KA116-061837, Spitalele de Geriatrie din Graz, Austria si ”Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia, 38 elevi și 2 cadre Grant alocat de Uniunea Europeană: 121.404 Euro.
 6. ”Metode de îngrijire a pacienților aplicate în sistemele medicale europene”, 2020-1- RO01-KA116-078240, Spitalele de Geriatrie din Graz, Austria,Cinica Zucchi și Policlinica ”San Donato” din Monza, Italia, Clinica MC Medico I Dental din Torrox, spania, RSA ONLUS din Padru, Italia, 40 elevi și 10 cadre didactice, grant : 188.699 Euro, proiect aflat raportare Grant alocat de Uniunea Europeană 188.699 Euro.
 7. “Unitate si diversitate in ingrijirea pacientilor cu diverse afectiuni”, 2021-1-RO01- KA121-VET-000004731, in cadrul caruia 15 elevi si 3 profesori vor efectua stagii practice in Grant alocat de Uniunea Europeană :52.095 Euro.
 8. ”Îngrijiri terapeutice applicate pacienților cu pluripatologie” 2022-1-RO01-121-VET- 000062693, in cadrul caruia 8 elevi si 4 profesori efectuează stagii practice in institutii medicale din Europa.Grant alocat de Uniunea Europeană: 31.880 Euro.

În luna februarie 2023, școala va depune o nouă cerere de finanțare pentru un nou proiect European.

ÎNCUNUNAREA EFORTURILOR:

 

 

 • CERTIFICATUL INSTITUTIONAL pentru proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci, LLP-LdV/CERT/2009/004.

 

 

 • DIPLOMA DE EXCELENTA din 12.2010 acordată de ANPCDEFP București pentru calitatea implementării în România a politicilor VET europene și naționale.
 • CARTA DE MOBILITATE VET ERASMUS+, 2016-1-RO01-KA109-025165
 • ACREDITAREA ERASMUS ÎN DOMENIUL VET, 2020-1-RO01-KA120-VET- 095326
 • CERTIFICAT DE EXCELENȚĂ, 2020-1-Ro01-KA120-VET-095326

 

Pentru a face cunoscută activitatea școlii cu privire la eforturile depuse de cei implicați în accesarea fondurilor europene pentru proiecte de mobilitate au fost editate doua lucrări :

 • „Scoala Postliceala Teologico-Sanitara „Sfantul Iosif , la ceas aniversar , 20 ani de existenta, 10 ani de proiecte europene” Editura SITECH, Craiova, ISBN 978- 606-11-2154-0, Autori : prof. dr. Adelheit Danet si ec.prof. Monica Wojcicki.
 • Compendium – Proiecte europene 2000 – 2014, Autori: prof.dr. Danet Adelheit si prof.Monica Wojcicki, Vol.I și 2014 – 2020, Vol.II.
 • Este în lucru Compendium –proiecte europene, 2020- , III

 

La aceste lucrari se adauga articole publicate pe pag de web a scolii, Ziarul sănătatea, publicație on-line, emisiuni la televiziune locala, Oltenia TV.

Pentru perioada 2022 – 2027, conducerea școlii își propune:

-creșterea numărului de proiecte derulate

-creșterea numărului de elevi/absolvenți participanți

-creșterea numărului de cadre didactice, didactic auxiliare și de conducere care să participe la stagii europene de perfecționare profesională, de schimb de experiență, stagii lingvistice

 

Cap. IV. ANALIZA DE NEVOI

Din analiza SWOT, rezultă nevoile:

 • creșterea calității procesului instructiv educativ, în scopul obținerii unor rezultate superioare din partea elevilor și cadrelor didactice, precum și adaptarea acestuia la cerințele actuale
 • cunoasterea de către elevi, cadre didactice, personal auxiliar și de conducere a limbilor straine si a culturii altor tari
 • absolventii scolii sa poată aplica în practica medicală tehnici moderne de ingrijire
 • atragerea de noi parteneri externi in vederea dezvoltarii actiunilor de internationalizare a activitatilor medicale, a multiculturalismului si a

 

 

Aceaste nevoi vor exista continuu în activitatea școlii și se datorează faptului că medicina este o știință în continuă evoluție și se practică ”în aceeași limbă” peste tot în lume.

Acțiunea cadrelor medicale aflate în linia întâi în lupta cu salvarea vieților omenești puse în pericol de virusul SarsCoV, poate confirma acest lucru.

Pentru urmatorii 5 ani , conducerea scolii intentioneaza sa dezvolte mobilitati VET in domeniile: Pediatrie si Puericultura, Neurologie, Urgente medicale, Geriatrie si Gerontologie, Epidemiologie si Boli infectioase, Chirurgie, Urologie, Oncoligie, Îngrijiri paliative,etc.

În paralel, conducerea școlii se preocupă si pentru implementarea sistemelor de învățare on line, a mobilităților virtuale, a participarii elevilor și cadrelor didactice la activități teoretice și practice prin intermediul tehnologiei.

In Craiova exista clinici de stat sau private specializate in tratarea si recuperarea pacientilor din toate specialitatile, deschise catre aplicarea noilor tehnici ce au rezultate rapide si eficiente.

De aceea, participantii la proiecte au posibilitatea ca, dupa intoarcerea din mobilitate, sa difuzeze competentele dobandite si chiar sa implementeze tehnici noi de tratament la cat mai multi beneficiari, să aplice competențele în activitatea de predare la catedră sau on line și în activităatea de organizare și management.

 

Analiza SWOT Puncte tari (S):

Calitatea resurselor umane :

 • Cadre didactice calificate, autori de manuale pentru învăţământul postliceal sanitar;
 • Capacitatea personalului de a asigura transparenta în actul decizional;
 • Interesul elevilor pentru specializarea în care se pregătesc;
 • Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la examenul de absolvire, 100% promovabilitate
 • Inserţia socio-profesională a absolvenţilor pe piata muncii interne si internationale;
 • Încadrarea curriculumului in grupa de specializări Sănătate şi asistenţă pedagogică la nivelul 5 de calificare;
 • Calitatea resurselor materiale:
 • Baza materială pentru pregătirea teoretică, corespunzătoare cerinţelor curriculare, capabilă să asigure un învăţământ teoretic eficient, formativ-performant;

Puncte slabe (W)

 • Baza materiala pentru demonstratii practice din școala insuficienta si neadaptata la cerintele europene;

 

 

 • Cerinte neadaptate la nou solicitate elevilor în cadrul stagiilor de pregatire practica din
 • Utilizarea limbilor de circulație europeană (engleză, germană, italiană) la nivel conversațional și utilizând termeni de specialitate, de către un număr mic de cadre didactice și personal

Oportunitati (O)

 • Interes crescut acordat de tânăra generaţie pentru calificări medicale;
 • Internaţionalizarea profesiei de asistent medical, dovedită prin cresterea cererilor de angajare a asistentilor medicali pe piata muncii europene, indiferent de țara în care a dobândit calificarea;
 • Posibilitatea participării la programe naţionale, europene, internaţionale;

Constrangeri (T)

 • Modificări rapide şi repetate în reglementările legale;
 • Provenienţa elevilor şcolii din mediul social cu posibilități modeste;
 • Nivelul lingvistic scazut in utilizarea unei limbi

 

 

Cap. V. PLANUL DE ȘCOLARIZARE

 

 

Scoala are specializarea Asistent medical generalist.

Pe principiul ”puțin și bun” , conducerea școlii considera ca acesta specializare este suficienta functionarii optime a instituției, fiind o calificare care asigura insertie profesională absolventilor in tara si pe piata muncii europene.

Pentru următorii 5 ani, școala își propune o dezvoltare anuală astfel:

 • anul scolar 2022–2023, existent: 220 elevi, 20 cadre didactice/conducere, 2 personal administrativ
 • anul scolar 2023–2024, estimat: 230 elevi, 20 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ
 • anul scolar 2024–2025,estimat: 240 elevi, 20 cadre didactice/conducere, 3 personal administrative
 • anul scolar 2025–2026,estimat: 250 elevi, 21 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ
 • anul școlar 2026-2027, estimat: 260 elevi, 23 cadre didactice/conducere, 3 personal administrativ

Participarea la proiecte de mobilitate prin Programul Erasmus+, se estimează :

 • anul scolar 2022–2023, estimat : 50 elevi, 5 cadre didactice, 4 Staff Procent:29,55 % elevi, 50,72% cadre didactice,50% personal administrativ

 

 

 • anul scolar 2023–2024, estimat : 70 elevi, 5 cadre didactice, 4 Staff

Procent:30,43 % elevi, 22,72% cadre didactice,33,33% personal administrativ

 • anul scolar 2024–2025,estimat : 75 elevi, 5 cadre didactice, 4 Staff

Procent:31,25 % elevi, 22,72% cadre didactice,33,33% personal administrativ

 • anul scolar 2025–2026,estimat : 80 elevi, 5 cadre didactice, 4 Staff

Procent:32,00 % elevi, 21,74% cadre didactice,33,33% personal administrativ

 • anul școlar 2026-2027, estimat : 85 elevi, 5 cadre didactice, 4 Staff

Procent:32,69 % elevi, 21,74% cadre didactice, 33,33% personal administrative

 

 

 

Cap. VI. OBIECTIVELE PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII

In stabilirea Planului de actiune al Scolii Postliceale Teologico-Sanitare “Sfantul Iosif”, s-a tinut cont de obiectivele, prioritatile si principiile Uniunii Europene și de directivele Planului European de Dezvoltare.

Strategia de dezvoltare a unităţii şcolare vizează o perioadă de șapte ani şi cuprinde:

–      Obiectivul general și Obiectivele specifice

 1. Obiectivul general al Planului de Actiune al Scolii este menținerea sistemului de educatie si formare a viitorilor asistenti medicali la nivelul cerințelor europene

 

Activitatile desfasurate de conducerea scolii pentru atingerea obiectivului general al Planului de Actiune al Scoliii, dus la obtinerea Acreditării pentru proiecte de mobilitate VET, care asigura accesul școlii la finanțarea proiectelor de mobilitate pentru următorii 5 ani. Conducerea scolii a numit prin Decizie formarea unei echipe ai cărui membrii sa se preocupe in vederea documentarii, completarii si depunerii formularului de aplicatie și au obtinut Acreditarea, asigurand conditiile necesare (spatiu adecvat, materiale necesare, internet, telefon, fax,etc).

Promovarea Acreditării se va face, ca și până acum, prin prezentarea acesteia, pe pagina de web, la avizier, dar mai ales va fi făcută public în mediul on line, pe pagini de socializare și platforme de învățare. Cadrele didactice vor promova Acreditarea prin participarile si prezentarea acesteia in cadrul cercurilor pedagogice, conferintelor, simpozioane, diverse materiale didactice si alte documente.

Rezultatul obținerii Acreditării pentru următorii 5 ani va determina cresterea vizibilitatii scolii atat in plan national cat si international.

Valorizarea Acreditării, va dermina cresterea calitativa a educatiei profesionale, culturale si lingvistice a viitorilor asistenti medicali, a cadrelor didactice din sistemul de învațamant medical, a personalului de conducere și administrativ, lucru de care vor beneficia

 

 

în timp: elevi, absolventi, cadre didactice, cadre medicale, pacienti, membrii ai familiilor acestora, etc.

Beneficiile obtinerii acreditării sunt :

 • determina depunerea formularelor de candidatura in format simplificat, ceea ce va usura munca membrilor echipelor de proiecte

-asigură finanțarea cererilor de finanțare depuse de instituție

 • reprezinta un avantaj in procesul de autoevaluare institutionala
 • confera o plusvaloare activitatii manageriale
 • reprezenta o recunoastere a eforturilor depuse de toti cei implicati in obtinerea acesteia
 • este o garantie a continuarii procesului de internationalizare a activitatii scolare,
 • contribuie la cresterea calitativa a educatiei

Impactul Acreditării poate fi sesizat in mai multe planuri :

La nivel local:

 • se formeaza o idee asupra necesitatii promovarii proiectelor de acest fel in randul institutiilor implicate
 • creste vizibilitatea scolii si determina sporirea numarului de cereri de inscriere la scoala si a cifrei de scolarizare.

La nivel regional:

 • existenta Acreditării deteremina cooperarea intre scoli similare, participante la proiecte europene
 • prezentarea Acreditării in cadrul cercurilor pedagogice, a diferitelor intalniri intre membrii ai echipelor de proiecte, determina alti participanti la proiecte sa solicite acest document. Din aceasta rezulta o imbunatatire a calitatii
 • sporirea increderii si a cooperarii intre institutiile implicate in formare profesionala de calitate si in angajarea pe piata muncii a absolventilor acestor institutii.

La nivel national:

 • recunoasterea institutiei ca fiind preocupata de asigurarea unei pregatiri de calitate a elevilor proprii, respectiv asigurarea de asistenti medicali superior calificati pe piata muncii

La nivel european:

 • imbunatatirea imaginii invatamantului medical romanesc si asupra calitatii fortei de munca pe care o ofera aceasta pietei internationale a
 • sporirea internationalizarii scolii La nivelul participantilor:
 • cresterea numarului de mobilitati si de participanti
 • imbunatatirea rezultatelor invatarii,
 • facilitarea insertiei asistentilor medicali pe piata muncii interne si internationale

 

 

 • dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, personalului de conducere și auxiliar

La nivelul organizatiei de trimitere:

 • obtinerea Acreditării are efect pozitiv in calitatea procesului de invatamant
 • cresterea vizibilitatii Scolii Sanitare “Sfantul Iosif” intre scolile similare si unitatile medicale din Craiova, judetul Dolj si in
 • cresterea punctajului la autoevaluarea interna a activitatii didactice si manageriale a scolii
 • deschiderea orizonturilor si a dimensiunilor europene in procesul de predare/invatare .

La nivelul organizatiilor de primire:

 • adaugarea unei noi experiente profesionale si internationalizarea activitatilor proprii
 • crearea unei viziuni pozitive asupra invatamantului romanesc, in general, si asupra Scolii Sanitare “Sfantul Iosif” din Craiova, in particular.

Promovarea Acreditarii se va face prin prezentarea acesteia, de catre conducerea scolii pe pagina de web, la avizier, in revista scolii, si a Agentiei Nationale pentru Proiecte Comunitare in Domeniul Edicatiei si Formarii Profesionale. Cadrele didactice vor promova Acreditarii prin participarile si prezentarea acesteia in cadrul cercurilor pedagogice, conferintelor, simpozioane, diverse materiale didactice si alte documente.

Rezultatul obținerii Acreditării va determina cresterea vizibilitatii scolii atat in plan national cat si international.

Valorizarea Acreditării, va dermina cresterea calitativa a educatiei profesionale, culturale si lingvistice a viitorilor asistenti medicali, lucru de care va beneficia un numar mare de elevi, absolventi, cadre didactice-medicale, pacienti.

B.  Obiective specifice.

La stabilirea obiectivelor specifice, s-a tinut cont de importanta dezvoltarii la tinerii aflati in formare profesionala initiala a competentelor, prevazute in standardele de formare profesionala pentru calificarea profesionala “Asistent medical generalist”, nivelul 5, domeniul “Sanatate si asistenta pedagogica”,conform OMEN nr.3499/2018. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea dezvoltării pregătirii profesionale, lingvistice și culturale a personalului implicat în educarea tinerilor.

S-a urmarit masurabilitatea, accesibilitatea, relevanta si incadrarea lor in timp (SMART) si sunt prezentate mai jos:

 

B.1.  Obiectivul specific nr. 1.

Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice, administrative si de conducere

 

 

In actualul Plan de Actiune, conducerea scolii isi propune, cresterea numarului de cadre didactice, administrative si de conducere participante la mobilitati europene, bazandu- se pe faptul că în prezent sunt angajate 20 de cadre didactice, din care 6 sunt membre in Consiliul de Administratie cu drept de vot in conducerea institutiei. In urma unui interviu, a rezultat ca 18 cadre didactice, administrative/conducere sunt interesate sa participe la experiente profesionale europene, in cadrul carora sa-si dezvolte competentele profesioanle. Obiectivul este important in evolutia europeana a scolii si poate fi indeplinit.

Rezultatele vor aparea o data cu incheierea mobilitatilor cadrelor didactice, cu aplicarea la materiile predate a competentelor dobandite in mobilitati si transmise elevilor.

In ceea ce priveste personalul de conducere, rezultatele se vor reflecta in activitatea de management european al scolii.

Pentru personalul administrativ rezultatele mobilitatilor se vor reflecta in organizarea si desfasurarea activitatilor zilnice.

Progresul va fi urmarit prin verificarea de catre director, a activitatii la catedra desfasurata de cadrele didactice participante la mobilitati, utilizand fise de asistenta, in care sunt consemnate noutatile continuturilor materiilor, modul de predare a noilor cunostinte, noutatea lucrului cu elevii, etc. Evaluarea se face prin fise de evaluare, in care sunt apreciate elementele de noutate introduse in materia predata elevilor, aplicarea competentelor dobandite, etc.

La nivel de managent institutional, urmarirea progresului inregistrat se va realiza prin studii la nivelul scolii referitoare la activitatea de aliniere europeana a scolii. Evaluarea progresului se va reflecta in calificativele anuale obtinute de director si membrii Consiliului de Administratie pe baza indicatorilor de calitate.

Pentru personalul administrativ progresul va fi urmarit si evaluat de catre director prin fisele de evaluare a activitatii si acordarea calificativelor anuale.

Managementul riscurilor:

 • preocuparea continua si sprijinul acordat de conducerea scolii in gestionarea proiectelor europene.
 • selectia riguroasa si foarte atenta a partenerilor externi si a participantilor la

 

B.2.  Obiectivul specific nr. 2.

Dezvoltarea competentelor lingvistice ale elevilor, cadrelor didactice/administrative/de conducere

Planul de actiune al scolii cuprinde activitati de cooperare intre institutia de invatamant si partenerii externi. Scoala “Sfantul Iosif” are colaborari cu parteneri din Austria si Italia, dar

 

 

intentioneaza sa coopteze noi parteneri din tari ca Spania, Grecia, Cipru. De aceea, dezvoltarea continua a competentelor lingvistice ale elevilor , cadrelor didactice/administrative/de conducere in limbile Engleza, Germana, Italiana, Spaniola, reprezinta un obiectiv permanet al conducerii scolii.

In mod traditional, in scoala este predata elevilor Limba Germana, cu accent pe termenii si expresiile medicale. Conducerea scolii isi doreste extinderea studiului si exercitiului de comunicare si in limbile partenerilor de proiecte, stiindu-se bine faptul ca pentru pacientii internati este mult mai eficient tratamentul atunci cand le este explicat in limba materna. Pentru cadrele didactice/administrative/de conducere se va pune accent pe dezvoltarea comunicarii in limba engleza.

Rezultatele privind dezvoltarea competentelor lingvistice, la toate categoriile de participanti, nu vor intarzia sa apara o data cu parcurgerea cursurilor puse la dispozitie de platforma OLS si la sfarsitul mobilitatilor.

Progresul lingvistic, pentru fiecare participant in parte, poate fi urmarit prin observarea modului in care se exprima in limba straina studiata, gradul de utilizare a termenilor de specialitate, cat si corectitudinea scrierii. Evaluarea se va face pentru fiecare participant la inceputul si sfarsitul cursului pe platforma OLS, iar rezultatele trebuie sa arate un progres in utilizarea limbii studiate. In fisele de evaluare (initiala, intermediara, finala) ale activitatilor derulate de participantii la mobilitati, sunt cuprinse rubrici in care se consemneaza utilizarea limbii straine. Intentia de a se incadra pe piata muncii europene de catre elevii participanti la mobilitati , va fi un criteriu de aprofundare si utilizare corecta a limbii partenerului european.

Participarea cadrelor didactice/administrative/de conducere la conferinte, seminarii, dialoguri cu parteneri straini, va fi de asemenea, un criteriu de masurare a progresului lingvistic.

Managementul riscurilor:

 • preocuparea continua si sprijinul acordat de conducerea scolii in organizarea cursurilor extrascolare de limbi straine si a activitatilor culturale.
 • Atragerea si incurajarea participantilor la cursurile extrascolare de limbi straine si la activitatile culturale proiecte.

B.3.  Obiectivul specific nr.3.

Dezvoltarea cooperarii internationale intre institutia de invatamant si parteneri europeni din domeniul medical.

Din activitatile desfasurate in anii anteriori, reiese tendinta conducerii Scolii Sfantul Iosif, de a largi parteneriatele de colaborare cu institutii medicale de renume. De exemplu, in

 

 

anul 2020 sunt cuprinse 4 spitale : Antonio Cardarelli, Clinica Zicchi, Clinica San Donato din Italia si Spitalul Albert Schweizer din Austria.

Pentru urmatorii ani, conducerea scolii isi propune continuarea colaborarii cu partenerii traditionali, de exemplu cu spitale din Graz, Austria, Scoala Sfantul Iosif colaboreaza de peste 20 ani, dar si inceperea colaborarii cu institutii medicale din tari cu care pana acum nu a avut parteneriate de colaborare.

Acest lucru ar determina: cresterea vizibilitatii scolii in plan international, cunoasterea de catre partenerii externi a activitatii scolii si a sistemului de invatamant medical postliceal romanesc; posibilitatea oferita cadrelor didactice, personalului administrativ si de conducere, dar si elevilor de a participa la experiente profesionale in sisteme medicale internationale.

Inca de la primele mobilitati derulate, rezultatele vor fi vizibile, in sensul ca Scoala Sfantul Iosif va fi partenerul mai multor institutii medicale, iar prin activitatile de diseminare scoala va fi mai cunoscuta pe plan international.

Progresul in cadrul acestui obiectiv se poate masura prin numarul institutiilor medicale cu care Scoala Sfantul Iosiv va fi partener in proiectele europene derulate in perioadele urmatoare. Cu cat numarul de parteneri externi va fi mai mare, cu atat scoala va fi mai cunoscuta pe plan international.

De asemenea, cu cat cadrele didactice/administrative/de conducere si elevii Scolii Sfantul Iosif, participa la mobilitati in diferite locuri din Europa, cu atat gradul de cunoastere al organizarii si desfasurarii sistemelor medicale, culturilor, traditiilor si a limbilor vorbite in tarile respective, este mai mare.

Consideram ca internationalizarea propusa ca obiectiv pentru urmatorii ani, poate fi urmarita, evaluata si atinsa.

Managementul riscurilor :

– preocuparea continuă și sprijinul acordat absolvenților în eliberarea documentelor necesare pentru integrarea pe piața muncii europene.

Persoanele implicate în definirea obiectivelor Planului de actiune al scolii sunt: directorul scolii, vechime in scoala 29 ani- presedintele Consiliului de Administratie; un cadru didactic de specialitate medicala, vechime in scoala 7 ani; contabilul sef al scolii, vechime 25 ani, membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din scoala.

Cele trei persoane au experienta la catedra, dar si in conducerea si administrarea unitatii de invatamant, in implementarea si derularea proiectelor europene, fiind membrii in Consiliul de administratie al scolii.

Pentru a definitiva obiectivele Planului, prin hotarare a Consiliului de Administratie si Decizie a directorului, a fost formata o comisie alcatuita din cele trei persoane prezentate anterior. Comisia s-a reunit si a efectuat o analiza de nevoi, pe baza analizei SWOT din Planul

 

 

de Actiune al Scolii 2021-2027, evidentiind punctele slabe si emiterea nevoilor derivate din acestea.

Membrii comisiei, tinand cont de contextul actual, in care bolile capata o raspandire mondiala, au considerat ca este necesara extinderea colaborarilor cu institutii medicale europene in vederea dobandirii de catre participanti a noilor tehnici de ingrijire a pacientilor, precum si a noilor metode de conducere si organizare a institutiilor medicale si de invatamant medical.

Utilizarea de catre participanti a limbii tarii partenere si cunoasterea termenilor medicali si de specialitate, sunt conditii absolut necesare pentru acumularea cunostintelor/competentelor si dezvoltarea aptitudinilor/atitudinilor profesionale, atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice/administrative si de conducere ale scolii.

Membrii comisiei au subliniat faptul ca posibilitățile de finanțare prin Programul Erasmus+ reprezinta sprijinul important in indeplinirea obiectivelor propuse.

Rezultatele se vor concretiza in alinierea metodelor de management, invatare si tratament la cerintele europene.

 

 

 

Cap.VII. EVALUAREA PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII

 

 

Activitațile de evaluare au ca scop măsurarea gradului de atingere a obiectivelor, a rezultatelor propuse, a gradului de satisfacere a parților implicate și calitatea activitaților desfășurate. Evaluarea se va face în mod continuu, pe toată durata planificată 2022 – 2027.

Evaluarea se va face periodic, la începutul fiecarui an școlar, o dată cu revizuirea Planului de acțiune al scolii.

Mijloacele de evaluare utilizate :

 • rapoartele intocmite de directorul institutiei, de cadrele didactice, dirigintii claselor de elevi si instructorilor de stagii practice pentru anii scolari parcursi;
 • datele inscrise in Registrul de insertie socio-profesionala;
 • datele consemnate in Registrul activitatilor extrascolare;
 • datele consemnate în Registrul de evidență al Bibliotecii școlii;
 • datele consemnate in foile matricole ale elevilor si in documentele examenelor de absolvire;
 • caietele statistice anuale ale școlii, documentele școlare ale elevilor,
 • documente atașate la portofoliile cadrelor didactice
 • calificativele anuale obținute de director, cadrele didactice și de personalul administrativ

 

 

Indicatori de evaluare :

 • numărul și calitatea activităților teoretice extrașcolare;
  • măsurarea procentului de creștere a stagiilor practice desfăsurate în străinătate, atingerea cifrei de 15 – 20% participanți direcți;
  • verificarea numărului de Certificate de Absolvire însoțite de Documentele de Mobilitate Europass;
  • măsurarea rezultatelor obtinute de resursele umane în perioada evaluată;
  • determinarea procentului de îmbunătățire a bazei materiale;
  • valoarea veniturilor și cheltuielilor în perioada evaluată;
  • verificarea numărului de contracte de parteneriat;
  • numărul de utilizatori al materialelor nou înregistrate în biblioteca școlii provenite din timpul mobilităților;
  • gradul de satisfacere a nevoilor si de indeplinire a planului de școlarizare propus;
  • determinarea calitații pregătirii profesionale prin procentul de absolvenți integrați pe piața muncii interne și internaționale.

 

 

Cap.VIII. PRORITATI SI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL

 

 

 1. Promovarea unei oferte educaţionale a învăţământului VET, cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea accesului la educaţie, prin :
 • Continuarea activităţilor de cercetare a pieţei muncii şi anticiparea nevoilor de calificare in scopul adaptării ofertei de formare profesionala la cererea de pe piaţa
 • Monitorizarea situaţiei absolvenţilor IPT privind inserţia profesională pe piaţa muncii interne și
 • Reorientarea profilului general al unor unităţi şcolare in scopul eficientizării utilizării
 • Monitorizarea planurilor de şcolarizare ale şcolilor din PHARE TVET pentru a se asigura utilizarea optima a echipamentelor didactice cu care au fost dotate
 • Şcolarizarea la formele de învăţământ seral si fără frecventa pentru a facilita accesul la educaţie a absolvenţilor de 8 clase care au depăşit limita de vârsta

 

2.     Îmbunătăţirea dotării şcolilor IPT cu echipamente didactice/şcolare, ITşi a infrastructurii educaţionale de bază, prin:

 • Derularea activităţilor stabilite prin
 • Derularea
 • Continuarea activităţilor de informare si popularizare privind programele de reabilitare si dotare a şcolilor.
 • Accesarea fondurilor europene prin derulare de

 

 

3.  Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii, prin:

 • Autorizarea unui număr mai mare de scoli ca furnizori de formare continua
 • Implicarea unui număr mai mare de scoli in proiecte (Granturi, ERASMUS+) Iniţierea şi derularea de proiecte în parteneriat de către şcolile IPT cuprinse în reţelele
 • Derularea activităţilor prevăzute în programe
 • Reorientarea profilului general al unor unităţi şcolare
 • Creşterea numărului de agenţi economici cu care şcolile au relaţii de parteneriat
 • Îmbunătăţirea mijloacelor de informare şi comunicare cu factorii şi persoanele interesate
 • Participarea la licitaţiile pentru formarea continua a şomerilor.

 

4.   Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT şi a specialiştilor atraşi, prin:

 • Creşterea numărului de scoli autorizate pentru formarea continua a adulţilor
 • Continuarea activităţilor de formare continua
 • Derularea activităţilor prevăzute în programele naţionale

 

5.    Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare şcoală, prin:

Creşterea numărului de consilieri şcolari pentru eficienta activităţilor de consiliere Monitorizarea activităţii consilierilor şcolari de câtre ISJ in parteneriat cu CJAP Crearea si dotarea cabinetelor de orientare si consiliere şcolara prin proiecte pentru

accesarea fondurilor europene (POSDRU)

 

6.     Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT, prin:

 • Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe evidenţiate in rapoartele de autoevaluare
 • Reactualizarea anuală a PAS
 • Continuarea activităţilor de monitorizare a implementării instrumentelor de asigurare a calităţii in şcolile IPT
 • Iniţierea şi derularea de activităţi de consiliere a şcolilor IPT cuprinse în reţelele tematice
 • Elaborarea noilor planuri de şcolarizare si monitorizarea şcolilor care urmează sa fie autorizate provizoriu
 • Continuarea activităţilor de formare si diseminarea exemplelor de buna practica in implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii.

 

 

Cap. IX. ETAPIZAREA PROIECTULUI   SI ESTIMAREA BUGETARA

 

BAZA MATERIALĂ

 

Etapa I Actiuni / programe   Rezultate Termen Resusrase financiare Sursa de finatare
  Asigurarea

conditiilor impuse de

Daca situatia Achizitionare:

materiale dezinfectante,

 

31.08.2022

 

10000

 

Taxe scolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-

2024

virusul gripal

sau SarsCoV2

o va

impune

viziere, masti,

manusi, botosi

     
Imbunatatirea retelei

informatice

   

Achizitionare :

25 Laptop

 

 

30.10.2024

 

 

25000 lei

 

Fonduri proprii

 

 

Aducerea la standarde europene a salii de demonstratie (Nursing)

  Achizitionare:

-1 manechin pentru interventie in situatii de urgenta;

– Planse si mulaje anatomice

-Materiale consumabile (cearceaf, aleza, patura, pijama, prosop; seringi, fesi, vata, manusi sterile, alcool

sanitar.

 

 

10.01.2023

 

 

 

 

01.08.2024

 

 

20000 lei

 

 

 

 

7000 lei

 

 

Fonduri proprii

 

 

 

Taxe scolare

 

 

 

Imbogatirea fondului de carte al Bibliotecii

  Achizitionare: 2 Atlase anatomice;

2 Cursuri de Limba engleza pentru medici si asistenti;

2 Dictionare pentru medici si asistenti Roman – Englez / Englez – Roman

50 carti de

specialitate

 

 

 

31.12.2024

 

 

 

5000 lei

 

 

Fonduri proprii

 

RESURSA UMANA

Etapa I Actiuni / programe   Rezultate Termen Resusrase financiare Sursa de finatare
 

2022-

2024

Perfectionarea continua a cadrelor didactice   Sustinerea financiara a modulelor psiho- pedagogice

pentru patru cadre didactice.

 

31.03.2024

 

6000 lei

 

Taxe scolare

 

CURRICULUM

Etapa

I

Actiuni /

programe

  Rezultate Termen Resusrase

financiare

Sursa de

finatare

 

 

 

 

2022-

2024

 

Suplimentarea numarului de ore extracurriculare

  Sustinerea financiara a orelor extracurriculare

de comunicare in limba germana.

 

31.08.2024

 

6000 lei

 

Sponsorizare

 

PROIECTE EUROPENE

Etapa I Actiuni / programe   Rezultate Termen Resusrase financiare Sursa de finatare
 

2022-

2024

Cresterea numarului de elevi participanti la proiecte europene   Sustinerea financiara a membrilor comisiei de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene pentru

mobilitate elevi.

 

01.02.2024

 

3000 lei

 

Taxe scolare

 

BAZA MATERIALĂ

Etapa

II

Actiuni /

programe

Rezultate Termen Resusrase

financiare

Sursa de

finatare

    -Modernizarea paginii      
  Modernizarea Web prin crearea unei 30.11.2027 2000 lei Taxe scolare
  metodelor de platforme e-learning      
  predare-invatare pentru incarcarea      
    cursurilor scolare;      
    -Achizitionarea unui 31.10.2027 5800 lei Proiect
2024 –   flipchart magnetic     POCU
2027   – table magnetice      
    -Achizitionarea unei 31.10.2027 2000 Proiect
    boxe portabile     POCU
  Aducerea la noi Achizitionare:      
  standarde a salii 1 trunchi manechin cu 31.12.2027 10000 lei Proiect
  de Nursing functii multiple;     POCU
    Achizitionare:      
  Imbogatirea 10 Cd-uri cu lectii 31.03.2027 1000 lei Taxe scolare
  fondului demonstrative pentru      
  Bibliotecii modulele Anatomie,      
    Embriologie.      

 

RESURSA UMANA

Etapa II Actiuni / programe Rezultate Termen Resusrase financiare Sursa de finatare
2024 – Perfectionarea Plata a modulelor      
2027 continua a pedagogice pentru doua 31.03.2027 5000 lei Taxe scolare
  cadrelor didactice cadre didactice.      

 

 

CURRICULUM

 

Etapa

II

Actiuni /

programe

Rezultate Termen Resusrase

financiare

Sursa de

finatare

  Suplimentarea Sustinerea financiara a      
2024 – numarului de orelor extracurriculare 31.07.2027 5000 lei Sponsorizare
2027 ore de comunicare in limba      
  extracurriculare straina – Limba      
    engleza.      

 

PROIECTE EUROPENE

Etapa

II

Actiuni /

programe

Rezultate Termen Resusrase

financiare

Sursa de

finatare

 

2004-

2027

Cresterea numarului de elevi participanti la proiecte europene Incheierea a trei Contracte de Colaborare cu parteneri externi in vederea desfasurarii proiectelor

de mobilitate.

 

01.07.2027

 

6000 lei

 

Taxe scolare

     

Total buget estimat

   

136800 lei

 

 

 

 

CAPITOLUL X.   PRIORITĂȚI LA NIVELUL ANULUI ȘCOLAR 2022 – 2023

PRIORITATEA 1 :

ARMONIZAREA SISTEMULUI SANITAR CU PIATA MUNCII INTERNE SI EUROPENE

PRIORITATEA 2 :

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SCOLII

PRIORITATEA 3:

CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA

PRIORITATEA 4:

IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE

PRIORITATEA 5:

DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE PENTRU CARIERA

PRIORITATEA 6:

ASIGURAREA CALITATII IN INTREG POCESUL DE INVATAMANT DIN SCOALA

 

 

 

CAPITOLUL XI. PLANUL OPERATIONAL

 

 

PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA SISTEMULUI EDUCATIV SANITAR CU PIATA MUNCII INTERNE SI EUROPENE
Obiectiv: Optimizarea ofertei educationale in comunitate si armonizarea acesteia cu cerintele pietei muncii
Tinte : 1. Cresterea numarului de elevi care se specializeaza in meseria “Asistent Medical Generalist”.
Context: Asigurarea necesarului, pe piata muncii, de asistenti medicali generalisti pregatiti la standarde europene.
Actiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate asteptate Termen Resurse financiare Responsabili
Corelarea anuala a planului de scolarizare cu prognozele efectuate in colectivitatile scolare din municipiul Craiova, judetul Dolj si spatiul european.

Organizarea unor actiuni pentru cresterea vizibilitatii scolii si a beneficiilor pe care le ofera elevilor si cadrelor

didactice.

Cresterea numarului de elevi

 

Cresterea calitatii corpului didactic prin atragerea de medici si asistenti medicali de inalta

tinuta profesionala.

 

Anual

 

Buget propriu

 

Director Cadrele didactice

 

 

PRIORITATEA 2 : DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SCOLII
Obiectiv: Dotarea unitatii scolare cu echipamentele didactice scolare, cu o infrastructura educationala specifica profilului unitatii.
Tinta : Continuarea dotarii scolii mijloace didactice noi.
Context:Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui invatamant de calitate, fara deosebire de rasa, religie, etnie.
Actiuni pentru atingerea obiectivelor Termen Resurse financiare Rezultat masurabil Raspunde
1. Dotarea unitatii cu noi mijloace de invatamant; reinnoirea laboratoarelor de informatica, de anatomie / biocchimie si demonstratii practice.  

Anual

 

Buget propriu/ sponsorizari

10 Laptop

1 manechin uman 40 seturi banci si scaune scolare noi

Materiale consumabile

Directorul

Membrii consiliului de administratie

 

 

 

2. Continuarea eforturilor privind inchirierea unui spațiu suplimentar necesar amenajarii unui cabinet medical propriu.  

Anul școlar 2022-2023

Buget propriu/ sponsorizari Cabinet medical propriu dotat cu necesaul impus activitatilor specifice Directorul

Membrii consiliului de administratie

 

 

PRIORITATEA 3: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA
Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public in vederea cresterii eficientei activitatii unitatii de invatamant.
Tinta: Incheierea de protocoale noi la nivel intern si extern, continuarea dezvoltarii de activitati in cadrul celor incheiate deja.
Context: Implicarea activa a partenerilor sociali in formarea profesionala initiala si continua a elevilor si absolventilor scolii.
Actiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat masurabil Resurse

financiare

Termen Responsabilitati
1. Implicarea sporita a agentilor economici in actiunile unitatii. Numar de protocoale si de parteneriate incheiate  

Buget propriu

 

2022 – 2027

Director Membrii Consiliului de

administratie

 

 

PRIORITATEA 4: IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
Obiectiv: Asigurarea accesului la formarea profesionala continua a cadrelor didactice si a specialistilor care predau in unitatea de invatamant
Tinta: Participarea tuturor cadrelor didactice la formele de pregatire profesionala continua-activități de Job Shadowing prin proiecte europene
Context: Imbinarea perfecta a cunostintelor,competentelor si aptitudinilor de medic, asitent medical, instructor de Nursing, cu cunostintele,

competentele si aptitudinile de profesor in cadrul unei scoli cu profil medical.

Actiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat masurabil Resurse

financiare

Termen Responsabili
1. Atragerea in activitatea didactica de medici specialisti, doctori in stiinte medicale, asistenti medicali principali si asigurarea

continuitatii celor angajati deja care corspund cerintelor.

30   %       cadre       didactice superior specializate Fonduri europene 01.09.2023 Director

 

 

 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE PROFESIONALA

Obiectiv: Dezvoltarea cabinetului de specialitate si a practicii de consiliere psihologica si profesionala
Tinta: Optimizarea insertiei profesionale a absolventilor scolii
Context: Numarul mare de elevi inscrisi in primul an de studiu care dupa o perioada considera ca nu pot profesa ca asistent medical.
Actiuni                    pentru                    atingerea obiectivului Rezultat masurabil Resurse financiare Termen Responsabilitati
1.Reamenajarea                                 Cabinetului

Psihologic

Numar      elevi                consiliati        si

convinsi sa nu renunte la scoala

Buget propriu/

Fonduri europene

2022 – 2027 Responsabil     cu                         consilierea

psihologica

2.Incheierea de parteneriate cu serviciile medicale si sociale Numar de programe realizate Buget propriu/ Fonduri europene 2022 – 2027 Director
3. Antrenarea   elevilor   scolii   in

diferite proiecte in comunitate

Anual             activitati             specifice:        3

(programe, proiecte )

Buget propriu/

Fonduri europene

2022 – 2027 Dirigintii

Sefii comisiilor metodice

 

 

PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITATII IN INTREG POCESUL DE INVATAMANT DIN SCOALA

Obiectiv: Implementarea Sistemului National de Asigurare a Calitatii
Tinta : Asigurarea calitatii procesului de predare-invatare in vederea satisfacerii asteptarilor si exigentelor beneficiarilor interni si externi
Context: Necesitaea promovarii calitatii procesului instructiv-educativ.
Actiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat masurabil Resurse financiare Termen Responsabilitati
1. Intocmirea raportului anual de autoevaluare Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe Buget propriu Anual Director Membrii CEAC
2.Actualizarea                              planului                              de                              masuri                              privind imbunatarirea calitatii in munca de predare-invatare Valorificarea punctelor tari si remedierea punctelor slabe Buget propriu Semestrial Membrii CEAC
3. Elaborarea de proceduri noi si revizuirea celor existente Numar de proceduri noi si revizuite Buget propriu Anual Director Membrii CEAC

 

 

CAPITOLUL XII : CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE, ANALIZA PAS

Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS

Realizarea PAS necesită o programare a activităților și persoanelor responsabile.

Această activitate nu se poate face decât de o echipă în care membrii primesc sarcini specifice. Principalele acțiuni derulate la elaborarea PAS sunt următoarele:

 1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților;
 2. Programarea întâlnirilor la nivelul întregii școlii și la nivelul echipei de lucru;
 3. Identificarea factorilor interesați;
 4. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin:
  1. Chestionare aplicate elevilor, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri interesați;
  2. Discuții colective și individuale cu principalii ”actori” implicați în formarea profesională;
  3. Interpretarea datelor statistice la nivel regional și local;
  4. Colectarea datelor relevante pentru analiza mediului extern;
  5. Colectarea datelor privind piața
 5. Identificarea elementelor esențiale pentru formularea viziunii și pentru realizarea misiunii unității IPT;
 6. Fundamentarea cifrei de școlarizare;
 7. Înaintarea spre aprobare a cifrei de școlarizare;
 8. Analizarea rapoartelor de autoevaluare;
 9. Întâlniri de lucru cu partenerii de practică și firmele de recrutare a forței de muncă;
 10. Stabilirea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare;
 11. Prezentarea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare, spre consultare:
 12. Personalul școlii ( în cadrul Consiliului Profesoral și în cadrul ședințelor de catedră);

 

 

 

 1. Elevilor (în cadrul Consiliului Elevilor)
 2. Partenerilor sociali cu care școala are relații de
 3. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora, reformularea priorităților;
 4. Elaborarea planului

Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS-ului

 

Acestea trebuie să cuprindă autoevaluări individuale sau privind activitatea echipei, rapoarte ale persoanelor desemnate sa monitorizeze implementarea acțiunilor, evaluări de etapă sau finale ale rezultatelor obținute și a progresului înregistrat.

Personalul școlii va trebui:

 • Să monitorizeze implementarea acțiunilor;
 • Să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul dorit/așteptat;
 • Să revizuiască acțiunile în lumina progresului realizat;
 • Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului și altor factori interesați;
 • Să colecteze exemplele de bune practice și să invețe din greșeli;
 • Să se bucure de reușită.

Se desemnează persoana responsabilă cu monitorizarea termenelor de realizare și modul în care vor fi înregistrate rezultatele. Activitatea de monitorizare este realizată de  către Director,  adică de presedintele Consiliului de  Administrație al Școlii

Postliceale Sanitare “Sfantul Iosif”Craiova.

AVANTAJE SI RISCURI

Avantajele vizate prin Planul de acţiune al scolii, pe termenul 2021 – 2027 sunt:

 • Asigurarea unui Plan de școlarizare realist in concordanta cu nevoile scolii, cu nevoile comunitatii si ale sistemului de sanatate din zona Doljului (6 clase).

 

 

 

 • Mentinerea si cresterea prestigiului scolii, prin ridicarea permanenta a calitatii pregatirii elevilor, prin dezvoltarea si modernizarea bazei
 • Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii
 • Eficientizarea procesului de invatamant , prin aplicarea curriculumului postaderare.
 • Continuarea procesului de perfectionare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor de grup si a noilor metode de
 • Existenta sanselor de oferire a unor locuri de munca la nivelul judetului, in tara si in
 • Continuarea unor activitati la nivel competitiv cum ar fi: organizarea unor simpozioane (anuale) cu specialisti in domeniu.
 • Buna colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Dolj , cu autoritatile administrative la nivel local.
 • Punerea unui accent deosebit pe asimilarea limbii germane si cunostinte de informatica PC .
 • O buna colaborare si un parteneriat consolidat intre scoala, institutiile de profil,

Riscurile acestui Plan de actiune pe termenul 2021 – 2027 sunt:

 • Nerealizarea in totalitate a planului de scolarizare propus datorita cresterii / scaderii populatiei de varsta scolara.
 • Cresterea numarului de elevi care se retrag din diverse cauze.
 • Neplata taxelor de catre elevi, la termenele stabilite de Consiliul de Administratie.
 • Cresterea continua a costurilor cu chiria, energia electrica, termica si a celorlalte cheltuieli

 

 

 

Prof.ec. Wojcicki Monica, Director

Prof.ec. Andrei Minodora Laura, coordonator CEAC

 

 

Monica Wojcicki

 

Semnat digital de Monica Wojcicki DN: c=RO, o=SCOALA POSTLICEALA

TEOLOGICO-SANITARA “SFANTUL IOSIF”,

cn=Monica Wojcicki, serialNumber=WM12, givenName=Monica, sn=Wojcicki, 2.5.4.97=31781106

Data: 2023.02.03 15:31:36 +02’00’